Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


Lawyer Blog

 
สรุปหลัก พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ ที่ LawSiam.com , ข้อมูลสรุปหลัก พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, บทความ สรุปหลัก พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

    สรุปหลัก พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

     พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 

ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 140 | คะแนน Rating: 2.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 43 votes)

Tag : กฎหมายมหาชน: ย่อหลักกฎหมาย: หลักกฎหมาย


1. กฎหมายหรือระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในพ.ศ. 2539 มี พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 , พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539

2. กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ สามารถฟ้องต่อผู้กระทำการละเมิด หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่กระทำละเมิด

3. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สังกัดหน่วยงานใด ไปทำละเมิดขึ้น กระทรวงการคลังจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเจ้าหน้าที่

4. หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้แก่ กระทรง จังหวั เทศบาล หรือหน่วยงานที่เป็นของรัฐ

5. กรณีผู้ที่เสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ ในกรณีการกระทำนั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่

6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ของรัฐที่ได้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ได้กระทำการละเมิดด้วยความจงใจ

7. การที่หน่วยงานของรัฐ จะใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องคำนึงถึง ความร้ายแรงแห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเป็นธรรม เป็นเกณฑ์ในการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

8. หลักการลูกหนี้ร่วมมิให้นำมาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน

9. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย แก่ตนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

10. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งตนสังกัดอยู่ และการละเมิดข้างต้นมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

11. กรณีที่หน่วยงานของรัฐ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำการละเมิดไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐ ทำตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

12. เมื่อผู้เสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย หากหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งออกมาแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่พอใจ ให้ฟ้องศาลปกครอง

13. ในกรณียื่นฟ้องศาลปกครองผู้เสียหายจะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย

14. เมื่อผู้เสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

15. หากหน่วยงานของรัฐมาสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ จะต้องขออนุมัติขยายเวลาต่อ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

16. นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

17. ความเสียหาย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อทรัพย์สินของรัฐ ความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อทรัพย์สินของเอกชน

18. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า

19. หัวหน้าส่วนราชการสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดได้ 4 คน

ที่มา : www.law-jurist.co.cc

เขียนโดย: tulawyerจำนวนที่เข้าชม : 10593   


มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


5 blog นักกฎหมายใหม่ ล่าสุด

      ฎีกา 3 สนาม น่าสนใจ ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, 309 ทวิ By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สกัดหลัก ระยะเวลาใน ป.วิ.อ. เตรียมสอบ 3 สนาม By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      การยื่นบัญชีระบุยาน ตามมาตรา 173/1 By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา ๖๒  By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ] 
      ฎีกา การกระทำโดยป้องกัน By :Law [ 25 / ม.ค. / 2557 ]