Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


 
  

ข่าวกฎหมาย
?สตรี 4 ภาค? ขอสิทธิ 4 ข้อ ชูธงหนุนรัฐออก กม.ทำแท้งเสรี

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552?สตรี 4 ภาค? ขอสิทธิ 4 ข้อ ชูธงหนุนรัฐออก กม.ทำแท้งเสรี | ข่าวสารกฎหมาย LawSiam.com

  “สมัชชาสตรี 4 ภาค” เสนอ 4 ประเด็น สตรีกับเศรษฐกิจ-สุขภาพ-การเมือง-สิทธิความเท่าเทียม มอบรัฐบาลจัดทำนโยบายเร่งผลักดัน กฎหมายแรงงานต่างด้าว เงินทุนประกอบอาชีพ ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่องค์กรช่วยเหลือสตรี ออกกฎหมายทำแท้งอย่างเสรี บรรจุหลักสูตรเพศศึกษาทุกระดับการเรียน เพิ่มงบพัฒนาความรู้การเมือง กำหนดสัดส่วนผู้หญิงในการเมืองทุกระดับ จัดตั้งโรงเรียนผู้นำหญิง ช่วยเหลือเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดูแลหญิงหม้าย เด็กจากผลกระทบความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้ “จรัญ” ค้านกฎหมายทำแท้งเสรีไม่เป็นประโยชน์ เป็นอุปสรรคบั่นทอนสตรี
       
       วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อ “สองทศวรรษการพัฒนาสตรีสู่ความเป็นเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย” โดยการรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนสมัชชาสตรี 4 ภาค พร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ทำการวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแก่รัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งกล่าวว่า สถานภาพของสตรีในปัจจุบันนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น สังคมมีการเปิดโอกาสให้แก่สตรีมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายหลายอย่าง เช่น หญิงที่สมรสแล้วก็สามารถเลือกใช้นามสกุลตัวเองได้ หรือเลือกที่จะใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวเหมือนเดิมได้ เป็นต้น และทางรัฐบาลเองก็จะให้ความดูแลสตรีให้มากกว่าเดิม โดยรวมไปถึงสตรีผู้พิการ หรือคนที่ไม่มีงานทำ ถูกกดขี่ ถูกเอาเปรียบทางเพศ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับโอกาสมากขึ้น จะได้ไม่ถูกล่อลวงเพื่อนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ จึงได้สั่งการให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เข้ามาดูแล เพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากการประชุมสมัชชาในวันนี้ที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการ
       
       นายอิสสระกล่าวต่อว่า ในส่วนความเสมอภาคของผู้หญิงในทางการเมืองนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยงานราชการ ระดับกระทรวง หรือระดับภูมิภาคก็มีนักบริหารเป็นสุภาพสตรี ปัจจุบันนี้สังคมเปิดกว้างไม่มีอะไรมาปิดกั้นอีกต่อไป
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อเสนอที่กลุ่มตัวแทนจากสมัชชาสตรี 4 ภาค ได้นำเสนอนั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นได้แก่ 1.สตรีกับเศรษฐกิจ เช่น การบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง เพิ่มเงินทดแทน สงเคราะห์ ค่าตอบแทน สวัสดิการ เช่นการลาคลอด จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีในทุกระดับ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพสตรีว่างงาน ผู้ต้องขังหญิง ช่วยเหลือกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่องค์กรที่ช่วยเหลือสตรี กำหนดให้มีโครงการอาสาลาออกในสถานประกอบการและมีเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจเองได้ เป็นต้น
       
       2.สตรีกับสุขภาพ เช่น การกำหนดมาตรฐานการเข้าถึงสุขภาพผู้หญิง การออกกฎหมายการยุติการตั้งครรภ์อย่างเสรี มีนโยบายให้สิทธิในการตรวจสุขภาพของประชาชนตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป การบรรจุเรื่องเพศศึกษาลงในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสุขภาพของผู้หญิง หรือนโยบายด้านสวัสดิการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ระยะสุดท้ายอย่างชัดเจน เป็นต้น
       
       3.สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาความรู้ทางการเมืองสตรี กำหนดสัดส่วนของผู้หญิงในการเมืองทุกระดับให้ใกล้เคียงกัน จัดตั้งโรงเรียนการเมือง/ผู้นำสำหรับสตรี ให้สตรีมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีหลักสูตรสตรีศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชาย เพื่อสนับสนุนสตรีให้มีบทบาททางการเมือง เป็นต้น
       
       และ 4.สิทธิมนุษยชนของสตรี เช่น การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย การจัดพื้นที่ทำกินให้กลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจน สนับสนุนงบองค์กรสตรี บรรจุเรื่องสิทธิความเสมอภาคหญิงชายไว้ในหลักสูตรการเรียนทุกระดับ มีนโยบายให้การช่วยเหลือเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนช่วยเหลือหญิงหม้ายและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
       
       ด้านนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า โลกปัจจุบันจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เช่นเดียวกับประเทศไทยผู้หญิงก็มีมากกว่าชายถึงล้านเศษ ทำอย่างไรจะให้ผู้หญิงมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตไม่ด้อยไปกว่าอารยประเทศ แง่กฎหมายเรามีกฎหมายดีหลาบฉบับทั้งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่ไม่สามารถปฏิบัติให้มีผลบังคับใช้ได้จริงจัง อีกทั้งปณิธานการเมืองเรื่องสิทธิสตรีของผู้นำสตรียังไม่เพียงพอ พรรคการเมืองทุกพรรคไม่มีนโยบายสตรีที่สำคัญ พูดไว้เหมือนแค่ดอกไม้ประดับ เพราะนโยบายพรรคมุ่งแต่เศรษฐกิจการเมือง ทำให้สิทธิสตรีอ่อนแอ หากผู้หญิงเข้มแข็งจะสามารถบีบพรรคการเมืองให้เน้นสร้างชีวิตที่ดีของผู้หญิงกลายเป็นนโยบายระดับชาติได้
       
       อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของสมัชชาสตรีให้มีการทำแท้งเสรี คงไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับสตรี เพราะคนริเริ่มให้ทำแท้ง คือ ผู้ชาย ปัญหาทั้งหมดเกิดจากผู้ชายไม่รับผิดชอบ หากมีกฎหมายทำแท้งเสรีจะเป็นอุปสรรคบั่นทอนแวดวงสตรี การแก้ปัญหาต้องไปจัดการตั้งแต่ระดับครอบครัว การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องแนบเนียนสอดคล้องกับทางการแพทย์

ที่มา : โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
เข้าชม : 5305


ข่าวกฎหมาย 5 อันดับล่าสุด

      จีนสั่งคุกตลอดชีวิต มือวางยายาพิษในเกี๊ยวแช่แข็ง 21 / ม.ค. / 2557
      \'หนิง\'ขึ้นศาลไต่สวนฟ้องหมิ่นฯ\'ไฮโซน้ำหวาน\' 21 / ธ.ค. / 2556
      ศาลสั่งจำคุก 2 ปี \'เชาวรินทร์\' อดีต ส.ส.พท. ฐานโกงปชช. 20 / ธ.ค. / 2556
      เลขานุการศาลอาญาแจงยกคำร้องเพิกถอนหมายจับ \'สุเทพ\' 20 / ธ.ค. / 2556
      ศาลแขวงสมุทรปราการเปิดโครงการ\"Drive Thru\"ไม่ต้องรอคำสั่งศาล 17 / ธ.ค. / 2556


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:53:27
ข่าวที่ มาทำให้ร้ว่ากฎหมายเดี่ยวนี้ทำให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียวกับผู้ชาย
โดย : แอม    ไอพี : 118.173.35.163

ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 15:53:25
ผมว่า ไร้สาระเกินไปไหม มีกฎหมายบังคับห้ามทำแท้ง ก็ดีแล้วครับ แต่หากมีกฏหมายใหม่มายกเลิกการทำแท้งผิดกฏหมายให้ถูกกฎหมายล่ะ คลีนิกรับทำแท้ง จะไปบานเหมือนดอกเห็ดในชั่วข้ามคืนเลยหรอครับ อ่ะ แล้วถ้าเกิดให้แต่เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ทำแท้งได้เท่านั้นล่ะคลีนิคเถื่อนก็ยังคงแอบทำอยู่ดี อีกอย่าง ทำแท้งเสรี มันผิดต่อศีลธรรมด้วย ก็รู้กันดีหนิครับ ทำไปได้ เท่ากับสนับสนนให้คนทำบาปอ่ะนะ ส่วนตัวที่ผมเล่ามา เพราะผมคิดแบบนี้แหล่ะ ผิดไปไม่ว่ากันนะครับ
โดย : เบน    ไอพี : 10.210.50.105

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:28:50
ใช่ค่ะ คห2 การที่เราทำแท้ง ก้อเหมือนกับการฆ่าคนๆนึงโดยตั้งใจ ถ้ารู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อม แร้วจะเอากันทำไม
โดย : amizztyfreedom@hotmail.com    ไอพี : 125.24.211.222

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม อันดีของประชาชน กรุณาแจ้งที่ webmaster[@] lawsiam.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ภายใน 48 ชั่วโมง.