Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


พรบ ละเมิดเจ้าหน้าที่ สอบเนติ ปีนี้ มาแน่นอน! | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   พรบ ละเมิดเจ้าหน้าที่ สอบเนติ ปีนี้ มาแน่นอน!


พรบ ละเมิดเจ้าหน้าที่ สอบเนติ ปีนี้ มาแน่นอน เน้นๆ สกัดหลักมาให้ ..

1. กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชน

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการไปตามหน้าที่แล้วเกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชนพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น และผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้เท่านั้น จะฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) หรือแม้แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ แห่งใด ผู้เสียหายก็จะฟ้องเจ้าหน้าที่นั้นโดยตรงไม่ได้ จะต้องฟ้องกระทรวงการคลังแทน (มาตรา 5 วรรคสอง) แต่ถ้าการละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายก็จะต้องฟ้อง ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดเท่านั้น จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ (มาตรา 6) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิด การละเมิดขึ้นแล้ว และผู้เสียหายได้ฟ้องคดีต่อศาล โดยฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนหากในกรณีนั้นหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นส่วน ตัวหรือเจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในฐานะส่วนตัวด้วยหน่วยงานของรัฐก็มีสิทธิขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่ เข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้ หรือ้าผู้เสียหายฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและในกรณีนั้น เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดด้วยเจ้าหน้าที่ ก็มีสิทธิขอให้ศาลเรียกหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้เช่นเดียวกัน (มาตรา 7 วรรคหนึ่ง)สำหรับการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนี้ ผู้เสียหายก็จะต้องฟ้องเสียภายในเวลา 1ปี นับแต่ วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ มีการทำละเมิด มิฉะนั้นก็จะหมดอายุความฟ้องร้อง ทั้งนี้ ตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แต่ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ถ้าหากศาลพิจารณายกฟ้องเนื่องจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกฟ้องนั้น ไม่ใช่ผู้ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความในการฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดแต่ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีนั้นจะ ขยายออกไปอีกจนถึง 6 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด (มาตรา 7 วรรคสอง) สำหรับการ เรียกร้อง ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เสียหายไม่จำต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เสมอไป ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานนั้นเองเพื่อให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ในกรณี เช่นนี้หน่วยงานของรัฐก็จะต้องพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า และต้องให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน แต่ หากพิจารณาไม่เสร็จภายในกำหนดเวลานั้นก็ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ รัฐมนตรีผู้กำกับดูแลทราบและอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก 180 วันเมื่อหน่วยงานพิจารณา วินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจก็สามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ต่อไปได้ภายใน 90ว ันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ(มาตรา 11) หรือหากต่อไป ในอนาคตได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นผู้เสียหายก็มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลปกครองได้ภายในกำหนดเวลา ดังกล่าวเช่นเดียวกัน (มาตรา 14) แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อผู้เสียหายในการชดใช้ค่า สินไหมทดแทนก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดไปเสียทีเดียว กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้นด้วย ถ้าหากตนได้กระทำให้เกิดการ ละเมิดขึ้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีเช่นนี้เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ก็มีสิทธิมาไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ได้ (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง) แต่หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิไล่เบี้ยได้มากน้อยเพียงใดนั้น จะต้องพิจารณาถึงระดับของความร้ายแรง แห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ต้องถูกไล่เบี้ยจน เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ (มาตรา 8 วรรคสอง) และถ้าการละเมิดนั้นเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวม ก็ต้องหักส่วนแห่งความ รับผิดนั้นออกเสียด้วยจะให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ไม่ได้ (มาตรา 8 วรรค สาม) นอกจากนั้นถ ้าการละเมิดเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนก็จะรับ ผิดชอบแต่เฉพาะการละเมิดในส่วนที่ตนเป็นผู้กระทำเท่านั้น ไม่ต้องร่วมรับผิดไปถึงในส่วนที่คนอื่นเป็น ผู้กระทำด้วยคือไม่ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นลูกหนี้ร่วมกันในมูลละเมิดนั้น (มาตรา 8 วรรคสี่) หรือ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปก่อนเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิมาไล่เบี้ยเอาจากหน่วยงาน ของรัฐได้ในทำนองเดียวกันสิทธิในการไล่เบี้ยในทั้งสองกรณีนี้มีอายุความ 1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงาน ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย (มาตรา 9)ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วและเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนนั้นด้วยหน่วยงานของรัฐก็มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนดได้โดไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล

2. กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ นั้นสังกอยู่หรือหน่วยงานอื่นของรัฐก็ตามถ้าการละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีก็ต้อบังคับกันไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นหลักทั่วไปในเรื่อง ละเมิดแต่ถ้าเกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่แล้วการจะเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสีย หายก็ต้องพิจารณาไปตาหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อเอกชนที่กล่าวไวแล้ว ข้างต้น กล่าวคือเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐก็ต่อเมื่อได้กระทำ ไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นหากไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือประมาทเลินเล่อเรื่องเล็กน้อยตามปกติธรรมดาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ หน่วยงานของรัฐสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดการจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เท่า ใดก็จะต้องพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีไปเจ้าหน้าที่ อาจไม่ต้องชดใช้จนเต็มจำนวนก็ได้และถ้าหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมก็มีส่วนผิด หรือมีความบกพร่องอยู่ด้วย ก็ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดนั้นออกจะให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในส่วน นี้ไม่ได้รวมทั้งในกรณีที่การละเมิดนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็รับผิดเฉพาะส่วนที่ ตนได้กระทำละเมิดเท่านั้นไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8) แต่ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดจากการกระทำในทางปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนในทั้ง 2 กรณีนั้นจะมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ดี ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจะมีกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการ คลัง (มาตรา 10 วรรคสอง) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการกระทำ ในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐก็มีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นชำระเงินค่าสินไหมทดแทน ภายในเวลาที่กำหนดได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลในทำนองเดียวกับการใช้สิทธิไล่เบี้ยในกรณีที่เกิดการ ละเมิดขึ้นแก่เอกชนดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าไม่ได้เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐก็ไม่ มีอำนาจเช่นนั้น ต้องฟ้องร้องเป็นคดีไปตามปกติ (มาตรา 12)นอกจากสาระสำคัญต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว มาข้างต้นนั้นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้า หน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นสามารถผ่อนชำระเงินที่ต้องรับผิดนั้นได้ โดยให้คำนึงถึง รายได้ ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบและพฤติการณ์อื่น ๆ แห่งกรณีนั้นประกอบด้วย (มาตรา 13)


โดย : ผ่านมา  เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2551  เข้าชม : 3096


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

sbobet
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!
เรื่องสัญญาจะซื้อจะขาย
ถูกบังคับเซ็นต์สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง
ธงเนติ วิแพ่งภาค2 สมัยที่ 66กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :