Google Ads
Google Ads
คำค้นยอดนิยม
กฎหมาย กฎหมายครอบครัว กฎหมายชั้นสูง กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิสดาร กฎหมายฟื้นฟูกิจการ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน การสอบสวน ข้อสอบตั๋วทนาย คำคม กฎหมาย คำบรรยายตั๋วทนาย คำพิพากาษาฎีกา จ้างทนาย ตั๋วทนายภาคทฤษฎี ตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ทนายความ นิติกรรม สัญญา นิติปรัชญา บทความกฎหมาย พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ย่อมาตรา ย่อหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รับว่าความ วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล สอบผู้พิพากษา สอบอัยการ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ สุภาษิตกฎหมาย หนี้ หลักกฎหมาย เตรียมสอบตั๋วทนาย เตรียมสอบเนติ เนติบัณฑิต ภาค1 เนติบัณฑิต ภาค2 แนวข้อสอบตั๋วทนาย แนวข้อสอบเนติฯ แบบฟอร์มศาล แบบฟอร์มสัญญา

ผู้สนับสนุน


ติดต่อทีมงาน
สนใจลงโฆษณา...
ติดต่อ admin@lawsiam.com
Line ID : Lawsiam.com

โดย ลอว์สยาม ดอทคอม


รวมข้อสอบปากเปล่าเนติบัณฑิต สมัยที่ 7-58 (พ.ศ. 2497-2548) | สังคมนักกฎหมายยุคใหม่ Lawsiam.com :- ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย ปรึกษาคดี ว่าความทั่วราชอาณาจักร, Law , justice, judge
   

  
   รวมข้อสอบปากเปล่าเนติบัณฑิต สมัยที่ 7-58 (พ.ศ. 2497-2548)


รวมข้อสอบปากเปล่า ตั้งแต่สมัยที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๔๙๗ ถึง สมัยที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐ จากหนังสือคำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน้า ๕๖๓ ถึง ๕๗๕ จัดพิมพ์โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุณาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)ข้อสอบปากเปล่าคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๗

ประจำปีการศึกษา ๒๔๙๗

คำถาม ในการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง มีหลักสำคัญที่จะต้องแสดงให้ปรากฏในคำฟ้อง แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ (ไม่ได้ตั้งไว้)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๘

ประจำปีการศึกษา ๒๔๙๘

คำถาม การให้การต่อสู้คดี ในคดีแพ่งมีหลักแตกต่างกับการให้การต่อสู้คดีในคดีอาญาอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ (ไม่ได้ตั้งไว้)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๙

ประจำปีการศึกษา ๒๔๙๙

คำถาม ข้อเท็จจริงที่ศาลได้ชี้ขาดในคำพิพากษาเรื่องหนึ่งจะนำมาใช้ในคดีอกเรื่องหนึ่งได้เพียงใดหรือไม่

ธงคำตอบ (ไม่ได้ตั้งไว้)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๐

คำถาม บุคคลอาจเป็นคู่ความ หรือโจทก์จำเลยได้อย่างไรและในกรณีใดบ้าง

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ , ๕๖ , ๕๗

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ , ๕ , ๖ , ๒๘คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๑

คำถาม ที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนจริงเพียงใด

ธงคำตอบ (ไม่ได้ตั้งไว้)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๒

คำถาม การให้การต่อสู้คดีในคดีแพ่งและคดีอาญานั้นมีหลักเกณฑ์ต่างกันอย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรค ๒ (ตั้งประเด็น)

คดีอาญา ให้การอย่างไรก็ได้ หรือไม่ให้การก็ได้คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๓

คำถาม ค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิด กับกรณีผิดสัญญาต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ และ ๒๒๒คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๔

คำถาม ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างการถอนฟ้องอาญากับการถอนฟ้องคดีแพ่ง

ธงคำตอบ คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ , ๓๖

คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๕ , ๑๗๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๕

คำถาม การอ้างพยานบุคคลในคดีแพ่ง มีหลักเกณฑ์อย่างไรต่างกับการอ้างพยานบุคคลในคดีอาญาหรือไม่ ประการใด

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๘

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖

คำถาม ในการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง มีหลักสำคัญที่จะต้องแสดงให้ปรากฏในคำฟ้อง แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ (ไม่ได้ตั้งไว้)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๗

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๗

คำถาม หน้าที่นำสืบในคดีแพ่งและคดีอาญานั้น ต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ คดีอาญา ศาลจะไม่ลงโทษจำเลย นอกจากจะปรากฏว่ากระทำผิดจริง และกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนบริสุทธิ์ ฉะนั้นคดีจึงมีประเด็นอยู่เสมอว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ กฎหมายจึงบัญญัติให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนเสมอ เพื่อแสดงว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔)

คดีแพ่ง เป็นเรื่องที่พิพาทกันว่าฝ่ายใดมีสิทธิดีกว่ากัน ฉะนั้นหน้าที่นำสืบก่อนจึงอาจตกแก่ฝ่ายใดก็ได้แล้วแต่รูปคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๓คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๑๘

ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๘

คำถาม ค่าฤชาธรรมเนียมคืออะไร การเรียกค่าธรรมเนียมมีประโยชน์อย่างไร ทำไมคดีอาญาจึงไม่เรียกค่าธรรมเนียม

ธงคำตอบ ค่าฤชาธรรมเนียม คือค่าใช้จ่ายในคดีเท่าที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดไว้ (มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๖๑ วรรค ๒ )

ประโยชน์ในการเรียกค่าธรรมเนียม

๑. ทำให้ยั้งคิด

๒. บุคคลมาขอประโยชน์จากรัฐเป็นพิเศษจากคนอื่นก็ต้องเสียอะไรบ้าง

คดีอาญา เป็นเรื่องของแผ่นดินจึงไม่เรียกค่าธรรมเนียมคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๒๘

ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๘

คำถาม บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ , ๕๖

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ , ๒๙ มาตรา ๔ , ๕ และ ๖

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๔คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๒๙

ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๙

คำถาม คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญาและในคดีแพ่งจะอุทธรณ์ได้เพียงไรหรือไม่

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ , ๒๒๗ , ๒๒๘

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐

คำถาม ในคดีแพ่งก็ดี ในคดีอาญาก็ดี ในวันสืบพยานนัดแรก โจทก์ขาดนัดพิจารณา ศาลจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไร และคู่ความมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๑

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๖ , ๑๘๑คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๑

คำถาม คำบรรยายฟ้องในคดีแพ่งและคดีอาญามีหลักสำคัญอย่างไร ให้อธิบาย

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒

คำถาม คดีแพ่งก็ดี คดีอาญาก็ดี ถ้าจำเลยตายระหว่างพิจารณา ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓

คำถาม ในคดีแพ่งก็ดี คดีอาญาก็ดี โจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยานนัดแรก ศาลจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรจึงจะชอบ

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๖ , ๑๘๑

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐๑ , ๒๐๓คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๔

คำถาม คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว จะนำมาฟ้องใหม่อีกได้หรือไม่

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๖

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕

คำถาม การแก้ไขฟ้องในคดีแพ่ง และคดีอาญา มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๐

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๓คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สu3617 .ัยที่ ๓๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖

คำถาม การฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา เมื่อโจทก์ฟ้องแล้ว ก่อนศาลพิพากษาก็ดี หรือเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ดี โจทก์คนเดียวกันนั้นจะฟ้องคดีเรื่องเดียวกันนั้นอีกได้หรือไม่

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘ , ๑๗๓

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔), ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๗

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗

คำถาม การนั่งพิจารณาและสืบพยานในคดีแพ่งและคดีอาญานั้น ต้องทำต่อหน้าจำเลยเสมอไปหรือไม่

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ไม่ต้องทำต่อหน้าจำเลยเสมอไป ถ้าจำเลยมีทนาย ศาลก็ทำหน้าที่ต่อหน้าทนายจำเลยได้ ถ้าจำเลยและทนายจำเลยไม่มาศาล ศาลก็ดำเนินการพิจารณาไปฝ่ายเดียว โดยถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๒

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒, ๑๗๑ ทวิคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๘

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘

คำถาม บุคคลผู้มีสิทธิเสนอคดีแพ่งและคดีอาญาได้แก่ผู้ใดบ้าง

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕, ๖๐

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ ประกอบด้วยมาตรา ๓, ๔, ๕, ๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๓๙

ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙

คำถาม ฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนในคดีแพ่งต่างกันอย่างไร ให้อธิบาย

ธงคำตอบ ฟ้องซ้ำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๘

ฟ้องซ้อน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๐

คำถาม บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้การของจำเลยในคดีแพ่งกับการให้การของจำเลยในคดีอาญามีอยู่อย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ , ๑๗๗ วรรคสอง

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕, ๑๗๒คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๑

คำถาม คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่เพียงใด ให้อธิบายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ, ๑๙๓ ตรีคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๒

คำถาม การดำเนินกระบวนพิจารณาเมื่อโจทก์มรณะระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง และเมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลงในคดีอาญาแตกต่างกันอย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๒

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙


ตอบกลับแบบอ้างข้อความ


   #2  

เก่า 24 February 2009, 01:23รูปแทนตัวของ คนตัวเล็ก

สัตว์เลี้ยง Taillow
 

มีเพื่อน: 19 คน


คะแนน: 3

คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓

คำถาม ให้อธิบายการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖, ๒๒๗ และ ๒๒๘

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

คำถาม ในการสืบพยานคดีแพ่ง เมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง คู่ความจะนำพยานบุคคล หรือสำเนาเอกสารมาสืบแทนได้เพียงใด

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๕

คำถาม ในคดีอาญาการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยจะกระทำได้หรือไม่เพียงใด

ธงคำตอบ ๑. กรณีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ ทวิ

๒. กรณีการส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานหรือการไปเดินเผชิญสืบพยานโดยจำเลยไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๐

๓. กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้จำเลยออกจากห้องพิจารณา เพราะเหตุที่จำเลยขัดขวางการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๐คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖

คำถาม คำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไร จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ได้เพียงใด ให้ตอบทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

ธงคำตอบ คำสั่งระหว่างพิจารณาคือ คำสั่งใด ๆ ของศาลที่ได้สั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณา ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีโดยเมื่อศาลสั่งไปแล้วยังมีกระบวนพิจารณาที่ศาลจะต้องดำเนินต่อไปอีก

การอุทธรณ์คำสั่ง

คดีแพ่ง - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ , ๒๒๗ , ๒๒๘

คดีอาญา - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๖คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๗

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๗

คำถาม คู่ความในคดีแพ่ง มีสิทธิฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้เพียงใด

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๘

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘

คำถาม คดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทต่างกันอย่างไร

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ , ๑๘๘คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๔๙

ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙

คำถาม ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จะมีผลในการดำเนินคดีอย่างไร

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๖

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ, ๑๙๓ ตรีคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐

คำถาม การถอนฟ้องคดีอาญากับการถอนฟ้องคดีแพ่ง เมื่อศาลอนุญาตแล้ว มีผลอย่างไร

ธงคำตอบ คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖

คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๖

รวมข้อสอบปากเปล่า ตั้งแต่สมัยที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑ ถึง สมัยที่ ๕๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ จากข้อสอบปากเปล่าเนติบัณฑิต จัดพิมพ์โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุณาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑

คำถาม การยอมความในคดีแพ่งและคดีอาญา ต่างกันอย่างไร

ธงคำตอบ การยอมความในคดีแพ่งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่รับผิด(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐) การยอมความในคดีอาญาหามีบทบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไม่

การยอมความในคดีแพ่งและคดีอาญาจะกระทำเมื่อใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด

คดีแพ่งทุกชนิดอาจยอมความกันได้ และศาลจะพิพากษาไปตามที่คู่ความตกลงยอมกัน ถ้าข้อตกลงนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คู่ความจะอุทธรณ์คดีไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๘)

คดีอาญาอาจยอมความกันได้เฉพาะคดีความผิดอันยอมความกันได้ หรือที่เรียกว่าความผิดต่อส่วนตัว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรคสอง) ซึ่งมีผลให้สิทธินำคดีมาฟ้องระงับไป (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒))คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒

คำถาม ในคดีอาญา ผู้ใดมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย และมีอำนาจอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้แก่ บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ มีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓

หมายเหตุ ตั้งแต่สมัยที่ ๕๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการจัดสอบปีละ ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ จะเป็นการสอบปากเปล่าวิชาของภาค ๒ คือ วิแพ่ง-วิอาญา

ส่วนการสอบครั้งที่ ๒ จะเป็นการสอบปากเปล่าวิชาของภาค ๑ คือ อาญา-แพ่ง

(ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้งสองภาครวม ๔ กลุ่มวิชาในภาค ๑ ก็จะมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าครั้งที่ ๑ ส่วนผู้ที่สอบข้อเขียนได้ทั้งสองภาครวม ๔ กลุ่มวิชาในภาค ๒ ก็จะมีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าครั้งที่ ๒)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๓ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓

คำถาม ผู้ใดมีอำนาจฟ้อง (ก) คดีแพ่ง (ข) คดีอาญา ต่อศาลได้

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๘ มาตรา ๒(๔),(๕)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๓ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓

คำถาม จำเลยไม่ให้การมีผลอย่างไร (ก) คดีแพ่ง , (ข) คดีอาญา

ธงคำตอบ (ก) ตอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๗ ถึง ๑๙๘

(ข) ตอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ วรรค ๒คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๔ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

คำถาม หลักกฎหมายพยานหลักฐานสำหรับคดีแพ่ง และคดีอาญา มีข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างไรให้ยกตัวอย่าง ๓ กรณี

ธงคำตอบ ข้อแตกต่างที่สำคัญ เช่น

๑. การรับฟังพยานหลักฐาน

ในคดีแพ่ง คู่ความอาจตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการรับฟังพยานหลักฐานได้เช่น

ตกลงกันเกี่ยวกับ “คำท้า” เป็นต้น แต่ในคดีอาญาคู่ความหาอาจตกลงกันได้ไม่

๒. มาตรฐานการพิสูจน์

ในคดีแพ่ง คู่ความจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพยานหลักฐานของตนมีน้ำหนักดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะชนะคดีได้ ส่วนคดีอาญาโจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ )

๓. การรับข้อเท็จจริงโดยคู่ความ

ในคดีแพ่ง คู่ความอาจรับข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ คำให้การที่ไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง ต้องถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงนั้น

ส่วนคดีอาญา การรับข้อเท็จจริงของจำเลยต้องเป็นไปโดยชัดแจ้ง คำให้การที่ไม่รับข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ต้องถือว่าปฏิเสธ

๔. การอ้างจำเลยเป็นพยานโจทก์

อาจทำได้ในคดีแพ่ง แต่ต้องห้ามในคดีอาญา(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒)

๕. การส่งสำเนาเอกสาร

ในคดีแพ่ง ฝ่ายที่อ้างพยานเอกสาร ต้องส่งสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนสืบพยาน(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๐) แต่ในคดีอาญา ศาลสั่งให้ฝ่ายที่อ้างเอกสารส่งสำเนาให้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องการ(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๐)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๔ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

คำถาม คดีอาญามีข้อจำกัดการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของคู่ความไว้ประการใดบ้าง

ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ , ๒๑๙ , ๒๑๙ ทวิ , ๒๑๙ ตรี และมาตรา ๒๒๐คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๕ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕

คำถาม ในคดีแพ่ง และคดีอาญา คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงได้เพียงใด

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ, ๑๙๓ ตรี

(หรือตอบตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๒ ทวิ)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๕ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕

คำถาม การขอสืบพยานล่วงหน้าในคดีแพ่งและคดีอาญามีหลักเกณฑ์อย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๑

คดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๖ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖

คำถาม คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คืออะไร มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิพากษาคดีส่วนแพ่งว่าอย่างไร

ธงคำตอบ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คือคดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทำผิดอาญา การพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา และคำพิพากษาคดีสวนแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่u3605 .้องคำนึงถึงว่าจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดหรือไม่ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ และ ๔๗)คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๖ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖

คำถาม การกักขังแทนค่าปรับ มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร

ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๗ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

คำถาม ให้อธิบายถึงหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกขัง ในกรณีที่ถูกขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๐คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๗ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

คำถาม การกระทำโดยป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๘ และการกระทำโดยจำเป็นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗ (๒) แตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างใด

ธงคำตอบ (๑) การกระทำโดยป้องกันผู้กระทำไม่มีความผิด แต่การกระทำโดยจำเป็นผู้กระทำมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษ

(๒) ภยันตรายที่จะอ้างป้องกันได้ ต้องเกิดจากการละเมิดกฎหมายเท่านั้น ส่วนภยันตรายที่จะอ้างจำเป็นนั้นอาจเกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือไม่ก็ได้

(๓) ป้องกันเป็นการกระทำต่อผู้ก่อภัย ส่วนจำเป็นเป็นการกระทำต่อบุคคลที่สาม

(๔) ผู้กระทำโดยป้องกันไม่จำต้องหลีกหนีภยันตรายนั้น แต่การกระทำโดย

จำเป็นผู้กระทำจะต้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงภยันตรายนั้นให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้คำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๘ ครั้งที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

คำถาม การอ้างและรับฟังพยานเอกสารในคดีแพ่งมีหลักอย่างไร มีข้อแตกต่างจากคดีอาญา หรือไม่ อย่างไร

ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๓

การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น เว้นแต่

(๑) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว จึงให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้

(๒) ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย หรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาu3652 .ด้โดยประการอื่น ศาลจะอนุญาตให้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้

(๓) ต้นฉบบเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนก หรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีเสียก่อน อนึ่ง นอกจากศาลจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น สำเนาเอกสารหรือข้อความที่คัดจากเอกสารเหล่านั้น ซึ่งรัฐมนตรี หัวหน้ากรมกอง หัวหน้าแผนก หรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆได้รับรองถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะนำมาแสดง

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๘

ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้

ถ้าอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รบรองว่าถูกต้องก็ได้ เว้นแต่ในหมายเรียกจะบ่งไว้เป็นอย่างอื่นคำถามและธงคำตอบในการสอบปากเปล่า สมัยที่ ๕๘ ครั้งที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

คำถาม การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงจะสมบูรณ์ และยกเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้นั้น จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ วรรคแรก กล่าวคือ

๑. จะสมบูรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ

๒. จะยกเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ จะต้องบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือ

ไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบปากเปล่าครับ


โดย : thaibar  เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553  เข้าชม : 1966


สมัครสมาชิก LAWSIAM GROUP เพื่อรับข้อมูล เอกสาร คำบรรยาย ข่าวสาร Mp3ฟรี
Email อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้
มุมแนะนำ ปล. จะทยอยส่งข้อมูลให้ต่อๆไป ให้นะครับ @ลอว์สยาม ดอทคอม
1. Facebook @ลอว์สยาม ดอทคอม เป็นเพื่อนกับเราได้
2. กด Like ถูกใจ เพจ ลอว์สยาม ดอทคอม ติดตามข้อมูล ดาวน์โหลด กฎหมาย คำคม ต่างๆ
3. กลุ่มนักกฎหมาย แบ่งปันข้อมูล เตรียมสอบ Mp3 เก็ง เนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา


หัวข้อกระทู้กฎหมายใหม่ 5 อันดับล่าสุด

sbobet
ขอคำแนะด้วยค่ะ
MP3 ไฟล์เสียงคำบรรยายเนติฯ 1/66 และ 2/66 ส่งฟรี EMS
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนน !!!!!!!!!!!!
เรื่องสัญญาจะซื้อจะขายกำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :