ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1/70) :- 
อัพเดท* สรุปประเด็น + ฎีกาที่ออกสอบ กลุ่ม อาญา | สรุปประเด็น + ฎีกาที่ออกสอบ กลุ่ม แพ่ง รายข้อ 1-10 สมัยที่ 70 ล่าสุด ที่นี่