LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา


ชื่อข้อมูล : จำแนกกลุ่มความผิดอาญา
หมวด : อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับ (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 รายละเอียด

        ประมวลกฎหมายอาญาแบ่งกลุ่มความผิด ออกเป็น ๙ กลุ่ม เพื่อความ เข้าใจง่าย ซึ่งเวลานำมาออกข้อสอบจะนำข้อเท็จจริงในหลายกลุ่มมาประกอบกัน เพื่อวัด ความเข้าใจ และทดสอบความแม่นยําในการจดจำตัวบท โดยจะต้องศึกษาเปรียบเทียบกันว่าในแต่ละมาตรามีองค์ประกอบต่างกันอย่างไร

        ๑. กลุ่มความผิดฐานดูหมิ่นและหมิ่นประมาท มีอยู่ ๘ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๑๑๒ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

        (๒) มาตรา ๑๓๓ หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระราชาธิบดี ราชินี สามี รัชทายาท หรือประมุข แห่งรัฐต่างประเทศ

        (๓) มาตรา ๑๓๔ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ผู้แทนรัฐต่างประเทศ

        (๔) มาตรา ๑๓๖ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

        (๕) มาตรา ๑๙๘ ดูหมิ่นศาล หรือ ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี

        (๖) มาตรา ๓๒๖ หมิ่นประมาท

        (๗) มาตรา ๓๖๖/๔ ดูหมิ่น เหยียดหยามศพ

        (๘) มาตรา ๓๙๓ ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือโดยการโฆษณา

         

        ๒. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับความเท็จ มี ๑๑ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๑๓๗ แจ้งความเท็จ

        (๒) มาตรา ๑๗๒ ถึง มาตรา ๑๗๔ แจ้งเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา

        (๓) มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๗๖ ฟ้องเท็จ

        (๔) มาตรา ๑๗๗ เบิกความเท็จ

        (๕) มาตรา ๑๗๘ แปลเท็จ

        (๖) มาตรา ๑๗๙ ทำพยานหลักฐานเท็จ

        (๗) มาตรา ๑๘๐ นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ มาตรา ๑๘๑ บทเพิ่มโทษเคยออกข้อสอบเป็นส่วนประกอบ

        (๘) มาตรา ๑๖๑ เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร

        (๙) มาตรา ๑๖๒ เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ

        (๑๐) มาตรา ๒๖๗ แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความ อันเป็นเท็จ

        (๑๑) มาตรา ๓๖๗ บอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน

 

        ๓. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับสินบนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต มี ๑๓ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๑๔๓ เป็นคนกลางเรียกรับสินบน

        (๒) มาตรา ๑๔๔ ให้สินบนเจ้าพนักงานและผู้มีตำแหน่งทางการเมืองบางประเภท

        (๓) มาตรา ๑๖๗ ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

        (๔) มาตรา ๑๔๗ เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์

        (๕) มาตรา ๑๔๘ เจ้าพนักงานใช้ อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ

        (๖) มาตรา ๑๔๙ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิก สภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล เรียกรับสินบน ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองบางประเภท

        (๗) มาตรา ๒๐๑ เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกรับสินบน

        (๘) มาตรา ๑๕๐ เจ้าพนักงาน เรียกรับทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง

        (๙) มาตรา ๒๐๒ เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกรับ ทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่ง

        (๑๐) มาตรา ๑๕๑ เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษา ทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต

        (๑๑) มาตรา ๑๕๒ เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการดูแล กิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการนั้น มาตรา ๑๕๓ เจ้าพนักงานมีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายเกินส่วน (ฎีกาที่ ๑๑๗๔๑/๒๕๕๗ ออกข้อสอบแล้ว)

        (๑๒) มาตรา ๑๕๗ เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

        (๑๓) มาตรา ๒๐๐ เจ้าพนักงานในการยุติธรรมปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ

 

        ๔. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการต่อสู้ขัดขวางขัดขืน มี ๑๑ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๑๓๘ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

        (๒) มาตรา ๑๓๙ ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน

        (๓) มาตรา ๑๖๕ เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง

        (๔) มาตรา ๑๖๖ เจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทำให้งานหยุดชะงักเสียหาย

        (๕) มาตรา ๑๖๘ ขัดขืนคำบังคับให้มาให้ ถ้อยคำ

        (๖) มาตรา ๑๖๙ ขัดขืนคำบังคับ ให้ส่งทรัพย์หรือเอกสาร

        (๗) มาตรา ๑๗๐ ขัดขืนหมาย หรือคำสั่งของศาลให้มาให้ถ้อยคำ เบิกความ หรือส่งเอกสาร

        (๘) มาตรา ๑๗๑ ขัดขืนคำสั่ง ศาลให้สาบานให้ถ้อยคำหรือเบิกความ

        (๙) มาตรา ๑๙๗ ขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน

        (๑๐) มาตรา ๑๙๘ ขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาล

        (๑๑) มาตรา ๒๐๓ เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

 

        ข้อสังเกต ขอให้ดูอำนาจพนักงานอัยการในการบังคับคดี ตาม ปอ. มาตรา ๒๙/๑ วรรคสาม โยงกับ มาตรา ๑๖๘, มาตรา ๑๖๙

 

        ๕. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์มี ๑๒ มาตรา คือ

         (๑) มาตรา ๑๔๑ ถอน ทำให้เสียหาย ทำลายตรา หรือเครื่องหมายเจ้าพนักงาน

        (๒) มาตรา ๑๔๒ ทำให้เสียหาย ทำลายทรัพย์สิน หรือเอกสาร อันเจ้าพนักงานได้ยึด

        (๓) มาตรา ๑๕๘ เจ้าพนักงานทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ตนจะต้อง ปกครองหรือรักษาไว้

        (๔) มาตรา ๑๕๙ เจ้าพนักงานทำลายเอกสารที่เป็นหลักฐานในการยึด

        (๕) มาตรา ๑๖๓ (๒) เจ้าพนักงานไปรษณีย์ทำลายจดหมาย

        (๖) มาตรา ๑๘๔ ทำลายพยาน หลักฐาน เพื่อช่วยให้ไม่ต้องรับโทษ

        (๗) มาตรา ๑๘๖ ทำลายเอาไปเสียทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ (เกิดเรื่องประจำ)

        (๘) มาตรา ๑๘๗ ทำลายเอาไปเสียทรัพย์สินที่ถูกศาล ยึดหรืออายัด

        (๙) มาตรา ๑๘๘ ทำลายพินัยกรรม หรือเอกสารของผู้อื่น

        (๑๐) มาตรา ๑๙๙ ทำลายศพ หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด ตาย หรือเหตุแห่งการตาย (พิจารณาว่า ต่างกับ มาตรา ๓๖๖/๓ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายศพอย่างไร)

        (๑๑) มาตรา ๑๒๕ ทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐในการระหว่างประเทศ

        (๑๒) มาตรา ๓๕๘ ทำให้เสียทรัพย์

 

 

        ๖. กลุ่มแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และแต่งเครื่องแบบใช้ยศโดยไม่ชอบ คือ

        (๑) มาตรา ๑๔๕ แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน

        (๒) มาตรา ๑๔๖ สวมเครื่องแบบ ใช้ยศ ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบ

 

        ข้อสังเกต มักใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบร่วมกันกับเจ้าพนักงาน

 

        ๗. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการหลบหนี มีอยู่ ๖ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๑๘๙ ช่วยผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาไม่ให้ต้องโทษหรือถูกจับกุม    (๒) มาตรา ๑๙๐ หลบหนีจากที่คุมขัง

        (๓) มาตรา ๑๙๑ ช่วยผู้ต้องขังให้หลุดพ้น

        (๔) มาตรา ๑๙๒ ให้ที่พํานัก ที่ซ่อนเร้นแก่ ผู้หลบหนี

        (๕) มาตรา ๒๐๔ เจ้าพนักงานทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นไปจากที่คุมขัง

        (๖) มาตรา ๒๐๕ เจ้าพนักงานประมาท ทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขัง

 

        ๘. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับศาสนา มี ๓ มาตรา คือ

        (๑) มาตรา ๒๐๖ กระทำการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนา

        (๒) มาตรา ๒๐๗ ก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุม ศาสนิกชน

        (๓) มาตรา ๒๐๘ แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นนักพรตนักบวช

 

        ๙. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย คือ

         (๑) มาตรา ๑๓๕/๑ การกระทำที่เป็นความผิดฐานก่อการร้าย

        (๒) มาตรา ๑๓๕/๒ การขู่เข็ญว่าจะทำการก่อการร้าย หรือสะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้ หรือรบการฝึกการก่อ การร้าย ฯลฯ

        (๓) มาตรา ๑๓๕/๓ ฐานสนับสนุนในการกระทำความผิดตาม มาตรา ๑๓๕/๑ หรือ มาตรา ๑๓๕/๒

        (๔) มาตรา ๑๓๕/๔ ความผิดฐานเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่มีการกระทำอัน เป็นการก่อการร้าย

        หมายเหตุ มีฎีกาที่ที่น่าสนใจ คือ ฎีกาที่ ๔๐๓๓/๒๕๖๒, ฎีกาที่ ๒๕๕๒ - ๕๓/๒๕๖๒, ฎีกาที่ ๗๙๙๗/๒๕๖๑ และฎีกาที่ ๒๒๒/๒๕๕๖

 

อ้างอิง วิชา กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 (อ.ชาตรี สุวรรณิน) สมัยที่ 74


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าเยี่ยมชม : 205 ครั้ง

 

จำแนกกลุ่มความผิดอาญา | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ + เล็ก) วันที่ 1 อาญา ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. เจาะหลัก สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. ผู้ประสงค์ใช้งาน/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งาน กดดูข้อมูล ดาวน์โหลด ทุกครั้ง จึงจะใช้งานได้
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com