ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบผู้ช่วบผู้พิพากษา สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ข้อ7 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 170-188)ชื่อไฟล์ : มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 7 วิแพ่ง (มาตรา 179)
หมวด : ข้อ7 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 170-188)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

         มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 7 วิแพ่ง 

 

           มาตรา ๑๗๙ (อนุ (๑) (๒) ออกสอบ ข้อ ๗ ปี ๒๕๔๑ , ๒๕๔๕ , ๒๕๔๖ ,๒๕๕๐ , ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ ,๒๕๖๐ , ข้อ ๘ ปี ๒๕๕๗ ,๒๕๖๒)จทก์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้

          การแก้ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้

          (๑) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ (ออกสอบ ข้อ ๗ ปี ๒๕๔๑ ,๒๕๕๔ , ข้อ ๘ ปี ๒๕๕๗)

          (๒) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติม หรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ (ออกสอบ ข้อ ๗ ปี ๒๕๔๑ , ๒๕๔๕ + ฟ้องแย้ง ,๒๕๕๔)

          (๓)   ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้าง หรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง (เน้นออกสอบ ปี ๒๕๖๔)

          แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแย้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (ออกสอบ ข้อ ๗ ปี ๒๕๔๒ , ๒๕๔๖ , ๒๕๕๐ ,๒๕๖๐ ,๒๕๖๒)

 

 

สกัดหลัก เจาะประเด็น ที่น่าสนใจ

         ต้องยื่นก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน ปัญหาที่จะพิจารณาก็คือ คำว่า “ก่อน” ชี้สองสถานจะหมายความว่า ก่อนวันนั้นจริง ๆ หรือไม่ เช่น

        นัดชี้สองสถานวันที่ ๑๗ กันยายน การขอแก้ฟ้องหรือคำให้การจะต้องยื่นภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ถ้ายื่นในวันที่ ๑๗ กันยายน แม้จะยังไม่ได้เริ่มชี้สองสถานจะได้หรือไม่

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๖/๒๕๓๑ จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันชี้สองสถานและข้อที่ขอแก้ไขก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฎชัดแจ้งในคำให้การแต่แรกอยู่แล้ว จึงเป็นคำร้องที่ขัดต่อ ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๐ (๒) ชอบที่จะยกคำร้องของจำเลย 

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๕/๒๕๕๒ ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยไม่มีการชี้สองสถาน การที่จำเลยที่ ๒ จะยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การจึงอาจทำได้ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เมื่อจำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอ แก้ไขคำให้การในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่การที่จำเลยที่ ๒ ขอแก้ไขคำให้การเป็นว่าสัญญาค้ำประกันที่โจทก์นํามาฟ้องเป็นสัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวง จึงไม่มีมูลหนี้และตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ปัญหาที่ว่านิติกรรมใดเป็นโมฆะ หรือไม่ ถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยที่ ๒ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในเรื่องดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๐ แม้เป็นการยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ตาม (อ่านต่อ...)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับเตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา ,ฎีกาใหม่,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง

 


มาตราที่ออกสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ 7 วิแพ่ง (มาตรา 179) | เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อ7 วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น (มาตรา 170-188) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว
(ป.แพ่ง) และ
กฎหมายพิเศษ...

คำพิพากษาฎีกาที่ 73/2563 >> รายละเอียด... 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24749 คน


sitemap.xml