LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ กฎหมายแพ่ง | คำศัพท์กฎหมาย กฎหมายแพ่ง อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com
คำศัพท์กฎหมาย เกี่ยวกับ : กฎหมายแพ่งค้นหาศัพท์กฎหมาย:   

 
คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ตามตัวอักษร :
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 หน้า


คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
สัญญาจะเกิดขึ้น
ตราสาร ข้อบังคับ พินัยกรรม หรือ อะไรต่อมิอะไร
ราคาตามสมควร
การซื้อขายตามคำพรรณนา
มิได้อิดเอื้อน
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
การฝ่าฝืนหน้าที่
การแสดงเจตนา
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ผู้เยาว์
ผู้เยาว์
คู่สัญญา
การขายฝาก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ละทิ้ง ,ยอมสละ
ผู้ไม่อยู่
การรับสภาพหนี้
มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิ
คู่สัญญาบังคับกันได้เองตามที่ได้ตกลงกันไว้
คู่สัญญาบังคับกันได้เองตามที่ได้ตกลงกันไว้
กระทำโดยสุจริต
อรรถคดี, การฟ้องคดี, การกระทำ
บุตรบุญธรรม
ผู้รับบุตรบุญธรรม
การรับบุตรบุญธรรม
เงินทดลอง
การงานนอกสั่ง
ทำลงในเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุม
การควบห้าง
การแก้ไข (กฎหมาย, สัญญา)
ให้ความยินยอม
ตัวแทนเชิด
ตัวแทนเชิด
อนุญาโตตุลาการ
บุพการี
ความตกลง ความยินยอม
ความยินยอม
ทรัพย์สิน
โอนสิทธิ์ , กำหนดให้ , มอบหมาย
เงื้อมมือ
ไม่เสมอไป
บรรลุนิติภาวะ
ตัวแทน
เป็นคำเชิญชวนให้เข้าทำสัญญา
หนี้สูญ
ธนบัตร
การล้มละลาย
รับผิดในความเสียหาย
พ้นอำนาจ, พ้นวิสัย