LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ รวมคำศัพท์กฎหมาย อื่นๆ | คำศัพท์กฎหมาย รวมคำศัพท์กฎหมาย อื่นๆ อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com
คำศัพท์กฎหมาย เกี่ยวกับ : รวมคำศัพท์กฎหมาย อื่นๆค้นหาศัพท์กฎหมาย:   

 
คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ตามตัวอักษร :
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 หน้า


คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
ตุลาธิปไตย
ทฤษฏีนิติศาสตร์แนวปฏิฐานนิยม - นิตินิยม
ความสัมพัันธ์ของกรณีแวดล้อมต่างๆ
ความผิดทางการเมือง
การพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิด
การใช้อำนาจโดยมิชอบ
การยอมรับ
ได้ยอมรับการลาออกของ
ตาม
โดยชอบด้วยกฎหมาย, ตามกฎหมาย
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
ตามคลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ถูกต้อง
ให้บังเกิดความยุติธรรม
การได้มา, การหามา
กฎหมายยกเว้นความผิด
คดีที่อาจถูกฟ้องร้องคดีได้
งานธุรการ
ประสิทธิภาพในด้านการบริหาร
งานบริหาร, งานทางด้านธุรการ
การกระทำความผิดในฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
รับฟัง, ยอมรับ
ปลอมเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ข้อดี
ระบบกล่าวหา
แนะนำหรือตักเตือน
affect
ยืนยัน, กล่าวยืนยัน
ความรํ่ารวย
ให้ความช่วยเหลือกันด้านกฎหมายให้มากที่สุด
ดังกล่าว
ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้
ได้บ้างไม่มากก็น้อย ,เล็กน้อย
ภายหลังจากที่ได้มีการอภิปรายกันอย่างรุนแรง
ข้ดกับหลักศีลธรรมอันดี
ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ
การเดินอากาศ
กฎเกณฑ์ต่างๆ
ข้ออ้าง
เอกอัครราชทูต
นิรโทษกรรม
การละเมิดกฎหมายใด ๆ จะต้องระวางโทษปรับ
การร้องขอ
ทนายความ
ทนายความ
ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ
อัยการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การขายทอดตลาด