LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ กฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ | คำศัพท์กฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com
คำศัพท์กฎหมาย เกี่ยวกับ : กฎหมายระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศค้นหาศัพท์กฎหมาย:   

 
คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ ตามตัวอักษร :
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า


คำศัพท์กฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
ข้อสัญญามาตรฐาน
อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งของทางบก
อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล
องค์กรการค้าโลก
รับเอา
ความตกลง
ความตกลงแบบทวิภาคี
การรับขนของทางทะเล
กฎบัตร
อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ
อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ
ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมาย
การจำกัดการเลือกปฏิบัติ
ความตกลงว่าด้วยการค้าเสรี
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า
ความมั่นคงภายใน
สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ
อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางอย่างที่เกี่ยวกับใบตราส่ง
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ
หน้าที่ที่ทุกรัฐภาคีต่างมี
หน้าที่ที่ทุกรัฐภาคีต่างมีต่อรัฐภาคีอื่นๆทั้งหมด
หลักปฏิญญาสากล
ข้อสงวน
รัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการระงับกรณีพิพาททางการลงทนระหว่างรัฐกับเอกชน (
ความตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือทางการค้า
สนธิสัญญา
อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ