LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*] 
 
 
 
 

กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ อาญา ภาค1 รายข้อ 1-10 >> บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา


ชื่อข้อมูล : ขอบเขตอาญา เนติบัณฑิต สมัยที่ 71
หมวด : บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 1,3,4,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
 
รายละเอียดเบื้องต้น

ขอบเขตอาญา เตรียมสอบเนติบัณฑิต

ภาพรวมขอบเขตมาตราสำคัญๆ เนื้อหาหลัก ในการสอบเนติบัณฑิต  กลุ่มกฎหมายอาญา  ภาค1 สมัยที่ 71

------------------------------------------

 

ข้อที่ 1 กฎหมายอาญา ม. 1 ม.58 และ ม. 107 ม.208
1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา 136
2. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา 138 + มาตรา 139 + มาตรา 140
3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 137 + มาตรา 172 + มาตรา 173 + มาตรา 174 + มาตรา 181
4. ทำลาย มาตรา 141 + มาตรา 142 + มาตรา 158 + มาตรา 184 + มาตรา 188 + มาตรา 199
5. เรียกรับสินบน มาตรา 143 + มาตรา 149 + มาตรา 201 (ดูมาตรา 149 คู่กับมาตรา 148)
6. ให้สินบน มาตรา 144 + มาตรา 167
7. แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา 145 + มาตรา 146
ข้อสังเกต ชุดประเด็นย่อย ออกคู่กับประเด็นหลัก มาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 147 + มาตรา 157 + มาตรา 188 + มาตรา 199 + มาตรา 200 
8. การปลอมเอกสารโดยอาศัยที่ตนมีหน้าที่ มาตรา 161 (ดูมาตรา 162 ประกอบ)
9. หลบหนี มาตรา 189 + มาตรา 190 + มาตรา 191 + มาตรา 192 + มาตรา 204 + มาตรา 205
10. กระทำผิดในราชอาณาจักร มาตรา 4 + มาตรา 5 + มาตรา 6 = มาตรา 11
11. รับโทษในราชอาณาจักร มาตรา 7 + มาตรา 8 + มาตรา 9 = มาตรา 10
12. ริบทรัพย์สิน มาตรา 32 + มาตรา 33 + มาตรา 34

 

ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ม.59 -ม. 106
1. หลักทั่วไป มาตรา 59 (สำคัญที่สุด)
2. เจตนาตามกฎหมาย มาตรา 60 และ มาตรา 61
3. สำคัญผิด มาตรา 59 วรรค 3 + มาตรา 61 + มาตรา 62 วรรค 1
4. รับโทษหนักขึ้น มาตรา 62 วรรค ท้าย + มาตรา 63
5. ยกเว้นความรับผิด มาตรา 68
6. ยกเว้นโทษ มาตรา 67 (มาตรา 65+ มาตรา 66+ มาตรา 70 + มาตรา 71 + มาตรา 73 + มาตรา 74)
7. ลดโทษมาตรา 72 และ มาตรา 69 (มาตรา 64+ มาตรา 65วรรค 2+ มาตรา 66 ส่วนท้าย + มาตรา 71 วรรค 2)
8. พยายามกระทำความผิด มาตรา 80 + มาตรา 81 + มาตรา 82
9. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน มาตรา 83 + มาตรา 84 + มาตรา 86 + มาตรา 87 + มาตรา 88


ข้อที่ 4 ม. 209 -ม.287
แบ่งขอบเขตได้ดังนี้ 

1 อั้งยี่ ซ่องโจร มาตรา 209 + มาตรา 210 + มาตรา 213
2 วางเพลิงเผาทรัพย์ มาตรา 217 + มาตรา 218 + มาตรา 219 + มาตรา 220 + มาตรา 223 + มาตรา 224 + มาตรา 225
3 ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา 240 + มาตรา 242 + มาตรา 243 + มาตรา 244 + มาตรา 245 + มาตรา 247
4 ปลอมเอกสาร มาตรา 264 + มาตรา 265 + มาตรา 266 + มาตรา 267 + มาตรา 268
5 ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269 / 1 , /4, /5, /6, /7
6 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 + มาตรา 277 + มาตรา 278 + มาตรา 279 + มาตรา 282 + มาตรา 284 (กฎหมายที่เพิ่มเติม มาตรา 285/1)

ข้อที่ 5 และ ข้อที่ 6 ม. 288 ม.333 และ ม.334 ม. 366
กลุ่มที่ 1

1. ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288 + มาตรา 289 + มาตรา 290 + มาตรา 291+ มาตรา 294
2. ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 + มาตรา 296 + มาตรา 297 + มาตรา 298 + มาตรา 300 มาตรา .299
3. ทำให้แท้งลูก มาตรา 301 – มาตรา 305
4. ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ มาตรา 309
5. หน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 310 มาตรา 310 ทวิ+ มาตรา 311+ มาตรา 312 ทวิ
6. เรียกค่าไถ่ มาตรา 313 + มาตรา 314 + มาตรา 315 + มาตรา 316
7. พรากผู้เยาว์ มาตรา 317 + มาตรา 318 + มาตรา 319
8. หมิ่นประมาท มาตรา 326 + มาตรา 329 + มาตรา 330 + มาตรา 331


กลุ่มที่ 2 
1. ลักทรัพย์+ วิ่ง+ ชิงทรัพย์ + ปล้นทรัพย์ มาตรา 334 + มาตรา 335 +มาตรา 336+ มาตรา 336 ทวิ+ มาตรา 339 + มาตรา 340 + มาตรา 340 ตรี
2. กรรโชก+ฉ้อโกง+ยักยอก+รับของโจร+ทำให้เสียทรัพย์+บุกรุก มาตรา 337, มาตรา 341, มาตรา 352, มาตรา 357,มาตรา 358,มาตรา 362,มาตรา 364,มาตรา 365, มาตรา 337,มาตรา 341,มาตรา 352,มาตรา 357,มาตรา 358,มาตรา 362,มาตรา 364,มาตรา 365
ข้อที่ 7 วิชากฎหมายภาษีอากร 
ข้อที่ 8 วิชากฎหมายแรงงาน 
ข้อที่ 9 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ข้อที่ 10 วิชากฎหมายปกครอง

ข้อแนะนำ*** 
1. ข้อ1 "มาตรา 1-58, 107-208" (มาตรา 4-11 ไม่ค่อยออกข้อสอบ นานๆ ออกครั้งหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจ)
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ของ ภาคปกติ อ.ชาตรี สุวรรณิน, อ.อุทัย โสภาโชติ
2. ข้อ2 "มาตรา 59-106"
3. ข้อ3 "มาตรา 59-106"
ข้อแนะนำ ข้อ2 และ ข้อ3 แนะนำให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ เรื่องที่เน้นออกสอบหลักๆ คือ เจตนา (ประสงค์ต่อผล/เล็งเห็นผล), ประมาท, พลาด, ป้องกัน, จำเป็น, บันดาลโทสะ, ตัวการ, ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน, พยายาม 
4. ข้อ4 "มาตรา 209-287"
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.วีระวัฒน์ ปวราจารย์
5. ข้อ5 "มาตรา 288-366"
6. ข้อ6 "มาตรา 288-366"
ข้อแนะนำ ข้อ5 และ ข้อ6 แนะนำให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เรื่องที่เน้นออกสอบเสมอ เช่น ความผิดต่อชีวิตร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหลาย, ทำแท้ง, ข่มขืน, พรากผู้เยาว์, หมิ่นประมาท และอื่นๆ 
7. ข้อ7 "ภาษี"
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
8. ข้อ8 "แรงงาน"
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ
9. ข้อ9 "รัฐธรรมนูญ"
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ภาคปกติ ของ อ.อธิคม อินทุภูติ และ อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
10. ข้อ10 "ปกครอง"
ข้อแนะนำ ให้เข้าเรียน และ/หรือ อ่านคำบรรยาย ของ อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ข้อสอบของอาจารย์มักได้รับเลือก*


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม : 10586 ครั้ง

    


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keywords เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).
..................................................

 

  
สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว
(แพ่ง) และ
กฎหมายพิเศษ...

ไหล่ทาง ส่วนราชการจะให้เอกชนเช่า ได้หรือไม่? >>รายละเอียด... 
 
 
 
 
ขอบเขตอาญา เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต อาญา ภาค1 บทบรรณาธิการ คำบรรยาย ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
6. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)