กลับสู่หน้า >>เตรียมสอบเนติ แพ่ง ภาค1 รายข้อ 1-10 >> ข้อที่ 9 การค้าระหว่างประเทศชื่อไฟล์ : ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ ครั้งที่3 สมัยที่72
หมวด : ข้อที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบเนติฯ กลุ่มที่ 2,3,5,6,13,14,18 กลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : 500.26 Byte
หมายเหตุ :- มีบันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ* ฯลฯ จำนวน 0 ประเด็น
 
รายละเอียดเบื้องต้น

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ ครั้งที่3 สมัยที่72
---------------------------------------------------------------------
สกัดหลักกฎหมาย สรุป เจาะประเด็น ฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72
ข้อ 9. วิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชา นาควัชระ ครั้งที่3
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สัปดาห์ที่3

---------------------------------------------------------------------
(จับประเด็น เน้นมาตรา ฎีกาเด่น จากการบรรยาย* ประโยคทองคำ (Key words Law) วลีฎีกา วลีกฎหมายที่ควรจำ)

รายละเอียดพอสังเขป :-
- ถอดคำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ พร้อมเน้นประเด็น ครบทุกคาบทุกวิชา เก็งก่อนสอบรายข้อ*
- สำหรับทบทวนคำบรรยายอ่านกระชับ เน้นประเด็น Update! จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำบรรยาย จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- เจาะประเด็นสำคัญ อาจารย์เน้นย้ำ ตัวอย่างข้อสอบ ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง พร้อมออกสอบ*
- ทยอยอัพเดท... ทันก่อนสอบ เก็บประเด็น จนถึงวันก่อนสอบ 1-2 วัน พร้อมเก็บตกก่อนสอบ*

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๘ สินค้าเครื่องจักรที่ผู้ขายส่งมอบให้จำเลยที่ ๑ นั้น ผู้ขายมิได้ส่งมอบเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กับเอกสารแบบระบบไฟฟ้าและคู่มือแนะนำการใช้งานรวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่ธนาคาร ตัวแทนของโจทก์เพื่อส่งมอบให้แก่จำเลยที่ ๑ ในประเทศไทยตามเงื่อนไขแห่งเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทำให้จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถประกอบติดตั้งส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรเข้า ด้วยกันและเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าได้ แม้โจทก์และธนาคารตัวแทนของโจทก์จะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในตู้สินค้า แต่ก็มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบ เอกสารตามที่ระบุในเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ การที่ธนาคารตัวแทนของโจทก์ชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วนตามเลตเตอร์ออฟเครดิต จึงเป็นการชำระเงินไปโดยผิดจากคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ตามที่โจทก์ตกลงด้วย จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่จะต้องชดใช้เงินที่ธนาคาร ตัวแทนของโจทก์หรือโจทก์จ่ายไปโดยผิดจากคำสั่งของจำเลยที่ ๑

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๔/๒๕๓๕ การที่ธนาคารผู้แจ้งได้ตรวจสอบเอกสารและรับตั๋วแลกเงินซึ่งผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ขายได้ออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตไว้ ด้วย ซึ่งตั๋วแลกเงินนั้นมีกำหนดชำระเงิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ที่ระบุในใบตราส่งตามเงื่อนไขในเครดิต หลังจากนั้นธนาคารผู้แจ้งได้รวบรวมเอกสารและตั๋วแลกเงินส่งให้แก่ ธนาคารผู้เปิดเครดิตในต่างประเทศ (โดยไม่ได้ให้มูลค่าของตั๋วแลกเงินแก่ผู้รับประโยชน์) คือไม่ได้จ่ายเงินให้ จนกระทั่งครบกำหนด ๑๘๐ วันดังกล่าว เมื่อธนาคารผู้แจ้งไต้รับแจ้ง ว่าธนาคารผู้เปิดเครดิตได้นำเงินเข้าบัญชีของตนแล้ว ธนาคารผู้แจ้งจึงชำระเงินให้แก่ ผู้รับประโยชน์โดยหักค่าใช้จ่าย ค่าไปรษณีย์และค่าแสตมป์ซึ่งธนาคารผู้แจ้งได้เสียไปในการส่งเอกสารและตั๋วแลกเงินก่อนด้วย คือ รับเอกสารมาแล้วส่งให้แก่ธนาคารผู้เปิด เครดิตในต่างประเทศโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ รอจนครบ ๑๘๐ วัน แล้วถึงจะจ่ายเงินให้โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตัวเองไว้ แม้ตามข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้รับประโยชน์ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Purchase Contract) กับธนาคารผู้แจ้ง ตามสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเป็นเพียงการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากันไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับประโยชน์ หาใช่เป็นการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าไม่ พฤติการณ์ที่ธนาคารผู้แจ้ง ผู้รับประโยชน์และธนาคารผู้เปิดเครดิตปฏิบัติต่อกันดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการซื้อขายหรือเจรจาซื้อตั๋ว แลกเงิน เพราะตั๋วแลกเงินมีกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ระบุในใบตราส่ง ถ้าโจทก์ คือ ธนาคารผู้แจ้งได้รับซื้อไว้จริงก็ไม่น่าจะต้องรอให้ตั๋วแลกเงินถึงกำหนดและรอให้ธนาคาร ผู้เปิดเครดิตชำระเงินให้แก่โจทก์ตามตั๋วแลกเงินนั้นก่อน โจทก์จึงจะชำระราคาให้จำเลย ในภายหลัง เพราะเหตุนี้ศาลฎีกาจึงเน้นว่า ถ้ากล่าวถึงการเจรจาซื้อตั๋วจะต้องให้มูลค่าก็คือต้องจ่ายเงิน การรับตั๋วไว้แล้วรอจนตั๋วถึงกำหนดแล้วจึงจ่ายไม่ใช่การเจรจาซื้อ สำหรับคดีนี้ที่โจทก์ต้องฟ้องเนื่องจากธนาคารผู้แจ้งที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถไป เรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิดเครดิตในต่างประเทศได้ เพราะธนาคารผู้เปิดเครดิตในต่างประเทศล้มละลายโดยที่โจทก็ไม่ทราบ

 

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ  สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ ครั้งที่ 1 สมัยที่72

ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ ครั้งที่ 2 สมัยที่72


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.

---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 423 ครั้ง

    บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ทุกสนาม จากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ** กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) อ.สุวิชาฯ ครั้งที่3 สมัยที่72 | เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เนติบัณฑิต (กลุ่ม แพ่ง) ภาค 1 ข้อที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ อัพเดท ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. สรุปประเด็น + ฎีกา รายข้อ แพ่ง-อาญา ภาค1 ที่ออกสอบ สมัยที่ผ่านมา
   สมัยที่ 68 : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ | สมัยที่ 69 (สมัยล่าสุด) : กลุ่มแพ่ง รายข้อ ,กลุ่มอาญา รายข้อ
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml