หัวข้อ : เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ )
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ

อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ใน/ใกล้ชิด หมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่?​

*****************

 

การพิจารณาตามหลักกฎหมาย เบื้องต้น ดังนี้

๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (กฎหมายแม่บท)

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  .....

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 

บทวิเคราห์

       ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

        สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวด ๒ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๓ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญ ด้วย

 

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

 

อู่ซ่อมรถยนต์ สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  โรงงานจำพวกที่ 3 
095    95    โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้               
09501  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว             -    -    โรงงานทุกขนาด
09502  (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   -   -   โรงงานทุกขนาด
09503  (3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                    -    -    โรงงานทุกขนาด
09504  (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                   โรงงานทุกขนาด    -    -

 

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (อัพเดท กฎหมายใหม่) 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม :

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/062/T_0013.PDF

 

      ดังนั้น ตามกฎหมาย จึงห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณ (บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

 

       ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนออกใบอนุญาต อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องเพิกถอนคำสั่งในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และ ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗  และ ดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อไป ตามลำดับ.

 

            ปัจจุบัน*** มีกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ ยกเลิก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการแก้ไข พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป.

 

เทียบเคียง ฎีกาเกี่ยวกับการออกอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.194/2560

        การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล เทศบัญญัติกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาประการหนึ่งว่า หากการขออนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้

        การประกอบกิจการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือหวายที่ขออนุญาต ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางเสียงจากการใช้เครื่องจักรและทางอากาศจากสารคมีและฝุ่นละอองในการทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาคารที่ใช้ประกอบกิจการดังกล่าวมีสภาพเป็นอาคารบ้านแถวในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนบ้านจึงย่อมได้รับมลพิษ ทำให้กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

        ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกไบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ผู้ขอ เพราะเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษ ถือว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้อง ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(2)แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

 

ดาวน์โหลด : กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ ) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 9252 ครั้ง
ลงวันที่ 25/03/2021 02:42:36

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml