LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ )
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ

อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ใน/ใกล้ชิด หมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่?​

*****************

 

การพิจารณาตามหลักกฎหมาย เบื้องต้น ดังนี้

๑.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (กฎหมายแม่บท)

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  .....

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 

บทวิเคราห์

       ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

        สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวด ๒ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๓ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรำคาญ ด้วย

 

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความในพรบ.โรงงานพ.ศ.๒๕๓๕ 

 

อู่ซ่อมรถยนต์ สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  โรงงานจำพวกที่ 3 
095    95    โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้               
09501  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว             -    -    โรงงานทุกขนาด
09502  (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว   -   -   โรงงานทุกขนาด
09503  (3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                    -    -    โรงงานทุกขนาด
09504  (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์                                                   โรงงานทุกขนาด    -    -

 

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (อัพเดท กฎหมายใหม่) 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม :

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/062/T_0013.PDF

 

      ดังนั้น ตามกฎหมาย จึงห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณ (บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

 

       ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนออกใบอนุญาต อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สามารถฟ้องเพิกถอนคำสั่งในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และ ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗  และ ดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อไป ตามลำดับ.

 

            ปัจจุบัน*** มีกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ ยกเลิก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการแก้ไข พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป.

 

เทียบเคียง ฎีกาเกี่ยวกับการออกอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.194/2560

        การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล เทศบัญญัติกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาประการหนึ่งว่า หากการขออนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้

        การประกอบกิจการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือหวายที่ขออนุญาต ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางเสียงจากการใช้เครื่องจักรและทางอากาศจากสารคมีและฝุ่นละอองในการทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาคารที่ใช้ประกอบกิจการดังกล่าวมีสภาพเป็นอาคารบ้านแถวในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อนบ้านจึงย่อมได้รับมลพิษ ทำให้กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

        ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกไบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ผู้ขอ เพราะเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษ ถือว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้อง ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(2)แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

 

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         กรณีมีการก่อสร้างอาคาร โรงซ่อม อู่ฯ เป็นกรณี กฎหมายให้อํานาจแต่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

        การก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารที่ผิดแบบ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจที่จะสั่งให้รื้อถอนได้ แต่เงื่อนไขของการที่จะสั่งให้รื้อถอนได้จะต้องเป็นกรณีการก่อสร้างหรือต่อเติมที่ผิดแบบนั้นทำให้เกิดความไม่มั่นคงแข็งแรงแก่อาคาร 
    กรณีที่เจ้าของอาคารต่อเติมอาคารไปแต่อาคารมั่นคงแข็งแรงดี กฎหมายกําหนดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของอาคารยื่นคําขออนุญาตให้ถูกต้อง จะไปสั่งรื้ออาคารไม่ได้** แต่ถ้าการต่อเติมนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้คน เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งรื้ออาคารได้  (อ้างอิง วิชา กฎหมายปกครอง (ศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์) อาจารย์ผู้บรรยาย เนติฯ สมัยที่ ๗๔)

 

แนวทางเบื้องต้น วิธีการดำเนินการของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

         ๑. ยื่นหนังสือถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมภาพถ่าย หลักฐาน ต่างๆ แจ้งว่าอู่มีการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร เห็นว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ระยะถอยร่น ความสูง ฯลฯ เพื่อให้มาตรวจสอบ
         ๒. หลังจากนั้น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จะได้รับหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งผลการดำเนินการ ว่าอาคารพิพาท ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ (ถ้าไม่ได้รับหนังสือ ให้ติดตาม)

         ๓.  เมื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ก็รวบรวมไว้ ปรึกษาทนายความ ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย ในการดำเนินการขั้นต่อไป.

 

ดาวน์โหลด : กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ใกล้ชิดหมู่บ้านจัดสรร ตึกแถวเพื่อพักอาศัย ได้หรือไม่? (ตามพรบ การสาธารณะสุขฯ ) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 11025 ครั้ง
ลงวันที่ 26/09/2021 01:13:06

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ