หัวข้อ : หลักการพิจารณาคดีปกครอง
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ

การพิจารณาคดีปกครอง ใช้ระบบไต่สวน โดยศาลปกครองมีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดี รวม ๖ ประเภท

 ประเภทที่ ๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอน โดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

 ประเภทที่ ๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

ประเภทที่ ๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตาม กฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ประเภทที่ ๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ประเภทที่ ๕ คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำ หรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ประเภทที่ ๖ คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง ส่วนคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง มี ๓ ประเภท คือ ๑. การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ๒. การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ๓. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย

ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ได้แก่ (๑.) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือ อาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนฟ้อง ก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน จึงจะไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า เมื่อเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตามคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ร้องต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว คู่กรณีที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยอาจใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วัน เท่ากับกฎหมายกำหนดขั้นตอนว่า ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ก่อน เมื่อมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาแล้ว จึงจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ หากฟ้องคดีต่อศาลปกครองเลยโดยไม่ได้อุทธรณ์ก่อน จะไม่มีอำนาจฟ้อง (๒.) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ในกรณีที่เห็นว่ากฎหรือการกระทำใดของหน่วยงาน ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ต้องยื่นฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับหนังสือชี้แจง หรือได้รับคำชี้แจงที่เห็นว่าไม่มีเหตุผล แต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ต้องฟ้องภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคล กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาฟ้องคดีไว้ จึงฟ้องเมื่อใดก็ได้ ส่วนวิธีการฟ้องคดี จะยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งคำฟ้องไปทางไปรษณีย์ไปยังศาลที่มีเขตอำนาจก็ได้

องค์คณะ ในศาลปกครองสูงสุด ต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อย ๕ คน ในศาลปกครองชั้นต้น ต้องมีตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นอย่างน้อย ๓ คน จึงจะเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ โดยตัดสินคดีตามเสียงข้างมาก เฉพาะในศาลปกครองชั้นต้น ฝ่ายเสียงข้างน้อยอาจทำความเห็นแย้งได้ และในศาลปกครองสูงสุดอาจมีการประชุมใหญ่ได้ นอกจากนี้ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดี จากตุลาการในศาลนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่ องค์คณะในคดีได้ และเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองมีอำนาจแต่งตั้ง พนักงานคดีปกครอง เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยตุลาการเจ้าของสำนวนในการดำเนินคดีได้ด้วย

 

อ้างอิง วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม(อ.อนันต์ ชุมวิสูตร) สมัยที่ 69

หลักการพิจารณาคดีปกครอง | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1223 ครั้ง
ลงวันที่ 23/03/2017 12:05:18

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml