หัวข้อ : สัญญาทางปกครอง
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆสัญญาทางปกครองแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ

(๑) สัญญาทางปกครองตามความหมายนัยบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ฯ มีด้วยกัน ๔ กรณี ได้แก่ 
       ๑.๑ สัญญาสัมปทาน 
       ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ 
       ๑.๓ สัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค 
       ๑.๔ สัญญาที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

 

(๒) สัญญาทางปกครองตามนัยการตีความของศาลปกครอง (มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔) มีด้วยกัน ๒ กรณี ได้แก่ 
       ๒.๑ สัญญาที่ให้เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง เช่น สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ สัญญารับทุนการศึกษา สัญญาลาศึกษา
       ๒.๒ สัญญาที่มีข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือ “บริการสาธารณะ” บรรลุผล เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืน

 

       อย่างไรก็ตาม บางกรณีศาลปกครองก็วินิจฉัยว่าสัญญาประเภทนั้น เป็นสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะหลายประเภทในสัญญาเดียว หรือตีความเข้าได้หลายประเภทของสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาลาศึกษาต่อเป็นทั้งสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ "สัญญาจ้างก่อสร้าง" ตามแนวของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 

       "ถ้าสัญญาจ้างก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการตามภารกิจซึ่งเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ และเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะของรัฐให้บรรลุผล สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกของกองทัพเรือ (คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๘) สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล (คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๕) สัญญาที่รัฐว่าจ้างเอกชนก่อสร้างวางท่อประปา (คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๕) สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ของกรมที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักซึ่งเป็นการดําเนินการ บริการสาธารณะของกรมที่ดินให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ ที่สืบเนื่องจากการจัดให้มีเครื่องมือที่สําคัญและจําเป็นต่อการจัดทําบริการสาธารณะด้านการจัดการที่ดินให้ บรรลุผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่มาใช้บริการ อันเป็นการจัดทําบริการสาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ ๘๐/๒๕๕๗) 


--------------------------------------------------------------------------------

 

       แต่หากเป็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อบริการสาธารณะ ไม่ถือเป็นสัญญาทางปกครอง เช่น คําวินิจฉัยที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ สัญญาที่กรมปศุสัตว์ว่าจ้างเอกชนให้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตแบบมีคาน สเตย์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสัญญาดังกล่าวล้วนแต่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ในสังกัดของกรมปศุสัตว์เองโดยไม่ปรากฏว่าเป็นการจัดทําสัญญาให้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทําบริการ สาธารณะ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพ่ง มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง"

สัญญาทางปกครอง | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 857 ครั้ง
ลงวันที่ 09/04/2019 15:16:02

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml