หัวข้อ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 1/2562 (นอกอำนาจปปช.และไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอันเป็นสาระสำคัญ)
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆนอกอำนาจปปช.และไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอันเป็นสาระสำคัญ

 

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 1/2562

          คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้ว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัย มีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น ไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล ทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มติดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีและผู้บังคับบัญชามิอาจถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติมาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้
         ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในกรณีนี้ โดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาร้ายแรงตามมาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
          คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือน


_______________
(ฟ. คือคดี ฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 1/2562 (นอกอำนาจปปช.และไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอันเป็นสาระสำคัญ) | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 721 ครั้ง
ลงวันที่ 03/11/2019 00:49:26

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml