หัวข้อ : กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องรับโทษอย่างไร
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องรับโทษอย่างไร

       เห็นว่า ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9, 70, 144 และ ป.พ.พ. มาตรา 575  โดยเฉพาะ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 9 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ตาม มาตรา 9 ภายในกำหนดเวลาตาม มาตรา 70 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระยะเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

          มาตรา 9 วรรคสอง ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่จ่ายเงินตามวรรค 1 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่กำหนดจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

         และนายจ้างมีโทษตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา 144 นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         สรุป นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้าง ต้องเสียดอกเบี้ย+เงินเพิ่ม และมีโทษจำคุก 6 เดือนปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องรับโทษอย่างไร | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 291 ครั้ง
ลงวันที่ 04/12/2019 10:39:24

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24670 คน


sitemap.xml