หัวข้อ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 173/2562
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ           ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพทนายความ โดยได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพ ได้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งสภาทนายความ ที่ 27/2556 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง ให้สมาชิกสภาทนายความปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ สภาทนายความและประธานสภาทนายความจังหวัด 108 ศาลจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยให้ สมาชิกสภาทนายความทั่วราชอาณาจักรไม่สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมายตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ดำเนินการจัดอบรม ทั้งนี้หากสมาชิกสภาทนายความที่สมัครเข้ารับการอบรมหรือได้รับการอบรมแล้ว ให้ดำเนินการถอนชื่อหรือไม่ไปขึ้นทะเบียนตามประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรณีสมาชิกสภาทนายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่ง ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศให้พิจารณาคัดชื่อสมาชิกสภาทนายความที่เป็น ทนายความอาสาและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสภาทนายความ ที่ 27/2556 ออกจากทะเบียนการเป็นทนายความอาสาโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทุกโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสภาทนายความ ที่ 27/2556


            เมื่อคำสั่งสภาทนายความ ที่ 27/2556 ออกโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการมีคำสั่งที่พิพาทแต่อย่างใด แม้ว่าตาม (1) ของบทบัญญัติข้างต้นจะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจบริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในมาตรา 7 ก็ตาม แต่บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นเพียงการให้อำนาจในการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการทั่วไปเท่านั้น มิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการมีคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาทนายความแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทนายความฯ ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการ มีคำสั่งในลักษณะนี้ได้ รวมทั้งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า มีเนื้อหาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกสภาทนายความในการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีเหตุผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายการจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. 2556 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุผลสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เพราะเป็นเพียงแต่ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งไม่ได้มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย อีกทั้ง ตามข้อ 2. ของคำสั่งดังกล่าว ที่กำหนดว่า กรณีสมาชิกสภาทนายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ 1. ให้ถือว่า เป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ทนายความฯ มาตรา 12 (4) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป ก็ไม่สมเหตุผล เพราะการที่สมาชิกสภาทนายความฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามข้อ 1. นั้น ก็คือการสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อตนจะได้มีความรู้และมีสิทธิ์เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด


         ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งสภาทนายความที่ 27/2556 นับแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป


_______________


คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 173/2562

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 173/2562 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 774 ครั้ง
ลงวันที่ 06/12/2019 10:16:25

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24675 คน


sitemap.xml