หัวข้อ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 9412561
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ       คดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ได้มีผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลงในที่สาธารณประโยชน์หรือรุกล้ำเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้บุกรุก ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ ตลอดจนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ทั้งนี้ ตามมาตรา 122 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 และหากผู้บุกรุกยังไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป เทศบาลยังมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ใช้อำนาจตามข้อ 1 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 สั่งให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าวต่อไป
       การที่เทศบาลมิได้ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ
 พิพากษาให้ เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรที่ก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา


_______________
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 9412561

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 9412561 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1002 ครั้ง
ลงวันที่ 20/01/2020 22:15:36

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml