หัวข้อ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 410/2562
หมวดหมู่ : กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับบทความกฎหมาย เกี่ยวกับ การคิด วิคราะห์ หลักการทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อื่นๆ      การอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเมื่อก่อสร้างถนนที่ใช้สำหรับเป็นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินข้างเคียงเหลืออยู่ กรณีเช่นนนี้ เจ้าของที่ดินที่เป็นผู้อุทิศให้ จะสามารถก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินของตนได้หรือไม่ 
      ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ มีอยู่ว่า นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้ทำหนังสืออนุญาตหรือยินยอมให้เทศบาลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในที่ดินของตนเอง เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางลัดในการดับเพลิงหรือนำคนป่วยส่งโรงพยาบาล ซึ่งเทศบาลได้ก่อสร้างถนนใช้งบประมาณของราชการขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 197 เมตร โดยเว้นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินบริเวณข้างเคียงทั้งฝั่งซ้ายและขวาของถนน มีระยะห่างประมาณ 30 เซนติเมตร ต่อมานายสมศักดิ์ได้สร้างรั้วเหล็กในที่ดินส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินของนางสมศรี โดยอ้างว่าสร้างในที่ดินของตนเอง ซึ่งรั้วเหล็กได้ปิดกั้นทางเข้าถนนบริเวณหน้าที่ดินของนางสมศรี นางสมศรีจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี แต่ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เพราะเห็นว่านายสมศักดิ์ได้สร้างรั้วในที่ดินของตนเอง นางสมศรีจึงยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้รื้อถอนรั้วเหล็กออกจากที่ดินบริเวณดังกล่าว
      ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ก่อสร้างในที่ดินที่นายสมศักดิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้อนุญาตให้นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก่อสร้างถนนโดยใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อประโยชน์ใช้เป็นเส้นทางลัดดับเพลิง และเมื่อมีคนเจ็บป่วยจะได้นำคนป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที จึงเป็นที่ดินที่เจ้าของแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบันทึกแสดงเจตนาอุทิศที่ดินของนายสมศักดิ์ มีข้อความยินยอมให้เทศบาลก่อสร้างถนนผ่านที่ดินของตนเพื่อประโยชน์ใช้เป็นเส้นทางดับเพลิงและเมื่อมีคนเจ็บป่วยจะได้นำคนป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาอุทิศที่ดินให้นายกเทศมนตรีทำการสร้างถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจรที่ต้องอพยพประชาชน เมื่อมีภัยพิบัติฉุกเฉินและนำอุปกรณ์กู้ภัยหรือระงับภัยพิบัติเข้าออกได้สะดวก อันเป็นการแสดงเจตนาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากถนนเป็นทางเข้าออกได้ ถนนดังกล่าวจึงต้องเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับถนนทั้งสองฝั่งเข้าไปใช้หรือเป็นทางสัญจรได้ โดยหากนายสมศักดิ์ไม่มีเจตนาจะอุทิศให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์แล้ว นายกเทศมนตรีย่อมไม่สามารถนำงบประมาณของทางราชการมาสร้างถนนเพียงเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ และเชื่อว่ากรณีที่นายกเทศมนตรี ได้เว้นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินของนางศรี ก็เพื่อมิให้มีปัญหาเกิดการรุกล้ำที่ดินข้างเคียงในระหว่างการก่อสร้างมิใช่มีเจตนาให้ที่ดินในระหว่างช่องว่างดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสมศักดิ์
      นอกจากนี้ รั้วเหล็กดังกล่าวได้ตั้งอยู่บนที่ดินฝั่งตรงข้ามถนนติดกับที่ดินของนางศรี มิได้กั้นแสดงอาณาเขตที่ดินหรือเพื่อป้องกันภัยอันเป็นไปตามทางปฏิบัติของเจ้าของที่ดินทั่วไป จึงต้องรับฟังว่าที่ดินบริเวณรอยต่อระหว่างขอบถนนถึงที่ดินของนางสมศรี ประมาณ 30 เซนติเมตร มีการอุทิศให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ที่ดินส่วนที่พิพาทจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นายสมศักดิ์จึงไม่มีสิทธิ์ยึดถือและก่อสร้างรั้วเหล็กกั้นหรือกระทำการใดอันเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้ทางสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
 เมื่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แต่ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้นายสมศักดิ์รื้อถอนรั้วเหล็กจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
       พิพากษาให้นายกเทศมนตรี ดำเนินการให้มีการรื้อถอนรั้วเหล็กที่ปิดกั้นถนนออกตามอำนาจหน้าที่ภายใน 15 วัน 
________________
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 410/2562

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 410/2562 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 199 ครั้ง
ลงวันที่ 23/05/2021 15:45:59

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml