หัวข้อ : ย่อ มาตราสำคัญ เนติ อาญา ข้อ 1
หมวดหมู่ : กฎหมายที่น่าสนใจ
รายละเอียด : รวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจ อื่นๆข้อ 1 . ดูหมิ่น จพง.
ม.136 ผู้ใด ดูหมิ่นจพง. ซึ่งกระทำการ หรือเพราะได้กระทำตามหน้าที่

ต่อสู้ขัดขวาง จพง.
ม. 138 ผู้ใดต่อสู้ขัดขวาง จพง. หรือผู้ซึ่งช่วยเหลือ จพง.ตามกม. ในการปฏิบัติการ ตามหน้าที่
ม. 139 ผู้ใดข่มขืนใจ จพง.ให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นฯ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขุ่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
ม. 140 ว.1 ม.138-139 ได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือ 3 คนขึ้นไป
ว.2 กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่/ ซ่องโจร ไม่ว่าจะมีอยู่หรือไม่
ว.3 กระทำโดยมี หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
ม. 165 ผู้ใดเป็น จพง. มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกม. ป้องกันหรือขัดขวาง มิให้เป็นไปตามกฎหมาย/คำสั่ง

แจ้งความเท็จ ต่อจพง.
ม.137 ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่ จพง. ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือ ปชช.เสียหาย
ม.172 ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่ พนง.อัยการ ศาล พงส. พนงสืบฯ ซึ่งอาจทำให้ ผู้อื่นหรือปชช.เสียหาย
ม.173 ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งความแก่ พงส. ว่าได้มีการกระทำความผิด
ม.174 แจ้งความตาม ม.172 / ม.173 เพื่อแกล้งให้บุคคลต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ชุดทำลาย
ม.141 ผู้ใดถอน ทำให้เสียหาย ทำลาย หรือทำให้ไร้ซึ่งประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย จพง.ประทับหรือหมายไว้ที่สิงใดๆ เพื่อยึด อายัด รักษาสิ่งนั้นๆ
ม.142 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสาร เพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม กม.
ม. 158 ผู้ใดเป็น จพง. ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใด อันเป็นหน้าที่ของตนที่จะรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น
ม.184 ผู้ใดเพื่อช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐาน ในการกระทำความผิด
ม.188 ผู้ใด ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรม หรือเอกสารใดของผู้อื่น ซึ่งจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือ ปชช.
ม.199 ผู้ใดลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ หรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิด หรือตาย

 
 
 
เรียกรับสินบน
ม.143 (คนกลางเรียกรับ) ผู้ใดเรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตน หรือผู้อื่น ตอบแทนที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ จพง.สส.สว. สจ.สท.โดยวิธีทุจริต หรืออิทธิพล ให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่ เป็นคุณ/เป็นโทษแก่ผู้ใด
ม. 148 (จพง.ข่มขืนใจ) ผู้ใดเป็นจพง. ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลมอบ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น
ม.149 (จพง.การเมืองเรียกรับ) ผู้ใดเป็นจพง.สว. สจ.สท. เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนหรือผู้อื่น เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่
ม.201 (จพง.ยุติธรรมเรียกรับ) ผู้ใดเป็นจพง.ในตำแหน่งตุลาการ พนง.อัยการ พงส. เรียก รับ หรือยอมจะรับฯ

ให้สินบน
ม. 144 (ให้สินบนจพง.) ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ จพง. สว.สจ.สท. เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่
ม.167 (ให้สินบนจพง.ยุติธรรม) ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ จพง. ตุลาการ พนง.อัยการ .พงส. เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่

แสดงตนเป็น จพง.
ม.145 ผู้ใดแสดงตนเป็น จพง.และกระทำการเป็นจพง. โดยที่ตนเองมิได้เป็นจพง.ที่มีอำนาจกระทำการนั้น
ม.146 ผู้ใดไม่มีสิทธ์สวมเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมายจพง. ใช้ยศ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์

มักออกแซมประเด็นหลัก
ม.147 (จพง.ยักยอก) ผู้ใดเป็นจพง. หน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่น โดยทุจจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไป
ม. 157 ผู้ใดเป็นจพง. ปฏิบัติหรือละว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ม. 200 ผู้ใดเป็นจพง.ในตำแหน่งการยุติธรรม กระทำการหรือไม่กระทำการในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อช่วยให้บุคลลใด รับโทษน้อยลง มิต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น

ปลอมเอกสาร (ตนมีหน้าที่)
ม. 161 ผู้ใดเป็น จพง. มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความในเอกสาร ดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น
ม.162 ผู้ใดเป็น จพง. มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการ
(1) รับรองหลักฐานว่าตนได้กระทำขึ้น หรือกระทำขึ้นต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความ ซึ่งตนมีหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ
(4) รับรองหลักฐานซึ่งเอกสารมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จเท็จทั่วไป
ม.179 (เท็จชั้นสอบสวน) ผู้ใดทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้พงส. จพง.สืบสวนคดีอาญา เวื่อว่าได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าร้ายแรงกว่าที่เป็นจริง
ม.175 (เอาเท็จ 179 ฟ้องผู้อื่นต่อศาล) ผู้ใดเอาความเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือกระทำแรงกว่าที่เป็นความจริง
ม.177 (เบิกเท็จนั้นในการพิจารณา กรณีพยานบุคคล) ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี
ม.180 (นำมาสืบ/แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ) ผู้ใดนำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญ

หลบหนี
ม.189 ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด เพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ โดยให้ที่พำนัก ซ่อนเร้น หรือช่วยไม่ให้ถูกจับกุม
ม.190 ผู้ใดหลบหนีระหว่างถูกคุมขัง
ม.191 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้ที่ถูกคุมขัง พ้นจากการคุมขัง
ม.192 ผู้ใดให้พำนัก ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประกรใดให้ผู้ที่หลบหนีการคุมขัง เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
ม.204 ผู้ใดเป็นจพง. มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขัง กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการถูกคุมขัง
ม.205 ว.3 ถ้าผู้กระทำความผิดตาม ม.204 จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นคุมขังคืนมาภายใน 3 เดือน ให้งดการลงโทษ

ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร
ม.4 ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักร ว.2 การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าอยู่ที่ใด
ม.5 ความผิดใดที่การกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดในราชฯ ผลแห่งการกระทำเกิดในราชฯ โดยผู้กระทำประสงค์ให้ผลนั้นเกิด หรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลจะเกิด
กรณีเตรียมการ พยายามกระทำการ แม้กระทำนอกราชฯ หากกระทำตลอดไปจนผิดสำเร็จ ผลจะเกิดในราชฯ ถือว่าการตระเตรียมการ หรือพยายามได้กระทำในราชฯ
ม.6 ความผิดใดที่กระทำในราช ฯ หรือถือว่ากระทำในราชฯ แม้ตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ กระทำนอกราชฯ ถือว่าได้กระทำในราช ฯ
ม.11 ผู้ใดกระทำผิดในราช ฯ หรือถือว่ากระทำผิดในราชฯ ได้รับโทษใน ตปท.มาแล้วทั้หมด/บางส่วน ศาลจะลงโทษน้อยลง หรือไม่ลงโทษก็ได้

 
ให้รับโทษในราชอาณาจักร
ม.7 (หลักลงโทษสากล) ผุ้ใด (ใครก็ได้)กระทำความผิด เหล่านี้ นอกราช ฯ ต้องรับโทษในราช ฯ
(1) ความมั่นคง แห่งราช ฯ ม.107-129 (1/1) ก่อการร้าย ม.135/1 -4
(2) ปลอมและปลง ม.240- 249 254 256 257 266(3)(4) (2 ทวิ) เกี่ยวกับเพศ 282 283 (ม.283 ทวิ ไม้เข้าม.7) (3) ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง
ม.8 ผู้ใด (คนไทย) กระทำความผิดนอกราช ฯ และ ผู้กระทำ หรือผู้เสียหายเป็นคนไทย รัฐบาลไทย/รัฐบาลประเทศที่ความผิดเกิดขึ้นร้องขอ ให้ลงโทษ ต้องรับโทษในราช ฯ
ม.9 จพง.รัฐบาลไทย กระทำความผิดตาม ม.147 ถึง 166 ม..200 – ม.205 นอกราช ฯ รับโทษในราช ฯ
ม.10 ผู้ใดกระทำผิดนอกราชฯ ตาม ม.7(2)(3) ม.8 ม.9 ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นอีก ถ้ษศาล ตปท.ปล่อยตัว หรืผู้นั้นพ้นโทษแล้ว ถ้ายังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่ กม.กำหนด หรือไม่ลงโทษก็ได้

ริบทรัพย์สิน 32 ริบทั้งหมด 33 ดุลพินิจ
ม.32 ทรัพย์ใดที่ กม.บัญญัติไว้ ว่าผู้ใดทำ หรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำผิด และมีผู้ถูกลงโทษตาม พพษ. หรือไม่
ม.33 นอกจาก ม.32 แล้ว ศาลมีอำนาจสั่งริบ ทรัพย์ซึ่งได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยกระทำความผิด ว.2 เว้นแต่เป็นของผู้อื่น ซึ่งมิได้รู้เห็นในการกระทำความผิด
ม.34 บรรดาทรัพย์สิน (1) ซึ่งได้ให้ ตาม ม.143 ม.144 ม.149 ม.150 ม.167 ม.201 ม.202
(2) ซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจ/เป็นรางวัล บุคคลให้กระทำความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่น

เพิ่มโทษ ลดโทษ รอการลงโทษ
ม.56 ผู้ใดกระทำความผิดมีโทษจำคุก และศาลจะลงโทษไม่เกิน 3 ปีไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือเคยรับลหุโทษ หรือประมาท ศาลจะรอกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษ ก็ได้ แต่ไม่เกิน 5ปี)
ม.57 เมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม ม.56 ศาลจะกำหนดโทษที่รอ หรือลงโทษที่รอก็ได้
ม.58 ถ้ากระทำความผิด มิใช่ลหุ/ประมาท และศาล พพษ. ลงโทษจำคุก ให้ศาลกำหนดโทษที่รอ หรือบวกโทษที่รอ เข้ากับคดีหลังด้วยย่อ มาตราสำคัญ เนติ อาญา ข้อ 1 | สาระความรู้ บทความกฎหมาย ที่น่าสนใจ ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1851 ครั้ง
ลงวันที่ 18/05/2013 23:34:08

ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml