LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2551 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2551,ฎีกา ส่งเสริม 2551 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2551


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14755/2551
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 มีอายุความ 10 ปี
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15179/2551
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48, 73, 74 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 92
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15072/2551
การที่คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น จากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีไปแล้วเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11039/2551
ขนส่งในเทอม FCL/FCL CFS LCL
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14758/2551
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 15216/2551
        มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15179/2551
        พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48, 73, 74 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 92
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15144/2551
        คดีจึงเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15130/2551
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055 (3) , 1061
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15072/2551
         การที่คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น จากที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีไปแล้วเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15064/2551
        เกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นเพื่อป้องกัน
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15016/2551
        ผู้ค้ำประกันจะไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ ขึ้นต่อสู้ธนาคารเพราะหนี้นั้นขาดอายุความเรียกร้องจากลูกหนี้ เป็นข้อสัญญาที่ขัด ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15002/2551
        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 92
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14892/2551
         หนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14887/2551
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191/34 (1)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14818/2551
        ลิขสิทธิงานดนตรีกรรม เพลง "น้ำตาฟ้า"
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14800/2551
        สมควรมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่าง อุทธรณ์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14758/2551
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14755/2551
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 มีอายุความ 10 ปี
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14737/2551
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373, มาตรา 1367
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14712/2551
        มีปัญหาที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยว่า เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีข้อความว่า "ได้รับเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)" พร้อม ลงลายมือชื่อจำเลยไว้ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่จะใช้ฟ้องร้องให้บังคับ คดีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14700/2551
        พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (1), 70 วรรคสอง พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11055/2551
        พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108, 110, (1) ประกอบมาตรา 108
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11047/2551
        โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบทความเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.6 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11044/2551
        เครื่องหมายการค้าคำว่า "COOLAIR"
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)