LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2552 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2552,ฎีกา ส่งเสริม 2552 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2552


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9775/2552
มีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่า จำเลยเป็นคนร้าย ที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9641/2552
ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 ประกอบพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 มาตรา 3
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9787/2552
การที่จำเลยนำเงินจากการขาย ที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดก เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9388/2552
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9497/2552
มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกนอกพินัยกรรมหรือที่มิได้ระบุไว้ในพินัยกรรมหรือไม่ เพียงใด

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2552 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 9883/2552
        ต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9795/2552
         คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสอง กระทำความผิดฐานบุกรุกโดยร่วมกันเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9794/2552
        การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกัน พอสมควรแก่เหตุหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9787/2552
         การที่จำเลยนำเงินจากการขาย ที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดก เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9775/2552
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่า จำเลยเป็นคนร้าย ที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9674/2552
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9641/2552
        ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 22 ประกอบพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 มาตรา 3
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9626/2552
        โจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9610/2552
        จงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้บังคับบัญชา
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9577/2552
        คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิในที่ดินพิพาท สองแปลงในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9573/2552
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9529/2552
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 247
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9524/2552
        โจทก์มีสิทธิบังคับจำนองในที่ดินของจำเลยที่ 2 หรือไม่เพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9497/2552
         มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกนอกพินัยกรรมหรือที่มิได้ระบุไว้ในพินัยกรรมหรือไม่ เพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9474/2552
         จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9467/2552
        ฎีกาของจำเลยเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา144 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9452/2552
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 9388/2552
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3730/2552
        สัมนาวิแพ่ง.อ.ประเสริฐ (เนติฯ ภาคทบทวน 31 มค 59.สมัยที่ 68) วิแพ่ง.วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 26 มกราคม 2565)