LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2555 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2555,ฎีกา ส่งเสริม 2555 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2555


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 20446/2555
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อ 1 ของจำเลยว่าการที่ศาลแรงงานกลางมิได้ส่งสำนวนไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 9 วรรคสอง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 22267/2555
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 22785/2555
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 19980/2555
มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์มีมูลความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 และ 177 วรรคสอง หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 20388/2555
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2555 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 22788/2555
        อายุความมรดก ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22785/2555
         ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22783/2555
         ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้า รูป ตามคำขอเลขที่559213 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูป ทะเบียนเลขที่ ค101355รูป ทะเบียนเลขที่ ค126456 รูป ทะเบียนเลขที่ ค11418 และรูป ทะเบียนเลขที่ ค230054 ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22779/2555
         มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 4 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ทั้งสามให้แก่จำเลยชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22777-22778/2555
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่โจทก์เป็นการผิดสัญญาหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22745/2555
        คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อเดียวว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22741/2555
        ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22722/2555
         ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22691/2555
         มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22674/2555
         ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานนำเมทแอมเฟตามีนเข้ามาในราชอาณาจักรตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22631/2555
        หลักฐานเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง มิได้เคร่งครัดถึงกับว่าจะต้องมีถ้อยคำว่าใช้หนี้กู้ยืมเงิน
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22318/2555
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายของสินค้าพิพาทเต็มจำนวนตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22313/2555
         ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามฟ้องมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22312/2555
        เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “H?TEL PLAZA ATH?N?E” และรูปลวดลายประดิษฐ์
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22267/2555
         คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22241/2555
        กรณีถือได้ว่าจำเลยทำร้ายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 แล้ว
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22195/2555
         ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยทั้งเจ็ดมีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22175/2555
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31, 40, 42, 65, 67, 70, 72, 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22171/2555
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341, 343
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 22134/2555
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 371, 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 29 มกราคม 2565)