LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2556 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2556,ฎีกา ส่งเสริม 2556 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2556


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 13047/2556
การโอนที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 21554/2556
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (7)
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 13705/2556
จำเลยต้องคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14923/2556
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 20024/2556
ประมวลวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 21697/2556
        การไต่สวนและทำคำสั่งในการชันสูตรพลิกศพ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21554/2556
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (7)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21553/2556
        คำสั่งกักขังจำเลย แทนค่าปรับของศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21441/2556
        ฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21429/2556
        พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ซึ่งมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21270/2556
        อำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อบังคับชำระเงินตามหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21262/2556
         คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 21175/2556
        ขอให้บังคับ จำเลยใช้ค่าเสียหาย อันเป็นมูลคดีในเรื่องละเมิด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20799/2556
        การโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20688/2556
        กระทำความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20661/2556
         คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยว่า ฟ้องแย้ง ของจำเลยเป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 18008/2533 ของ ศาลแพ่งหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20497/2556
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 (2) วรรคท้าย
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20158/2556
        คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20111-20112/2556
        ความผิดฐานร่วมกันเป็นนายวงแชร์และจัดให้มีการเล่นแชร์ ที่จำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันมากกว่าสามสิบคน
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20057-20059/2556
        การโอนด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามมาตรา 916 ประกอบมาตรา 989
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20050/2556
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ที่ศาลล่างทั้งสองนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่3048/2549 (ที่ถูก 3048/2550) ของศาลจังหวัด ชลบุรี มาบวกกับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 20024/2556
        ประมวลวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19491/2556
        พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19373/2556
        ฟ้อง เคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19357/2556
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 157, 309, 334, 335 (8), 362, 364, 365
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2564)