คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2559 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2559,ฎีกา ส่งเสริม 2559 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2559


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 336/2559
เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประภัย
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 4093/2559
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์?มาตรา?368
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 182/2559
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5851/2559
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรค หนึ่ง, 192 วรรค สี่ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 7 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550 มาตรา 3
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 176/2559
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 (1) ประกอบมาตรา 247

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว (วิ.แขวงฯ)

>> รายละเอียด...สกัดหลัก เตรียมสอบ 3 สนาม (อื่นๆ)

รวมฎีกาเด่น ปี 30-57 >> รายละเอียด...ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 6693/2559
        ป.รัษฎากร มาตรา 27 ตรี, 91/2 (6), 91/11
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6594/2559
        ป.อ. มาตรา 68
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6590/2559
        ป.รัษฎากร มาตรา 63
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6578/2559
        พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ป.รัษฎากร มาตรา 40 (1), 50, 50 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6577/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6341/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 15 ป.วิ.พ. มาตรา 141 วรรค สอง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 28, 29
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6231/2559
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 51 วรรค หนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6202/2559
        ?คำพิพากษาฎีกาที่ 6202/2559
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6134/2559
        ป.วิ.พ. มาตรา 40, 41, 309 ทวิ, 296 วรรค สอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2559
        ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรค หนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5969/2559
        ป.พ.พ. มาตรา 1307 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, 14
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5923/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรค สอง, 215, 225 ป.อ. มาตรา 80, 91, 228 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2), 160 ตรี
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 5851/2559
        ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรค หนึ่ง, 192 วรรค สี่ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 7 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550 มาตรา 3
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4386-4387/2559
        พระราชบัญญัติล้มละลาย?พ.ศ.?2483?มาตรา?179 วรรคท้าย
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4303/2559
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์?มาตรา?1400?วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4093/2559
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์?มาตรา?368
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 4091/2559
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์?มาตรา?391?วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3541/2559
        พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน?พ.ศ.2522?มาตรา?54?วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3488/2559
        มาตรา?40?(1)?และ?(2)?แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 3487/2559
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง?มาตรา?246?และมาตรา?142?(5)?ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอาการและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร?พ.ศ.?2528?มาตรา?29
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 24 กันยายน 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml