LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
กลับไปยังหน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลกฎหมาย (แบ่งปันข้อมูล ฟรี*) >> คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชื่อข้อมูล : สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายแพ่ง ข้อ 1-10 เนติฯ สมัยที่ 69
หมวด : คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลดได้ทุกคน) ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งาน.
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
 
 


รายละเอียดเบื้องต้น

สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายแพ่ง

ข้อ 1-10 เนติบัณฑิต สมัยที่ 69  

**************

ข้อ1. ทรัพย์ - ที่ดิน 

ก. มาตรา  1304 , 1304 (2) 
ฎีกาที่ 1733/2557 , 11089/2556   (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ)
มาตรา 1305, 1330
ข. มาตรา  1330
ฎีกาที่ 7209/2547  (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ)

เก็งแพ่งเนติ ข้อ1 ชุดที่2

เก็งแพ่งเนติ ข้อ1 ชุดที่3

เก็งแพ่งเนติ ข้อ1 ชุดที่4

เก็งแพ่งเนติ ข้อ1 ชุดที่5

 

ข้อ2. นิติกรรม-สัญญา 

มาตรา  377, 378 (2) ,391
ฎีกาที่ 3007/2536
***ออกสอบ ในการบรรยายส่วนของ อ. ไมตรีฯ (นิติกรรม-สัญญา*)

2.เก็งแพ่งข้อ 2 เนติ ชุด3

2.เก็งแพ่งข้อ 2 เนติ ชุด4

 

ข้อ3. นิติกรรม-สัญญา หนี้ ละเมิด (สมัยที่ 69 ไม่ออกละเมิด** ออกหนี้ อ.ไพโรจน์)

เก็งแพ่ง เนติ ข้อ3 ชุดที่3

เก็งแพ่ง เนติ ข้อ3 ชุดที่4

เก็งแพ่ง เนติ ข้อ3 ชุดที่5

เก็งแพ่ง เนติ ข้อ3 ชุดที่6

 

ข้อ4. ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

สัญญาต่างตอบแทนพิเศษกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
มาตรา  538
ฎีกาที่ 2703/2524 (ฎีการวมคำบรรยายฯ อ.สุทัศน์)
มาตรา   456 วรรคสอง วรรคสาม
ฎีกาที่ 5466/2539 (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ)

เก็งแพ่ง ข้อ4 เนติ ชุดที่5

เก็งแพ่ง ข้อ4 เนติ ชุดที่6

เก็งแพ่ง ข้อ4 เนติ ชุดที่7

เก็งแพ่ง ข้อ4 เนติ ชุดที่8

เก็งแพ่ง ข้อ4 เนติ ชุดที่9

 

 

ข้อ5. ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

มาตรา  702 วรรคหนึ่ง
ฎีกาที่ 952/2523 
มาตรา  744,702 วรรคสอง
ฎีกาที่ 6351/2534 (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ) , 17617/2555 (ฎีการวมคำบรรยาย อ.ปัญญา)

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่6

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่7

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่8

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่9

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่10

เก็งแพ่งข้อ5 ชุดที่11

ข้อ6. ตั๋วเงิน (เช็ค)

มาตรา  1007 วรรคหนึ่ง ,1002 
ฎีกาที่ 7948/2538   (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ)  
มาตรา 1007 วรรคสอง ,1002 
ฎีกาที่ 6795/2552, 3947/2554 (ไม่พบฎีกาในรวมคำบรรยายฯ) 

6.เก็งแพ่ง ข้อ6 ชุดที่7

6.เก็งแพ่ง ข้อ6 ชุดที่8

6.เก็งแพ่ง ข้อ6 ชุดที่9

6.เก็งแพ่ง ข้อ6 ชุดที่10

ข้อ7. หุ้นส่วน - บริษัทฯ

ก. มาตรา 1032
ข. มาตรา  1050, 1053
*** ออกหลักกฎหมาย ไม่ออกฎีกา***

7.เก็งแพ่ง ข้อ7 ชุดที่4

7.เก็งแพ่ง ข้อ7 ชุดที่5

7.เก็งแพ่ง ข้อ7 ชุดที่6

7.เก็งแพ่ง ข้อ7 ชุดที่7

ข้อ8. ครอบครัว -มรดก

มาตรา  1696 วรรคหนึ่ง
มาตรา 1627, 1604 วรรคหนึ่ง, 1639,  1635 (1)
ฎีกาที่ 13129/2556    
มาตรา 1713

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่6

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่7

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่8

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่9

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่10

8.เก็งแพ่ง ข้อ8 ชุดที่11

ข้อ9.กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

พรบ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
- มาตรา 52 (9) 
- มาตรา 11 , 8(3) ,26, 39, 52 (13)   ฎีกาที่ 7197/2554   
- มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

 

เก็งแพ่ง ข้อ9 ชุดที่3

เก็งแพ่ง ข้อ9 ชุดที่4

เก็งแพ่ง ข้อ9 ชุดที่5

เก็งแพ่ง ข้อ9 ชุดที่6

เก็งแพ่ง ข้อ9 ชุดที่7

ข้อ10. ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร)

พรบ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
 มาตรา 54 วรรคสอง
 มาตรา 5 , 36 (1) , 36 ทวิ วรรคสอง
*** ออกหลักกฎหมาย ไม่ออกฎีกา***

10.เก็งแพ่ง เนติ ข้อ10 ชุดที่5

10.เก็งแพ่ง เนติ ข้อ10 ชุดที่6

10.เก็งแพ่ง เนติ ข้อ10 ชุดที่7

10.เก็งแพ่ง เนติ ข้อ10 ชุดที่8

 

******************

 

ข้อสังเกต แนวทางการเตรียมตัวสอบ สำหรับช่วงใกล้สอบ กลุ่มแพ่ง สมัยที่ 69 ที่ผ่านมา  :-

1. มีผู้หวังดี /หรือ ผู้สอบเนติฯผ่านแล้ว นำข้อมูลชุดเน้นประเด็น ซึ่งอัพเดทสรุปให้ก่อนสอบประมาณสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน** ออกโพส แชร์ สื่อสาธารณะ เป็นการแพร่หลาย ซึ่งอาจทำให้มีการหลบประเด็นสำคัญๆ ที่น่าสนใจ เพราะอาจารย์ท่านก็ใช้ fb เหมือนกัน +จำต้องจัดทำชุดเฉพาะกิจเพิ่มเติม   ในสมัยต่อๆไป อาจจะอัพเดทให้สัปดาห์สุดท้าย ใกล้ๆวันสอบ* (ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบเนติฯมาแล้วจะทราบเป็นอย่างดีว่า อาจารย์จะหลบประเด็นที่เก็ง แชร์ โพสกันอย่างแพร่หลาย)

2. ข้อสอบ อยู่ในการบรรยายของท่านอาจารย์  ต้องทบทวนจากรวมคำบรรยาย สมัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นหลัก*

3.  ยุคสื่อออนไลน์ ก่อนสอบจะมีการโพสแชร์รายข้อต่างๆ มากมายจาก Fb  กดไลท์ แชร์นับร้อย  ประการแรกที่ท่านได้รับ พึงระลึกไว้เสมอว่า "เราได้รับ อาจารย์ก็ได้รับข้อมูลเช่นกัน" ฉะนั้น ที่สังเกตเห็น คือ ข้อสอบหลบแน่นอน (กลับไปหาประเด็นใหม่ อ่านทันที ประเด็นเดิมๆที่อ่านไว้ก็ถือว่าเป็นทุนความรู้)

       ดังนั้น เพื่อการสอบของท่านเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการโพส แชร์ ประเด็นข้อสอบ ประเด็นฎีกา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ในช่วงใกล้สอบ*

 

4. เรื่องที่คาดไม่ถึง ข้อสอบกลุ่มแพ่งออกสอบพลิกความคาดหมายในหลายๆ ข้อ และมีประเด็นซับซ้อนยิ่งขึ้น  เช่น ข้อ 3 โดยทั่วไปเป็นวิชาละเมิด ม.420 + เหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดมา ... แต่สมัยที่ ๖๙ ออกสอบ เรื่องหนี้* เป็นต้น อาจจะเป็นเพราะ ว่าตาม FB เพจดังๆ มีการโพส แชร์เอกสาร Words, PDF ฎีกาแพ่ง รายข้อ เป็นจำนวนมาก อาจารย์ท่านจึงต้องหลบ*

 

5. สรุป ต้องติดตามสรุปคำบรรยายทุกครั้งที่อาจารย์สอน (เน้นทุกครั้ง) ไม่ใช่เฉพาะเล่มที่ 16 หรือ รอเน้น เก็งเพียงชุดเดียว + พร้อมฝึกเขียน หลักมาตรา, หลักสำคัญๆ หรือวลีกฎหมาย มิฉะนั้นเวลาสอบ เขียนไม่ออก เขียนได้แต่ลีลาไม่สวยเหมือนกับที่ได้อ่านมา

 

**แต่อย่างไรก็ตาม หากเรามีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  อุปสรรคต่างๆ ก็ไม่อาจขวางกันขีดความสามารถของเราได้**---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

เยี่ยมชม : 8644 ครั้ง
 

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keywords เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).
..................................................

 

  
สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายแพ่ง ข้อ 1-10 เนติฯ สมัยที่ 69 | ดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมาย ฏีกา 5ดาว เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด... 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...


 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.แพ่งฯ ภาค2 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.อาญา ภาค2 ทั้งหมด...

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)