LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : แนวการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของใคร
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)ประเด็นเมื่อมีการหย่ากันแล้วใครเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า

ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของใครโดยดูจาก ...


ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นสาระสำคัญ (the happiness and welfare of the child as the first and paramount consideration) โดยคำนึง 8 ประการดังต่อไปนี้


1. บุตรที่อ่อนอายุต้องการมารดา (young children need mothers) 
2.บุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดอยู่แล้ว ควรให้ฝ่ายนั้นดูแลต่อไปตามเดิม(continuity of care)
3.บุตรทั้้งหลายควรจะได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน (keeping the children together)
4. หากประสงค์และความรู้สึกของบุตร (wishes and feelings of the child) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรที่โตที่จะมีความรู้สึกชอบได้แล้ว
5.ความสามารถจัดการศึกษาอบรม (education) ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศาสนา (religion) ศีลธรรมและการพัฒนาทางสติปัญญา(intellectual development) ให้แก่บุตรทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
6. ความสามารถในการจัดหาที่พักอาศัย (accommodation) อาหาร เครื่องนุ่งห่มและรักษาพยาบาล(medical care) ให้แก่บุตร
7. ระยะเวลาที่บุตรได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ (existing environment) และผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนั้นซึ่งรวมทัั้งการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ้าน และการเยี่ยมเยียนของญาติพี่น้อ
8. ความรักใคร่เอ็นดู (love and affection) และความรู้สึกผูกพันทางจิตใจ (emotionalities) ระหว่างบุตรกับบิดาหรือมารดา

แนวการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ว่าบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของใคร | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1389 ครั้ง
ลงวันที่ 13/09/2014 02:15:24


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ