LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : ส่วนควบ คือ ?
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ส่วนควบ คือ ส่วนซึ่งว่าโดยสภาพของทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ย่อมเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย หรือทำบุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรง
-ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ย่อมเป็นเจ้าของส่วนควบด้วย
-ครัวเป็นสาระสำคัญของเรือน เป็นส่วนควบของเรือน (ฎ.๘๖/๒๔๙๓) แต่ฝากั้นห้องที่อาจแยกออกจากตัวอาคารได้ โดยไม่ทำลาย ทำบุบสลาย หรือทำให้อาคารเปลี่ยนแปลงรูป จึงไม่เป็นส่วนควบ (ฎ.๓๗๒/๒๕๐๐) เครื่องปรับอากาศ ไม่เป็นส่วนควบของอาคาร (ฎ.๓๗๘/๒๕๒๒)
-เรือนที่ปลูกติดกันหลายหลัง แม้จะสร้างไม่พร้อมกัน ก็เป็นส่วนควบซึ่งกันและกัน (ฎ.๑๐๙๖-๑๐๙๗/๒๕๑๐)
-โดยสภาพสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินย่อมเป็นส่วนควบของที่ดินนั้น เมื่อมีการขายที่ดินโดยไม่ระบุให้ชัดแจ้งว่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย ถือว่าผู้ซื้อที่ดินได้กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างนั้นด้วยตามหลักเรื่องส่วนควบ แต่ถ้าตกลงกันชัดแจ้งว่าตกลงซื้อขายกันเฉพาะที่ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย ต่อมาผู้ซื้อตกลงซื้อสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นอีก ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบโดยไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กันอีก
-ในกรณีที่ตกลงซื้อแต่ส่วนควบ แต่ยังไม่รื้อไป ต่อมามีผู้อื่นซื้อทั้งทรัพย์ประธานและส่วนควบโดยสุจริตผู้ซื้อคนหลังย่อมมีสิทธิในส่วนควบดีกว่าผู้ซื้อรายแรก
-เจ้าของบ้านพิพาทยกบ้านพิพาทให้โจทก์ แต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ไม่สมบูรณ์ ต่อมาเจ้าของที่ดินที่บ้านพิพาทปลูกอยู่จดทะเบียนยกให้ที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์อีก บ้านพิพาทย่อมตกเป็นของโจทก์ตามหลักเรื่องส่วนควบ
-ต้นไม้ยืนต้น เป็นส่วนควบของที่ดิน แต่ถ้าเป็นไม้ล้มลุกและธันชาติไม่เป็นส่วนควบ และถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย
-ต้นพูลเป็นไม้ยืนต้น แต่ต้นกล้วยและต้นสัปปะรดเป็นไม้ล้มรุก
**ข้อยกเว้นเรื่องส่วนควบ
๑.ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่เป็นส่วนควบ
-แม้ไม้ยืนต้นจะเป็นส่วนควบของที่ดินตามป.พ.พ.มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แต่ถ้าผู้ปลูกมีเจตนาปลูกลงในที่ดินเพียงชั่วคราว ไม่เป็นส่วนควบตามป.พ.พ.มาตรา ๑๔๖
-จำเลยตกลงให้ผู้ร้องปลูกต้นสนลงในที่ดินของจำเลย เมื่อต้นสนโตเต็มที่จะตัดขายเอาเงินมาแบ่งกัน ต้นสนไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดิน
๒.ผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำลงในที่ดินนั้น ไม่เป็นส่วนควบ
-สิ่งปลูกสร้างอันผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกทำลงไว้ในที่ดินนั้น ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นอาจเป็นสิทธิตามนิติกรรมสัญญาหรือทรัพย์สิทธิก็ได้
-ปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาเช่า เช่น เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างนั้นไม่เป็นส่วนควบ(ฎ.๕๖๙๒/๒๕๔๖) แต่การเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยโดยสัญญาเช่าไม่ได้อนุญาตให้ผู้เช่าสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วย สิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าสร้างขึ้นเป็นส่วนควบ
ส่วนควบ คือ ? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 2262 ครั้ง
ลงวันที่ 29/12/2014 09:35:59


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน