หัวข้อ : คำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิในสองทาง (คู่กรณี กับ บุคคลอื่น มิใช่คู่กรณี)
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำสั่งทางปกครองประเภท "คำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิในสองทาง"

----------------------------

        คำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิในสองทาง  คือ คำสั่งทางปกครองทีี่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งอีกฝ่ายหนึ่ง แต่กระทบสิทธิให้ผลร้ายต่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมิใช่คู่กรณี หรือคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิทางผลร้ายแก่ผู้รับคำสั่ง แต่ให้ประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมิใช่คู่กรณี หรือคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิทางผลร้ายแก่คู่กรณีผู้รับคำสั่ง แต่ไปกระทบสิทธิทางผลร้ายบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่กรณีด้วย คำสั่งประเภทนี้มีความซับซ้อนในแง่กระบวนการออกคำสั่ง และผลทางกฎหมาย ซึ่งตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิได้บัญญัติกล่าวไว้ เป็นกรณีช่องว่างกฎหมาย จึงต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายปกครองทั่วไป คือ

         1) กระบวนการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบสองทาง ต้องรับฟังบุคคลผู้ถูกกระทบคำสั่งด้วย

         2) คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบสองทาง จะต้องกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งตาม พรบ.วิธีปฏิบัตฯ มาตรา 39 เรียกว่า "ข้อกำหนดประกอบในคำสั่งทงปกครอง" เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิบุคคลอื่นที่มิใช่คู่กรณี

          หากมิได้กำหนดไว้ทั้ง 2 กรณี ดังกล่าว จะนำเอาผลร้ายของคำสั่งทางปกครองไปบังคับเอากับบุคคลผู้ถูกกระทบคำสั่งมิได้ และผู้ถูกกระทบสิทธิมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองแก้ไขคำสั่งทางปกครอง (โดยใช้หลักการพิจารณาใหม่ ตามมาตรา 46 เทียบเคียงได้) มิให้กระทบสิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ หรือเรียกร้องเยียวยาความเสียหายตามหลักความผิดของฝ่ายปกครองที่จะต้องรับผิด คือ คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้รับคำสั่ง แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้ถูกกระทบสิทธิ

 

เรียงพิมพ์/อ้างอิง : หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง

คำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิในสองทาง (คู่กรณี กับ บุคคลอื่น มิใช่คู่กรณี) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1039 ครั้ง
ลงวันที่ 17/12/2016 20:13:00


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml