ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : เจาะหลัก-สกัดฎีกา : คำว่า “พิพากษายกฟ้อง” ตาม ป.วิ.อาญา
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ       คำว่า “พิพากษายกฟ้อง” ศาลฎีกาตีความขยายไปถึงคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความด้วยว่ามีผลเท่ากับพิพากษายกฟ้อง ดังนั้น ไม่ว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องหรือมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ก็ต้องห้ามฎีกาทั้งสิ้น แต่ไม่ได้ขยายความถึงยกคำร้อง การที่ศาลยกคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นั้น ศาลไม่ได้พิพากษายกฟ้อง แต่เป็นการยกคำร้อง อีกทั้งการร้องขอพิจารณาคดีใหม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นพิพาทแห่งคดี แม้ศาลชั้นต้นจะยกคำร้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนก็ไม่ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐

 

       มาตรา ๒๒๐ นำไปใช้กับกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี ออกเสียจากสารบบความด้วย กรณีนี้ศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษายกฟ้อง แต่ศาลชั้นต้นมี คำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากลารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ จะมีผลเท่ากับเป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์หรือไม่ ถ้ามีผลเท่ากับเป็นการพิพากษายกฟ้อง หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ก็ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐ ซึ่งในมาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปในกรณีใดบ้าง อนุมาตรา ๑ โดยความตายของผู้กระทำความผิด เมื่อผู้กระทำความผิด ถึงแก่ความตายสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมเป็นอันระงับไป ให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ โดยศาลไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลจะไม่พิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ศาลจะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในอนุมาตรา ๒ ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไป โดยศาลไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเนื่องจากมีการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือมีการถอนคำร้องทุกข์ ในคดีความผิดต่อส่วนตัว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องก็เป็นอันระงับไป ศาลก็จะจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีนั้นก็เสร็จไปโดยศาลจะไม่พิพากษายกฟ้อง หรือคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ศาลก็จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะคดีอาญาเลิกกัน ในอนุมาตรา ๖ เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง เป็นเรื่องที่ฟ้องของโจทก์ในคดีหลังหรือในคดีก่อนก็ได้เป็นฟ้องซ้ำ เมื่อเป็นฟ้องซ้ำสิทธินำคดีอาญามาฟ้องก็เป็นอันระงับไป ในทางปฏิบัติศาลจะไม่จำหน่ายคดีแต่จะพิพากษายกฟ้อง ในอนุมาตรา ๖ เมื่อคดีขาดอายุความ อายุความ มีกำหนดเวลา ๑ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวมีอายุความ ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัว ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ เมื่อสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ ไปเพราะเหตุขาดอายุความก็มีปัญหาว่าจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหรือพิพากษายกฟ้อง ในทางปฏิบัติศาลจะไม่ใช้คำสั่งจำหน่ายคดี แต่ศาลจะพิพากษายกฟ้องเพราะมาตรา ๑๘๕ บัญญัติว่า ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความก็ดีหรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษ ก็ดี ให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ กรณีที่คดีโจทก์ขาดอายุความ ศาลจะไม่ใช้คำสั่ง จำหน่ายคดี ดังนั้นในมาตรา ๓๙ ทั้ง ๗ อนุมาตรา อาจจะมีทั้งกรณีที่ศาลมีคำสั่ง ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความก็ได้หรือพิพากษายกฟ้องก็ได้แล้วแต่รูปเรื่องว่าในกรณีนั้นจะใช้ในรูปแบบใด อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ ศาลฎีกาก็ถือว่ามีผลเท่ากับพิพากษายกฟ้อง หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ก็ต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐ เช่นกัน

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๒/๒๕๔๐ คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุความ และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ย่อมมีผลเท่ากับว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

        คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุความ ก็ควรต้องพิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ มิใช่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ แม้ศาลชั้นต้นจะใช้คำสั่งจำหน่ายคดีซึ่งไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีผลเท่ากับพิพากษายกฟ้องนั้นเอง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงต้องห้าม ฎีกาตามมาตรา ๒๒๐

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๖๓ - ๕๘๖๔/๒๕๔๑ คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า มูลหนี้ตามเช็คพิพาทได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งต่อศาลแพ่งธนบุรีและคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว มูลหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นอันสิ้นผลผูกพัน คดีจึงเลิกกัน สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไป ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ร่วมไว้จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

 

อ้างอิง : หนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต  วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค3-4 (อ.ธานี สิงหนาท) เล่มที่6 การบรรยายครั้งที่4

เจาะหลัก-สกัดฎีกา : คำว่า “พิพากษายกฟ้อง” ตาม ป.วิ.อาญา | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 434 ครั้ง
ลงวันที่ 12/01/2018 12:57:10
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21370 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)