หัวข้อ : การตั้งผู้ทำแผน (ฟื้นฟูกิจการ)
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจการตั้งผู้ทำแผน

        เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของผู้บริหารของลูกหนี้ในการจัดกิจการของลูกหนี้นั้นย่อมสิ้นสุดลง ศาลจะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งผู้ทำแผนเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อจากผู้บริหารของลูกหนี้ต่อไป

        ในการตั้งผู้ทำแผนนั้น ศาลอาจจะตั้งผู้ทำแผนไปพร้อมกับคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือจะพิจารณาแต่งตั้งในภายหลังโดยให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ไปเลือกผู้ทำแผนมาก่อน กรณีจึงสามารถแยกลักษณะของคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการออกได้เป็น ๒ กรณี คือ

        ๑. คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน

        ๒. คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปเรียกประชุมเจ้าหนี้ เพื่อเลือกผู้ทำแผนก่อน

 

กรณีที่หนึ่ง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน

        มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาตั้งผู้ทำแผน ถ้าลูกหนี้หรือ เจ้าหนี้ผู้คัดค้านไม่ได้เสนอบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วย เมื่อศาลตั้งให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลจะมีคำสั่งตั้งบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ทำแผนก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลที่ ผู้ร้องขอเสนอไม่สมควรเป็นผู้ทำแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจ้าหนี้ผู้คัดค้านเสนอบุคคล อื่นเป็นผู้ทำแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีคำตั้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้า หนี้ตั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพี่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน

        สรุป จากบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคหนึ่ง ศาลจะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนไปเลยทีเดียวในคำสั่งนั้นก็ต่อเมื่อในการร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นไม่มีบุคคลใดคัดค้านหรือการร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านไม่ได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วย กล่าวคือ ไม่มีการเสนอชื่อของบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนแข่ง เมื่อศาลเห็นสมควรและบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎกระทรวง ศาลจะตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำแผนพร้อมกับคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนั้นได้

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๙/๒๕๕๖ ผู้คัดค้านทั้งห้ามิได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนแข่งกับผู้ทำแผนที่ลูกหนี้ผู้ร้องขอเสนอ ทั้งในชั้นไต่สวนผู้คัดค้านมีเฉพาะผู้คัดค้านที่ ๕ มาเบิกความว่าฝ่ายลูกหนี้ทุจริตแต่ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนฟังไม่ขึ้น ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน ย่อมทำให้การบริหารกิจการของลูกหนี้ต่อเนื่องไป อีกทั้งการที่บริหารโดยผู้บริหารของลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ตลอดจนระบบการทำงานเป็นอย่างดีคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ตั้งลูกหนี้เป็น ผู้ทำแผนชอบด้วยมาตรา ๙๐/๑๗ แล้ว

 

        กรณีที่สอง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ศาลจะมีคำสั่งกรณีดังกล่าวในกรณี ดังต่อไปนี้

        ๑. แม้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านจะมิได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนแข่ง แต่ศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอให้เป็นผู้ทำแผนนั้นไม่สมควรเป็นผู้ทำแผน

        ๒. ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วย ตามกรณีนี้ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้ทำแผนแข่งแล้ว ศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนไปเลยทีเดียวไม่ได้

        เมื่อมีกรณีดังกล่าวข้างต้น ศาลจะตั้งผู้ทำแผนเองโดยทันทีไม่ได้ ศาลจะต้องสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาเลือก ว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน ทั้งนี้ เพราะเจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงควรได้รับสิทธิในการตัดสินใจ

 

 อ้างอิง : หนังสือรวมคำบรรยายเนติ 2/70 วิชา กฏหมายล้มละลาย(อ.เอื้อน ขุนแก้ว) เล่มที่7 การบรรยายครั้งที่5

การตั้งผู้ทำแผน (ฟื้นฟูกิจการ) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1480 ครั้ง
ลงวันที่ 16/01/2018 08:38:27


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24181 คน