หัวข้อ : คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๖๑
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๖๑
อายุความในการฟ้องคดีการไล่เบี้ยตามมาตรา ๙ และการกระทำที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงและนับอายุความใหม่

หน่วยงานทางปกครอง(ผู้ถูกฟ้องคดี)ฟ้องแย้งขอให้เจ้าหน้าที่(ผู้ฟ้องคดี)ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให้หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก ซึ่งมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติให้ใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไป

ต่อมาหน่วยงานมีคำสั่งทางปกครองไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินเป็นการกระทำอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี อายุความจึงสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔(๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฯ ต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลาที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุด (ในกรณีนี้คือวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่มาชดใช้เงิน)

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 636 ครั้ง
ลงวันที่ 20/05/2018 19:50:57


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml