หัวข้อ : วันที่สภาวะการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง ได้แก่?
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจ

วันที่สภาวะการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง ได้แก่ วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. วันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน คือ แผนกำหนดระยะเวลา ไว้เท่าไรและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนแล้วไม่มีการขยายระยะเวลา

๒. วันที่ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน อาจจะกำหนดไว้ในแผนว่าหากมี การชำระหนี้เท่าไรแล้วให้ถือว่าแผนเป็นผลสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องชำระหนี้ ทั้งหมด

๓. วันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอพื้นฟูกิจการ คือ วันที่ศาลไม่มีคำสั่งให้ฟื้นฟู กิจการ โดยเห็นว่าการไต่สวนไม่ได้ความจริงตามมาตรา ๙๐/๓ ไม่มีเหตุที่จะฟื้นฟูกิจการ หรือขอฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จเนื่องจากผู้ร้องขอไม่สุจริต หรือกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติยอมรับแผนแล้วปรากฏว่ามีคดีล้มละลายอยู่ก่อนแล้ว ศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลต้องยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการแล้วดำเนินคดีล้มละลายต่อไป ตามมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่

๔. วันที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา ๙๐/๘ วรรคสอง คือ กรณี ผู้ร้องขอทิ้งคำร้องขอหรือขาดนัดพิจารณาหรือศาลอนุญาตให้ถอนคำร้องขอ

๕. วันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้พื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟู กิจการเป็นกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ไม่มีคดีล้มละลายอยู่ก่อน ศาลต้องสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (มาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่)

๖. วันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการพื้นฟูกิจการ ตามมาตรา ๙๐/๗๐ วรรคหนึ่ง

๗. วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด กรณีนี้เป็นการพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาดในคดีฟื้นฟูกิจการทำให้สภาวะพักการชำระหนี้สิ้นสุดลง

วันที่สภาวะการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง ได้แก่? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 333 ครั้ง
ลงวันที่ 26/04/2019 23:20:44


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24148 คน