หัวข้อ : กฎหมายใหม่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ในประเด็นที่น่าสนใจ
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

 

กฎหมายใหม่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ในประเด็นที่น่าสนใจ

 

‘‘ความผิดเกี่ยวกับเพศ” ตาม ป.อ. มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตรา ที่สำคัญ คือได้นิยามคำว่า “กระทำชำเรา” ไว้ในมาตรา ๑ (๑๘) ดังนี้

“กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

ตามกฎหมายเดิม ได้นิยามคำว่ากระทำชำเราไว้ในมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗๗ วรรคสอง ดังนี้

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ดังนั้น ตามกฎหมายเดิม การที่จำเลยใช้ “ปากอม” อวัยวะเพศเด็กชาย อายุ ๑๑ ปีเศษ จึงเป็นการ “กระทำชำเรา” อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๗ วรรคสาม (เดิม) เพราะเป็นการใช้ “สิ่งอื่นใด (ปาก)” กระทำกับ “อวัยวะเพศ” ของผู้อื่น (ฎีกาที่ ๖๓๒๓/๒๕๕๗)

 

ข้อสังเกต

๑. แต่ตามกฎหมายใหม่ การกระทำดังกล่าวไม่ใช่การ “กระทำชำเรา” ต่อไปอีกแล้ว (ดูนิยามในมาตรา ๑ (๑๘)) แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร ตาม มาตรา ๒๗๙ โดยเป็น “เหตุฉกรรจ์” ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง

๒. แต่ประเด็นที่ถกเถียงกัน คือ กรณีฎีกาที่ ๑๕๓๐๙/๒๕๕๓ ซึ่งวินิจฉัย ตามกฎหมายเดิม ว่า การที่จำเลย (ชาย) ให้เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี “อม” อวัยวะเพศ ของจำเลย เป็นการ “กระทำชำเรา” เด็กหญิง เพราะ “เป็นการใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของเด็กหญิง”

๓. เป็นกรณีจำเลยเป็นฝ่าย passive แต่ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าจำเลยก็ “กระทำชำเรา” เด็กหญิง (ความยินยอมของเด็กไม่ต้องนำมาพิจารณา ซึ่งแม้เด็กจะยินยอม จำเลยก็ผิด)

๔. ประเด็นก็คือ ตามกฎหมายใหม่ การกระทำของชายดังกล่าวจะเป็นการ “กระทำชำเรา” หรือเพียง “กระทำอนาจาร”

คำตอบ คือ เมื่อพิจารณาจากบรรทัดฐานของฎีกาที่ ๑๕๓๐๙/ ๒๕๕๓ ข้างต้น ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยตามกฎหมายเดิมว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าว เท่ากับ “เป็นการใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับช่องปากของเด็กหญิง” ซึ่งเป็น “การกระทำชำเรา” ตามกฎหมายเดิมแล้ว

ดังนั้น ตามกฎหมายใหม่ การกระทำดังกล่าว ก็ยังต้องถือว่าเป็น “การกระทำชำเรา” (ตามกฎหมายใหม่) เช่นกัน เพราะเท่ากับ “เป็นการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ (ชาย) ล่วงลํ้า...ช่องปากของผู้อื่น”

 

กรณี “กระทำชำเรา” เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามี ของตน ตามมาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง

ถ้อยคำที่ว่า "ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน ไม่ใช่เพิ่งบัญญัติขึ้นใหม่ในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ แต่เป็นบทบัญญัติมีมาตั้งแต่เดิมแล้ว เหตุผลเพราะเมื่อศาลอนุญาตให้คู่สมรสซึ่งอายุยังไม่ถึงสิบเจ็ดปีบริบูรณ์สมรสกันได้ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๔๘) การร่วมประเวณีโดยสมัครใจระหว่างคู่สมรสก็ต้องไม่เป็นความผิดอาญา มาตรา ๒๗๗ จึงต้องบัญญัติความให้สอดคล้องกัน

อย่างไรก็ตาม หากหญิงอายุ ๑๔ ปี ซึ่งเป็นภริยาของชายแยกกันอยู่กับชาย แต่มิได้หย่าร้างกัน ชายใช้กำลังบังคับร่วมประเวณีกับภริยา แม้ไม่ผิดมาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง แต่ก็ผิดมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง เพราะมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง คือการ “ข่มขืนกระทำชำเรา” ซึ่งหมายความว่าผู้ถูกกระทำไม่ยินยอม และผู้ถูกกระทำอาจเป็น “คู่สมรส” ก็ได้

 

การข่มขืนกระทำชำเรา ฯลฯ แล้วบันทึกภาพและเสียงและนำไปเผยแพร่ หรือส่งต่อ

มาตรา ๒๘๐/๑ บัญญัติขึ้นใหม่มีข้อความ ดังนี้

ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ หรือ มาตรา ๒๗๙ ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการ กระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ใน มาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

 

คำถาม นางดำใช้นายแดงให้ข่มขืนนางขาวศัตรูของนางดำ โดยนางดำแอบบันทึกภาพและเสียงไว้เพื่อประสงค์จะใช้เผยแพร่เพื่อประจานนางขาวให้อับอาย โดยการบันทึกดังกล่าวนายแดงไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย นางดำผิดมาตรา ๒๘๐/๑ หรือไม่?

คำตอบ นางดำผิดมาตรา ๒๘๐/๑ เพราะคำว่า “ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๖ ฯลฯ” ย่อมหมายถึง

 (๑) ผู้ลงมือ (นายแดง)

(๒) ตัวการ (เช่นคนดูต้นทาง)

(๓) ผู้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ ซึ่งได้แก่ “ผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดตามที่ใช้” (ในที่นี้คือนางขาว)

(๕) ผู้สนับสนุน (เช่น ให้ยืมห้องให้ใช้ข่มขืน)

 

ดังนั้น นางดำจึงผิดมาตรา ๒๘๐/๑ หากต่อมานางดำนำภาพและเสียงที่ตน บันทึกไปเผยแพร่หรือส่งต่อ นางดำก็ผิดมาตรา ๒๘๐/๑ วรรคสอง ซึ่งเป็น “เหตุฉกรรจ์” (หรือเรียกกันว่า “เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น”) ของวรรคหนึ่ง

คำอธิบาย “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” ที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ ผู้ที่สนใจหาอ่านได้จาก คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม ๒ (เล่มที่มีใบแทรกคำอธิบายความผิดเกี่ยวกับเพศ) ของผู้สอน

-----------------

อ้างอิง วิชากฏหมายอาญา มาตรา 59-106 (อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) รวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่1 ครั้งที่1 สมัยที่ 72

กฎหมายใหม่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ในประเด็นที่น่าสนใจ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 486 ครั้ง
ลงวันที่ 11/06/2019 09:36:42


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24242 คน