หัวข้อ : อยากมีลูก
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

เป็นสามีภริยากันมาหลายปีแล้วไม่มีลูกด้วยกันสักคน ทั้งคู่อยากจะมีลูกชายหญิงสัก 2-3 คน แต่คงมีไม่ได้ เพราะได้ไปให้หมอตรวจแล้วปรากฏว่า ภริยาเป็นหมัน จะด้วยความอยากมีลูก หรืออย่างไรไม่ทราบ สามีบ่นกับภริยาว่า ขอลูกคนอื่นมาเลี้ยง ก็คงจะไม่มีความรักและผูกพันเหมือนลูกตนเอง อยากจะมีเมียอีกคนไว้ทำลูกโดยเฉพาะ ภริยาได้ยินเสียงบ่นสามีเข้าชักใจฝ่อ ขอต่อรองให้ขอลูก ๆของญาติ พี่น้องมาจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมดีกว่า ฝ่ายภริยาได้เขียนจดหมายมาถามปัญหาว่า การรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมมีวิธีการอย่างไร เมื่อรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ระหว่างพ่อแม่กับบุตรบุญธรรม จะเหมือนหรือต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตรจริง อย่างไรหรือไม่

ผมอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วรู้สึกเห็นใจสามีภริยาคู่นี้มากที่อยากมีลูกแล้วมีไม่ได้ เพราะภริยาเป็นหมัน ที่สามีคิดจะมีลูกของตนเองกับหญิงอื่น เพื่อให้มีความรักและความผูกพันโดยสายเลือด และที่ภริยาลองให้ขอลูกของญาติ มาจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมก็ล้วนแต่มีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่าย
 

วิธีการรับบุตรบุญธรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นเด็กค่อนข้างยุ่งยาก กว่าการรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมโดยทั่วไปคนรับบุตรบุญธรรม จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ส่วนคนที่จะเป็นบุตรบุญธรรมจะมีอายุเท่าใดก็ได้ แต่จะต้องมีอายุอ่อนกว่า ผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 

ในกรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมยังเป็นเด็กอยู่ การรับบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม ของพ่อและแม่ของเด็กเสียก่อน ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งของเด็กตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง การรับบุตรบุญธรรม จะต้องได้รับจากพ่อหรือแม่ซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
ถ้าไม่มีพ่อแม่ หรือมีแต่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ หรือไม่ให้ความยินยอม และการไม่ให้ความยินยอมนั้น ปราศจากเหตุผลอันสมควร และเป็นปฏิปักษ์ต่อ สุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของเด็ก ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือพ่อหรือแม่ของเด็กหรือพนักงานอัยการ จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของพ่อและหรือแม่ของเด็กก็ได้
 

เมื่อพ่อและแม่ของเด็กให้ความยินยอมหรือศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของพ่อและหรือแม่ ดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องนำความยินยอมหรือคำอนุญาตของศาลไปยืนคำขอรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ใน พ.ร.บ. รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป
 

นอกจากจะต้องมีความยินยอมของพ่อและหรือแม่ของเด็ก การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีที่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสแล้ว ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสด้วย มิฉะนั้นการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมย่อมไม่สมบูรณ์
 

ในกรณีที่คู่สมรสของผู้ขอรับบุตรบุญธรรมไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เป็นคนวิกลจริต หรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้นก่อน จึงจะมีการรับบุตรบุญธรรมได้
 

เนื่องจาการขอรับบุตรบุญธรรมของสามีภริยาคู่นี้มีปัญหาที่ฝ่ายสามีประสงค์จะมีลูกที่เกิดจากสายเลือด ของตนเอง สามีอาจจะไม่ให้ความยินยอมให้ภริยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้
 

มีปัญหาว่า ถ้าสามีไม่ให้ความยินยอมภริยาจะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาต แทนความยินยอมของสามีได้หรือไม่
คำตอบก็คือ ภริยาจะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของสามีไม่ได้ ฉะนั้นถ้าหากสามีไม่ให้ความยินยอมให้ภริยารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ความคิดของภริยาที่จะตัดไฟเสียต้นลมไม่ให้สามีมีเมียใหม่โดยวิธีรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็ไม่อาจทำได้
แต่ถ้าสามีเต็มใจให้ความยินยอม ปัญหาก็ไม่เกิด
 

เมื่อได้มีคำยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจนผ่านขั้นตอนการทดลองการเลี้ยงดูจนได้มีการจดทะเบียน รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว ภริยาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็มีฐานะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรม ส่วนเด็กก็มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรม กับบุตรบุญธรรม จะเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกโดยสายเลือดเกือบทุกอย่าง ส่วนสามี เป็นเพียงผู้ให้ ความยินยอมเท่านั้น จึงไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับบุตรบุญธรรมของภริยา หากสามีประสงค์จะให้ บุตรบุญธรรมของภริยาเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วย สามีก็จะต้องดำเนินการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เช่นเดียวกับภริยาดำเนินการโดยเพียงแต่ได้รับความยินยอมจากภริยา ซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วเท่านั้น ไม่ต้องให้พ่อแม่จริง ๆ ของเด็กให้ความยินยอมอีก
 

ครับ ก็ขอเอาใจช่วยให้สามีภริยาคู่นี้จงมีลูกสมความตั้งใจและด้วยความปรองดอง ไม่ว่าจะเป็นลูกจริง ๆ ตามแนวความคิดของสามี หรือลูกบุญธรรมตามแนวความคิดของภริยา

คนข้างศาล

[ คัดลอกจาก คลินิกกฏหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 ]
www.elib-online.com

อยากมีลูก | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 4994 ครั้ง
ลงวันที่ 07/06/2010 23:25:10
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22456 คน