LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
    ย้อนกลับสู่หน้า วลีกฎหมาย วลีฎีกา | ถ้อยคำสำคัญในกฎหมาย Law keywords

หมวดหมู่ : กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท (วลีกฎหมาย วลีฎีกา)
- ข้อมูลวลีกฎหมาย อัพเดท - สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ


ทีเด็ดฎีกา กฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท (วลีกฎหมาย วลีฎีกา) | ถ้อยคำสำคัญในกฎหมาย Law keywords ที่ LawSiam.com


ระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

รายละเอียดข้อมูล วลีกฎหมาย วลีฎีกา
ประเภท
มาตรา
ขนาด
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นส่วน (ติดดาว*)
         จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทการเป็นหุ้นส่วนจากหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดตามมาตรา 1087 ...
1052 ,1055,1060,1077,1080,1093
ไม่ระบุ
ประกอบกิจการค้าขายอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับห้าง
        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าขายอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
1066 ,1067
ไม่ระบุ
ผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้ส่งใช้ค่าหุ้นตามวันกำหนด
        กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ส่งใช้ค่าหุ้นตามวันกำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่กำหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้ส่งเสร็จ ตามป.พ.พ. มาตรา 1122...
1122,1123
ไม่ระบุ
การถอดถอนกรรมการของบริษัทจำกัด
        ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนกรรมการของบริษัทจำกัดโดยไม่มีวาระเรื่องการถอดถอนในคำบอกกล่าวเรียกประชุมนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1151, 1175 วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2929/2561
        ป.พ.พ. มาตรา 1153/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
1153/1 ,1153
ไม่ระบุ
การนัดเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการของบริษัทจำกัดไม่ครบองค์ประชุม
        กรณีกรรมการของบริษัทจำกัดไม่ครบองค์ประชุม...
1159 ,1160
ไม่ระบุ
ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว กับ การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น
        ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวย่อมไม่อาจดำเนินการประชุมและมีมติใดๆตามกฎหมายได้
1171 ,1178, 1180, 1190 ,1195
ไม่ระบุ
ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ น้อยกว่า 7 วัน กับ การเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่
        ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ น้อยกว่า 7 วัน ป.พ.พ. มาตรา 1175
1175
ไม่ระบุ
การนัดเรียกประชุมใหญ่ (ติดดาว*)
        หลัก ป.พ.พ.มาตรา 1175 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ..
1175
ไม่ระบุ
คําพิพากษาฎีกาที่ 7316/2562
        การฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ต้องฟ้องภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมติหรือไม่
1197?วรรคหนึ่ง ,มาตรา?1195
ไม่ระบุ