ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกกคดีบุคคล (2535) กมล สนธิเกษตริน
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกกคดีบุคคล (2535) กมล สนธิเกษตริน

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้  ประกอบการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิง เทียบกฎหมายปัจจุบัน เตรียมสอบ 3 สนาม)

 ภาค ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่งประเทศแผนกคดีบุคคล
 
ส่วนที่ ๑ ข้อความทั่วไป
 
บทที่ ๑ กฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร
 
บทที่ ๒ ชนิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
 
ส่วนที่ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 
บทที่ ๑ บ่อเกิดในประเทศ
 
บทที่ ๒ บ่อเกิดระหว่างประเทศ
 
บทที่ ๓ บ่อเกิดทางวิทยาการหรือลัทธิ
 
บทที่ ๔ ประวัติของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในประเทศ
 
ส่วนที่ ๓ ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 
บทที่ ๑ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายใน
 
บทที่ ๒ เป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน
 
บทที่ ๓ ความเหมือนกันและแตกต่างกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 
ส่วนที่ ๔ วัตถุแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 
บทที่ ๑ การแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ
 
บทที่ ๒ สิทธิและฐานะของคนต่างด้าว
 
บทที่ ๓ การขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๔ การพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศ
 
ภาค ๒ การแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ
 
หมวดที่ ๑ สัญญาของบุคคล
 
บทที่ ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
 
บทที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคนชาติของตน
 
บทที่ ๓ การได้สัญชาติโดยการเกิด
 
บทที่ ๔ การได้สัญชาติภายหลังการเกิด
 
บทที่ ๕ การเสียสัญชาติ
 
หมวดที่ ๒ การได้และการเสียสัญชาติตามกฎหมายไทย
 
- ความเป็นมาของกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติ
 
ส่วนที่ ๑ การได้สัญชาติไทย
 
บทที่ ๑ สัญชาติโดยการเกิด
 
ตอนที่ ๑ สัญญาไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิต
 
ตอนที่ ๒ สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
 
- บุคคลใดบ้างที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน
 
- บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย
 
๑. บุคคลตามมาตรา ๗ ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
 
๒. บุคคลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ
 
บทที่ ๒ สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
 
ข้อ ๑ เงื่อนไขของการแปลงสัญชาติ
 
ข้อ ๒ แบบพิธีในการแปลงสัญชาติ
 
ข้อ ๓ ผลของการแปลงสัญชาติ
 
บทที่ ๓ การได้สัญชาติโดยการสมรส
 
บทที่ ๔ การได้สัญชาติโดยการได้รับคืน
 
ส่วนที่ ๒ การเสียสัญชาติไทย
 
บทที่ ๑ การแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว
 
บทที่ ๒ การสละสัญชาติไทยโดยสมรสกับคนต่างด้าว
 
บทที่ ๓ การสละสัญชาติไทย
 
บทที่ ๔ การถอนสัญชาติ
 
บทที่ ๕ การเสียสัญชาติโดยการรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 
หมวดที่ ๓ ภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่
 
บทที่ ๑ ภูมิลำเนา
 
- ถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว
 
หมวดที่ ๔ การจำแนกนิติบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์
 
บทที่ ๑ สัญชาติของนิติบุคคล
 
บทที่ ๒ ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
 
ภาค ๓ สิทธิและฐานะของคนต่างด้าว
 
บทที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสิทธิและฐานะของคนต่างด้าว
 
ข้อ ๑ สิทธิในทางการเมือง
 
ข้อ ๒ สิทธิในการประกอบธุรกิจ อาชีพและวิชาชีพ
 
ข้อ ๓ สิทธิในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 
ข้อ ๔ สิทธิในการมีถิ่นที่อยู่อาศัย
 
ข้อ ๕ สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายมหาชน
 
- ทรรศนะที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 
บทที่ ๒ การคุ้มครองคนต่างด้าว
 
บทที่ ๓ ฐานะของคนต่างด้าวขึ้นอยู่กับกฎหมายภายใน
 
- การเข้ามาและพำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
 
๑. การเข้าเมือง
 
๒. การตรวจลงตรา
 
๓. การยกเว้นการตรวจลงตรา
 
๔. การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและระยะเวลาที่ให้อยู่ในราชอาณาจักร
 
๕. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติ
 
๖. การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 
๗. การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 
๘. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 
๙. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 
๑๐. การเดินทางภายในประเทศและถิ่นที่อยู่อาศัย
 
๑๑. การส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกประเทศ
 
๑๒. การพิสูจน์สัญชาติไทย
 
๑๓. คณะกรรมการิจารณาคนเข้าเมือง
 
บทที่ ๔ การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวโดยสนธิสัญญา
 
๑. ผลปฏิบัติแห่งชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
 
๒. ผลปฏิบัติเช่นคนชาติพื้นเมือง
 
ภาค ๔ การขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๑ แนวความคิดพื้นฐานของหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๒ บทวิเคราะห์ศัพท์
 
บทที่ ๓ ประวัติของกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
 
๑. ทฤษฎีของสำนักกฎหมายอิตาเลียน
 
๒. ทฤษฎีของสำนักกฎหมายฝรั่งเศส
 
๓. ทฤษฎีของสำนักกฎหมายฮอลันดา
 
บทที่ ๔ วิวัฒนาการของทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายขัดกันในศตวรรษที่ ๑๙-๒๐
 
๑. ทฤษฎีของนักกฎหมายอังกฤษ-อเมริกัน
 
๒. ทฤษฎีของเยอรมัน
 
๓. ทฤษฎีของสำนักกฎหมายอิตาลีใหม่
 
๔. ทฤษฎีของ Pillet
 
การใช้กฎหมายบังคับตามตัวบุคคล
 
บทที่ ๕ ประวัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายในประเทศไทย
 
บทที่ ๖ สาเหตุของการขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๗ การขจัดการขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๘ ขอบเขตแห่งการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๙ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๑๐ การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง
 
(๑) การให้ลักษณะโดยใช้ Lex, Fori
 
(๒) การให้ลักษณะโดยใช้ Lex Causae
 
บทที่ ๑๑ การย้อนส่ง
 
บทที่ ๑๒ ข้อจำกัดในการใช้กฎหมายต่างประเทศ
 
ข้อ ๑ กฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อย
 
ข้อ ๒ กฎหมายท้องถิ่นบังคับนิติกรรม
 
ข้อ ๓ หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาของคู่กรณี
 
บทที่ ๑๓ ข้อจำกัดในการใช้กฎหมายต่างประเทศตามกฎหมายไทย
 
๑. ข้อจำกัดมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันฯ
 
๒. ข้อจำกัดเฉพาะเรื่อง
 
บทที่ ๑๔ การยอมรับรองสิทธิที่ได้มาแล้วโดยชอบธรรม
 
บทที่ ๑๕ การเลี่ยงกฎหมาย
 
บทที่ ๑๖ การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
 
บทที่ ๑๗ การใช้กฎหมาย่างประเทศของศาลไทย
 
บทที่ ๑๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช ๒๔๘๑
 
ภาค ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 
ภาค ๒ สถานะและความสามารถของบุคคล
 
ภาค ๓ หนี้
 
ภาค ๔ ทรัพย์
 
ภาค ๕ ครอบครัว
 
ภาค ๖ มรดก
 
ภาค ๕ การพิจารณาแผนกคดีบุคคลระหว่างประเทศ
 
บทที่ ๑ เขตอำนาจของศาลไทย
 
บทที่ ๒ การดำเนินกระบวนพิจารณานอกราชอาณาจักร
 
บทที่ ๓ การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลต่างประเทศ
 
บทที่ ๔ ผลของคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ
 
ภาคผนวก
 
๑. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
 
๒. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
 
๓. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
 
๔. ประกาศกระทรวงมหาดทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย
 
๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย
 
๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอสละสัญชาติไทย
 
๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สละสัญชาติไทย
 
๘. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย
 
๙. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย
 
๑๐. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติ
 
๑๑. คำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๒๘๘/๒๕๒๓
 
๑๒. ระเบียบกรมแรงงาน ว่าด้วยการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๓๔
 
๑๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช ๒๔๘๑ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1007 ครั้ง

 


คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกกคดีบุคคล (2535) กมล สนธิเกษตริน |เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24035 คน