ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)ชื่อไฟล์ : กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ บุญเพราะ แสงเทียน
หมวด : เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ บุญเพราะ แสงเทียน

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน) 

 ภาค 2 ความผิด
 
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จรายการแทนพระองค์
 
มาตรา 107 ความผิดฐานปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์
 
มาตรา 108 ความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์
 
มาตรา 109 ความผิดฐานปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาทหรือฆ่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 
มาตรา 110 ความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 
มาตรา 111 ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 107 ถึง มาตรา 110
 
มาตรา 112 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชชการแทนพระองค์
 
หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
 
มาตรา 113 ความผิดฐานเป็นกบฎ
 
มาตรา 114 ความผิดฐานตระเตรียมการเป็นกบฎ
 
มาตรา 115 ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ หรือละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่
 
มาตรา 116 ความผิดฐานกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดกฎหมาย
 
มาตรา 117 ความผิดฐานยุยงหรือจัดให้เกิดการหยุดงาน ปิดงาน ไม่ยอมค้าขาย หรือติดต่อทางธุรกิจ
 
มาตรา 118 ความผิดฐานกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐ
 
หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
 
มาตรา 119 ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป
 
มาตรา 120 ความผิดฐานคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 121 ความผิดฐานคนไทยทำการรบต่อประเทศ
 
มาตรา 122 ความผิดฐานกระทำการอุปการะแก่การรบหรือการตระเตรียมการรบของข้าศึก
 
มาตรา 123 ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศ
 
มาตรา 124 ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งความลับของประเทศ
 
มาตรา 125 ความผิดฐานกระทำต่อเอกสารหรือแบบใด ๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ
 
มาตรา 126 ความผิดฐานกระทำกิจการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทำกับรัฐบาลต่างประเทศโดยทุจริต
 
มาตรา 127 ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอก
 
มาตรา 128 ความผิดฐานตระเตรียมหรือพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127
 
มาตรา 129 ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 119 ถึงมาตรา 127
 
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
 
มาตรา 130 ความผิดฐานประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 131 ความผิดฐานประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 132 ความผิดฐานฆ่าหรือพยายามฆ่าประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 133 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 134 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศ
 
มาตรา 135 ความผิดฐานกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐต่างประเทศ
 
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
 
มาตรา 135/1 ความผิดฐานก่อการร้าย
 
มาตรา 135/2 ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะกระทำการก่อการร้าย สะสมกำลังพล หรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้
 
มาตรา 135/3 ความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดตามมาตรา 135/1 หรือ มาตรา 135/2
 
มาตรา 135/4 ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย
 
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 136 ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 137 ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 138 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 139 ความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 140 เหตุฉกรรจ์ซึ่งให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ต้องรับโทษหนักขึ้น
 
มาตรา 141 ความผิดฐานกระทำให้เสียหายต่อตรา เครื่องหมาย ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้
 
มาตรา 142 ความผิดฐานกระทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ยึดรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง เพื่อเป็นพยานหลักฐาน
 
มาตรา 143 ความผิดฐานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการเป็นคนกลางให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน
 
มาตรา 144 ความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน
 
มาตรา 145 ความผิดฐานแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 146 ความผิดฐานแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ
 
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 
มาตรา 147 ความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์
 
มาตรา 148 ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
 
มาตรา 149 ความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน
 
มาตรา 150 ความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนก่อนรับตำแหน่ง
 
มาตรา 151 ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
 
มาตรา 152 ความผิดฐานเจ้าพนักงานเข้ามีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการในหน้าที่
 
มาตรา 153 ความผิดฐานเจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์สินเกินกว่าที่ควรจ่าย
 
มาตรา 154 ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บภาษีอากรโดยทุจริต
 
มาตรา 155 ความผิดฐานเจ้าพนักงานกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมโดยทุจริต
 
มาตรา 156 ความผิดฐานเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีโดยทุจริต
 
มาตรา 157 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
 
มาตรา 158 ความผิดฐานเจ้าพนักงานทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่รักษาไว้
 
มาตรา 159 ความผิดฐานเจ้าพนักงานทำให้เสียหายซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้
 
มาตารา 160 ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ
 
มาตรา 161 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่
 
มาตรา 162 ความผิดฐานเจ้าพนักงานรับรองหรือกรอกข้อความในเอกสารอันเป็นเท็จ
 
มาตรา 163 ความผิดฐานเจ้าพนักงานในการไปรษณีย์ โทรเลข หรือโทรศัพท์กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่
 
มาตรา 164 ความผิดฐานเจ้าพนักงานกระทำโดยมิชอบให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในราชการ
 
มาตรา 165 ความผิดฐานเจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง
 
มาตรา 166 ความผิดฐานเจ้าพนักงานตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปละทิ้งงานหรือกระทำการเพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหาย
 
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
 
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
 
มาตรา 167 ความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานในการยุติธรรม
 
มาตรา 168 ความผิดฐานขัดขืนบังคับตามกฎหมายซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ
 
มาตรา 169 ความผิดฐานขัดขืนคำบังคับตามกฎหมายให้ส่งทรัพย์หรือเอกสาร ให้สาบาน ให้ปฏิญาณ หรือให้ถ้อยคำ
 
มาตรา 170 ความผิดฐานขัดขืนหมายหรือคำสั่งของศาล
 
มาตรา 171 ความผิดฐานขัดขืนคำสั่งศาลให้สาบาน ปฏิญาณให้ถ้อยคำหรือเบิกความ
 
มาตรา 172 ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
 
มาตรา 173 ความผิดฐานแจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น
 
มาตรา 174 ความผิดฐานแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษทางอาญา
 
มาตรา 175 ความผิดฐานฟ้องเท็จว่าผู้อื่นกระทำผิดอาญา
 
มาตรา 176 เหตุที่ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา 175 น้อยลงหรือไม่ลงโทษ
 
มาตรา 177 ความผิดฐานเบิกความเท็จต่อศาล
 
มาตรา 178 ความผิดฐานแปลข้อความหรือความหมายให้ผิดไปในข้อสำคัญ
 
มาตรา 179 ความผิดทำพยานหลักฐานเท็จในการสอบสวนหรือสืบสวนคดีอาญา
 
มาตรา 180 ความผิดฐานนำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี
 
มาตรา 181 เหตุที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 174 มาตรา 175 มาตรา 177 มาตรา 178 หรือมาตรา 180 ต้องรับโทษหนักขึ้น
 
มาตรา 182 เหตุที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 177 หรือมาตรา 178 ไม่ต้องรับโทษ
 
มาตรา 183 เหตุที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 177 มาตรา 178 หรือ มาตรา 180 อาจถูกลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 
มาตรา 184 ความผิดฐานทำให้เสียหายซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเพื่อช่วยผู้อื่น
 
มาตรา 185 ความผิดฐานทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดที่ได้ส่งไว้ต่อศาลในการพิจรณาคดี
 
มาตรา 186 ความผิดฐานทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินที่ได้มีคำพิพากษาให้ริบ
 
มาตรา 187 ความผิดฐานทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์ที่ถูกหรือน่าจะถูกยึดหรืออายัด
 
มาตรา 188 ความผิดฐานทำให้เสียหายซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่น
 
มาตรา 189 ความผิดฐานช่วยผู้กระทำผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษ
 
มาตรา 190 ความผิดฐานหลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขัง
 
มาตรา 191 ความผิดฐานทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป
 
มาตรา 192 ความผิดฐานช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
 
มาตรา 193 เหตุที่ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา 184 มาตรา 189 หรือมาตรา 192 ก็ได้
 
มาตรา 194 ความผิดฐานฝ่าฝืนคำพิพากษาที่ห้ามเข้าไปในเขตกำหนดตามมาตรา 45
 
มาตรา 195 ความผิดฐานหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งให้คุมตัวไว้ตามมาตรา 49
 
มาตรา 196 ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของศาลซึ่งสั่งห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 50
 
มาตรา 197 ความผิดฐานกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาด
 
มาตรา 198 ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
 
มาตรา 199 ความผิดฐานกระทำการต่อศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบัง การเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย
 
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
 
มาตรา 200 ความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำการหรือไม่กระทำการเพื่อช่วยบุคคลอื่นมิให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง
 
มาตรา 201 ความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียก รับ หรือยอมรับสินบน
 
มาตรา 202 ความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำการหรือไม่กระทำการใดโดยเห็นแก่สินบนซึ่งได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนรับตำแหน่ง
 
มาตรา 203 ความผิดฐานเจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
 
มาตรา 204 ความผิดฐานเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง
 
มาตรา 205 ความผิดฐานเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยประมาท
 
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
 
มาตรา 206 ความผิดฐานกระทำการเหยียดหยามศาสนา
 
มาตรา 207 ความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลากระทำพิธีกรรมตามศาสนา
 
มาตรา 208 ความผิดฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ
 
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 
มาตรา 209 ความผิดฐานเป็นอั้งยี่
 
มาตรา 210 ความผิดฐานเป็นซ่องโจร
 
มาตรา 211 ความผิดฐานเข้าประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร
 
มาตรา 212 ความผิดฐานอุปการะอั้งยี่หรือซ่องโจร
 
มาตรา 213 โทษของสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรเมื่อมีการกระทำความผิดตามความมุ่งหมายเกิดขึ้น
 
มาตรา 214 ความผิดฐานประพฤติตนเป็นปกติธุระ เป็นผู้จัดหาที่พำนัก ที่ซ่อนเร้น หรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิด
 
มาตรา 215 ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
 
มาตรา 216 ความผิดฐานมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 แล้วเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแต่ไม่ยอมเลิก
 
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
 
มาตรา 217 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
 
มาตรา 218 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์บางประเภท
 
มาตรา 219 ความผิดฐานตระเตรียมวางเพลิงเผาทรัพย์
 
มาตรา 220 ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ ของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น
 
มาตรา 221 ความผิดฐานกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น
 
มาตรา 222 ความผิดฐานกระทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ในมาตรา 217 หรือมาตรา 218
 
มาตรา 223 เหตุที่ทำให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนได้รับโทษน้อยลง
 
มาตรา 224 เหตุที่ทำให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนได้รับโทษหนักขึ้น
 
มาตรา 225 ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
 
มาตรา 226 ความผิดฐานกระทำแก่โรงเรือน ฯลฯ หรือสิ่งที่ทำไว้เพื่อป้องกันอันตราย จนน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น
 
มาตรา 227 ความผิดฐานเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ฯลฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้น ๆ
 
มาตรา 228 ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
 
มาตรา 229 ความผิดฐานกระทำแก่ทางสาธารณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจร
 
มาตรา 230 ความผิดฐานกีดขวางทางรถไฟหรือรถรางจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถ
 
มาตรา 231 ความผิดฐานกระทำให้ประภาคาร ฯลฯ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่การจราจร
 
มาตรา 232 ความผิดฐานกระทำให้ยานพาหนะบางประเภทอยูในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
 
มาตรา 233 ความผิดฐานใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสารในลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้น
 
มาตรา 234 ความผิดฐานกระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิต การส่งพลังงานไฟฟ้า หรือการส่งน้ำ จนขาดความสะดวกหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
 
มาตรา 235 ความผิดฐานทำให้การสื่อสารสาธารณะขัดข้อง
 
มาตรา 236 ความผิดฐานปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคจนน่าจะเกิดอันตรายเพื่อให้บุคคลอื่นเสพ หรือใช้
 
มาตรา 237 ความผิดฐานเอาของมีพิษเจือลงในอาหารและน้ำซึ่งจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค
 
มาตรา 238 เหตุที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 ต้องรับโทษหนักขึ้น
 
มาตรา 239 ความผิดฐานกระทำการดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 โดยประมาท และใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น
 
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
 
มาตรา 240 ความผิดฐานปลอมเงินตรา
 
มาตรา 241 ความผิดฐานแปลงเงินตรา
 
มาตรา 242 ความผิดฐานทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง
 
มาตรา 243 ความผิดฐานนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
 
มาตรา 244 ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
 
มาตรา 245 ความผิดฐานนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงซึ่งได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง
 
มาตรา 246 ความผิดฐานทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
 
มาตรา 247 ความผิดฐานกระทำความผิดเกี่ยวกับเงินตราซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้
 
มาตรา 248 การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเงินตราหลายกระทง
 
มาตรา 249 ความผิดฐานทำหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุที่คล้ายคลึงเงินตรา
 
หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
 
มาตรา 250 ความผิดฐานปลอมแปลงดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย
 
มาตรา 251 ความผิดฐานปลอมดวงตรา รอยตราของทบวงการเมืององค์การสาธารณะ หรือเจ้าพนักงาน
 
มาตรา 352 ความผิดฐานใช้ดวงตรา รอยตรา หรือพระปรมาภิไธยปลอม
 
มาตรา 253 ความผิดฐานใช้ดวงตราหรือรอยตราอันแท้จริงโดยมิชอบ
 
มาตรา 254 ความผิดฐานปลอมหรือแปลงแสตมป์
 
มาตรา 255 ความผิดฐานนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตราพระปรมาภิไธย หรือแสตมป์อันเป็นของปลอมหรือของแปลง
 
มาตรา 256 ความผิดฐานกระทำแก่แสตมป์รัฐบาลซึ่งใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก
 
มาตรา 257 ความผิดฐานใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งแสตมป์ปลอมหรือแปลง
 
มาตรา 258 ความผิดฐานปลอมแปลงตั๋วโดยสารหรือกระทำแก่ตั๋วโดยสารที่ใช้ไม่ได้แล้วเพื่อให้ใช้ได้อีก
 
มาตรา 259 ความผิดฐานกระทำตามมาตรา 258 เกี่ยวกับตั๋วผ่านเข้าสถานที่
 
มาตรา 260 ความผิดฐานใช้ ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยน ซึ่งตั๋วอันเกิดจากการกระทำตามมาตรา 258 หรือมาตรา 259
 
มาตรา 261 ความผิดฐานทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงแสตมป์หรือตั๋ว
 
มาตรา 262 ความผิดฐานกระทำความผิดตามมาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 หรือมาตรา 261 เกี่ยวกับแสตมป์รัฐบาลต่างประเทศ
 
มาตรา 263 หลักการลงโทษผู้กระทำความผิดตามหมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋วหลายกระทง
 
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
 
มาตรา 264 ความผิดฐานปลอมเอกสาร
 
มาตรา 265 ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
 
มาตรา 266 ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ พินัยกรรม ใบหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือบัตรเงินฝาก
 
มาตรา 267 ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ
 
มาตรา 268 ความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเอกสารซึ่งมีข้อความอันเป็นเท็จ
 
มาตรา 269 ความผิดฐานผู้ประกอบการงานในวิชาชีพทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ
 
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
 
มาตรา 270 ความผิดฐานใช้ มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อขาย ซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัดที่ผิดอัตรา
 
มาตรา 271 ความผิดฐานขายของโดยหลอกลวง
 
มาตรา 272 ความผิดฐานหลอกลวงหรือไขข่าวซึ่งข้อความเท็จเกี่ยวกับการค้า
 
มาตรา 273 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า
 
มาตรา 274 ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า
 
มาตรา 275 ความผิดฐานนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
 
ภาคผนวก
 
วิธีตอบข้อสอบกฎมายให้ได้คะแนนดี
 
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546
 
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1760 ครั้ง

 


กฎหมายอาญา 2 (ภาคความผิด) แนวประยุกต์ บุญเพราะ แสงเทียน |เจาะกฎหมาย กฎหมายอาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/73

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/73

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24735 คน


sitemap.xml