LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)ชื่อข้อมูล : รวมกฎหมายแรงงาน สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ผู้รวบรวม
หมวด : เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

รวมกฎหมายแรงงาน
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ผู้รวบรวม

(สำหรับเป็นสารบาญ แนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ ทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา)
------------------

รวมกฎหมายแรงงาน_สมชาย

สารบัญ
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 
-หมวด 1 บททั่วไป
 
-หมวด 2 การใช้แรงงานทั่วไป
 
-หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง
 
-หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก
 
-หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 
-หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง
 
-หมวด 7 สวัสดิการ
 
-หมวด 8 (ยกเลิก)
 
-หมวด 9 การควบคุม
 
-หมวด 10 การพักงาน
 
-หมวด 11 ค่าชดเชย
 
-หมวด 12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง
 
-หมวด 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 
-หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน
 
-หมวด 15 การส่งหนังสือ
 
-หมวด 16 บทกำหนดโทษ
 
-บทเฉพาะกาล
 
-อัตราค่าธรรมเนียม
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541
 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2547
 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 
-หมวด 1 บททั่วไป
 
-หมวด 2 เงินทดแทน
 
-หมวด 3 กองทุนเงินทดแทน
 
-หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
 
-หมวด 5 เงินสมทบ
 
-หมวด 6 การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์
 
-หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
 
-หมวด 8 การส่งหนังสือ
 
-หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 
-บทเฉพาะกาล
 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 
-ลักษณะ 1 บททั่วไป
 
--หมวด 1 คณะกรรมการประกันสังคม
 
--หมวด 2 สำนักงานประกันสังคม
 
--หมวด 3 กองทุนประกันสังคม
 
--หมวด 4 การสำรวจการประกันสังคม
 
-ลักษณะ 2 การประกันสังคม
 
--หมวด 1 การเป็นผู้ประกันตน
 
--หมวด 2 เงินสมทบ
 
-ลักษณะ 3 ประโยชน์ทดแทน
 
--หมวด 1 บททั่วไป
 
--หมวด 2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 
--หมวด 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
 
--หมวด 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
 
--หมวด 5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
 
--หมวด 6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
 
--หมวด 7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 
--หมวด 8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
 
-ลักษณะ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
 
-ลักษณะ 5 การอุทธรณ์
 
-ลักษณะ 6 บทกำหนดโทษ
 
--บทเฉพาะกาล
 
--อัตราค่าธรรมเนียม
 
--อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ
 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 
-หมวด 1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 
-หมวด 2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
 
-หมวด 3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน
 
-หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 
-หมวด 5 คณะกรรมการลูกจ้าง
 
-หมวด 6 สมาคมนายจ้าง
 
-หมวด 7 สหภาพแรงงาน
 
-หมวด 8 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
 
-หมวด 9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม
 
-หมวด 10 บทกำหนดโทษ
 
-บทเฉพาะกาล
 
พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
 
-หมวด 1 ศาลแรงงาน
 
-หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
 
-หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 
--ส่วนที่ 1 บททั่วไป
 
--ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน
 
-หมวด 4 อุทธรณ์และฏีกา
 
-หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 
-บทเฉพาะกาล
 
ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556
 
-หมวด 1 บททั่วไป
 
-หมวด 2 การดำเนินกระบวนพิจารณา
 
-หมวด 3 แบบพิมพ์
 
-หมวด 4 บทเฉพาะกาล


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 531 ครั้ง

 


รวมกฎหมายแรงงาน สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ผู้รวบรวม |เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com