ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> ภาษาอังกฤษ +เอกสารเตรียมสอบ อัยการฯ ผู้พิพากษา - ธง อื่นๆ



ชื่อไฟล์ : (เตรียมสอบอัยการฯ) หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ อนุวัฒน์ บุญนันท์; สุริยา ปานแป้น (2559)
หมวด : ภาษาอังกฤษ +เอกสารเตรียมสอบ อัยการฯ ผู้พิพากษา - ธง อื่นๆ
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ (2559)
อนุวัฒน์ บุญนันท์; สุริยา ปานแป้น

(ดัชนีข้อมูลสืบค้น สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

สารบาญ

 

บทที่ 1 องค์กรอัยการ

 

-1. ความเป็นมาขององค์กรอัยการ

 

--1.1 กรมอัยการ

 

--1.2 สำนักงานอัยการสูงสุด

 

--1.3 องค์กรอัยการ

 

-2. องค์ประกอบขององค์กรอัยการ

 

--2.1 คณะกรรมการอัยการ

 

--2.2 อัยการสูงสุด

 

--2.3 พนักงานอัยการอื่น

 

-3. การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ

 

บทที่ 2 พนักงานอัยการ

 

-1. ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานอัยการ

 

--1.1 ความหมายของพนักงายอัยการ

 

--1.2 ความแตกต่างระหวางพนักงานอัยการกับข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

--1.3 ความแตกต่างระหว่างพนักงานอัยการกับอัยการทหาร

 

--1.4 สถานะทางกฎหมายของพนักงานอัยการ

 

-2. ตำแหน่งของพนักงานอัยการ

 

-3. การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง

 

--3.1 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ

 

--3.2 การให้พนักงานอัยการพ้นจากตำแหน่ง

 

-4. การทำการแทนของพนักงานอัยการ

 

--4.1 การรักษาราชการแทน

 

--4.2 การปฏิบัติราชการแทน

 

--4.3 การรักษาการในตำแหน่ง

 

-5. อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 

--5.1 อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

 

--5.2 อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา

 

--5.3 อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาลองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค กับอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีหรือคดีปกครองตามกฎหมายอื่น

 

--5.4 อำนาจในการแก้ต่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือราษฎร

 

--5.5 อำนาจในการว่าต่างหรือแก้ต่างให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ

 

--5.6 อำนาจในการฟ้องคดีอุทลุม

 

--5.7 อำนาจในการบังคับโทษปรับในคดีอาญา

 

--5.8 อำนาจและหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกัน

 

--5.9 อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่ ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

 

--5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 

--5.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

 

-6. อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ

 

--6.1 อัยการสูงสุดและรองรับการสูงสุด

 

--6.2 อธิบดีอัยการภาค

 

--6.3 พนักงานอัยการผู้อื่น

 

---6.3.1 อำนาจดำเนินคดีในศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการรับราชการประจำ

 

---6.3.2 อำนาจดำเนินคดีนอกศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการรับราชการประจำ

 

-7. การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ

 

--7.1 อำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่ต้องตั้งต้นที่พนักงานอัยการหรือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น

 

--7.2 อำนาจในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งมิใช่การร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือร่วมทำสำนวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน

 

-8. การสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 

--8.1 การสั่งคดีของพนักงานอัยการ

 

---8.1.1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสั่งคดีของพนักงานอัยการ

 

---8.1.2 ประเภทของการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี

 

---8.1.3 การสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ

 

--8.2 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 

--8.3 การคุ้มครองการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่

 

บทที่ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด

 

-1. สถานะทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

--1.1 สถานะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

 

--1.2 สถานะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 

--1.3 สถานะตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 

--1.4 สถานะตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

--1.5 สถานะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

-2. อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

-3. อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชา

 

-4. การได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

--4.1 การได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 

--4.2 การได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

-5. การเสนองบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วยพร้อมธงคำตอบ

 

-1. การทำการแทนของพนักงานอัยการ

 

-2. อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

 

-3. อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ

 

-4. อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255

 

-พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

 

-ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของพนักงายอัยการ พ.ศ. 2554

 

-ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง

 


(เตรียมสอบอัยการฯ) หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ อนุวัฒน์ บุญนันท์; สุริยา ปานแป้น (2559) |ภาษาอังกฤษ +เอกสารเตรียมสอบ อัยการฯ ผู้พิพากษา - ธง อื่นๆ ที่ LawSiam.com
บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  






 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ





เลือกประเภท:





[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24906 คน


sitemap.xml