LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อข่าวสาร : ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ
หมวดหมู่ : ข่าวกฎหมาย

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศและร่างระเบียบ จำนวน 4 ฉบับ รวม 11 ฉบับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ….

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ และร่างประกาศ

ร่างกฎหมาย - สาระสำคัญ

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยกำหนดวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดวิธีการคัดเลือกกันเองและคุณสมบัติของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นและมีการดำเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้ำนั้น กำหนดวิธีการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดบทรองรับการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในวาระเริ่มแรก
3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ โดยกำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องยึดถือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมในเรื่องที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดวิธีดำเนินการกรณีที่มีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิคนใด มีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม และกำหนดให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม


             กำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ และการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งเหตุ แห่งการเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องสูญเสียน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ที่ต้องสูญเสียน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ผู้สูญเสียน้ำต้องสูญเสียไปเพื่อการกำหนดค่าทดแทน กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากำหนด ค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้ำ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการเฉลี่ยน้ำ กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทน และกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนการสูญเสียน้ำ โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคล เพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคล หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหาย และกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ และผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ และกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
8. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรงและเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่เขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง โดยกำหนดให้ในพื้นที่ที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอำนาจสำรวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำและจำนวนผู้เดือดร้อน หรือเข้าไปในที่ดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อสำรวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำโดยต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น
9. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 60 วรรคสอง มาตรา 66 วรรคสาม หรือมาตรา 76 วรรคสาม แล้วแต่กรณี ไม่ยินยอมตกลงในจำนวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย หรือพ้นกำหนดเวลาการติดต่อรับเงินดังกล่าวแล้ว
10.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

             กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตร วิธีการขอบัตร แบบบัตร และ อายุของบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
11.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ….

             กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเปรียบเทียบปรับในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89 มาตรา 91 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

 

อ้างอิง https://www.ryt9.com/s/cabt/3060261

ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ | ข่าวกฎหมาย อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
จำนวนผู้ชม : 948 ครั้ง
ลงวันที่ 01/11/2019 15:42:23
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ