หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ ข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 1


 
---------------------------------------------

ข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 1 | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่
อัยการสูงสุด หรือ ผู้เสียหาย หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อัยการสูงสุด หรือ ผู้เสียหาย
อัยการสูงสุด หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่คณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงานอัยการสูงสุดไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในกำหนด
อัยการสูงสุด

คำถามข้อที่ 2.
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีการดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ
วาระเดียว
2 วาระ
ไม่เกิน 3 วาระติดกัน
ไม่จำกัดวาระ

คำถามข้อที่ 3.
คดีมรรยาททนายความเรื่องหนึ่ง ประธานกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งให้ผู้จัดการธนาคารให้จัดส่งสำเนาเอกสารบัญชีกระแสรายวันของทนายความผู้ถูกกล่าวหาที่มีอยู่ในธนาคารนั้นมายังประธานกรรมการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาคดีมรรยาททนายความภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกเอกสารบัญชีกระแสรายวัน ผู้จัดการธนาคารได้รับหนังสือแล้ว ครบกำหนดก็เพิกเฉยไม่จัดส่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้จัดการนั้นมีความผิดหรือไม่อย่างไร
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่มีความผิด เพราะกรรมการสอบสวนมรรยาทฯ ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามข้อที่ 4.
คดีมรรยาทเรื่องหนึ่ง ศาลมีหนังสือแจ้งมายังสภาทนายความว่า ทนายความไม่ไปศาลตามวันนัดพิจารณาโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ทำให้คู่ความเสียหายและทำให้คดีต้องเลื่อนออกไป ทนายความที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา แก้ข้อกล่าวหาว่า ไม่ได้จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี เนื่องจากเสมียนทนายความลงวันนัดในสมุดนัดความของทนายความผิดไป ข้อแก้ตัวนี้รับฟังได้หรือไม่
รับฟังไม่ได้ เพราะทนายความต้องใช้ความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพ จึงถือว่าทนายความจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี
รับฟังได้ เพราะไม่ได้จงใจขาดนัด แต่เป็นความผิดของเสมียนทนายความ
รับฟังได้ เพราะผู้กระทำผิดคือเสมียนทนายความ
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 5.
ผู้ใดไม่ต้องรับผิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
ผู้นำเข้าสินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศ
ผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้า

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความได้รับสำนวนคดีมรรยาททนายความจากประธานกรรมการสอบสวน ส่งสำนวนที่สอบสวนเสร็จแล้ว คณะกรรมการมรรยาททนายความจะต้องวินิจฉัยสำนวนคดีมรรยาททนายความนั้นให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวน
90 วัน
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
60 วัน
180 วัน

คำถามข้อที่ 7.
คดีใด อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดของพนักงานขับรถกรมป่าไม้ที่ขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บ
คดีฟ้องเพิกถอนการออกหมายเรียกของพนักงานสอบสวน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้กรมทางหลวงจ่ายค่าทดแทนที่ดินจากการเวนคืนเพิ่ม

คำถามข้อที่ 8.
ข้อใดคือวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่มีลักษณะสำคัญ
ใช้ระบบกล่าวหา
ใช้เอกสารเป็นหลัก(Written System)
ไม่มีระบบตุลาการผู้แถลงคดี
มีลักษณะเหมือนวิธีพิจารณาความแพ่ง และนำ ป.วิ.แพ่ง มาใช้โดยอนุโลม

คำถามข้อที่ 9.
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ พ.ศ.2544 บังคับ
สัญญาแต่งตั้งตัวแทน
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
สัญญาก่อนสมรส

คำถามข้อที่ 10.
การฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายในเวลาใด
3 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน
5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน
3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

คำถามข้อที่ 11.
ธุรกรรมใด สามารถนำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์มาใช้บังคับได้
การทำหนังสือสัญญาก่อนสมรส
การทำพินัยกรรม
การที่สามีทำหนังสือมอบอำนาจให้ภริยาไปขายที่ดินที่เป็นสินส่วนตัวของสามี
การทำข้อตกลงในการหย่าระหว่างสามีและภริยา

คำถามข้อที่ 12.
ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ในสัญญาทางปกครอง
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากได้รับอนุญาตจากศาลปกครองกลางก่อน
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากได้รับอนุญาตจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
คู่สัญญาไม่อาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากเป็นความประสงค์คู่สัญญา

คำถามข้อที่ 13.
สิ่งใดที่ไม่สามารถกระทำได้ในวันนัดพิจารณาคดีแพ่งในศาลแขวง
สืบพยาน
ยื่นคำให้การ
ชี้สองสถาน
ทำการไกล่เกลี่ย

คำถามข้อที่ 14.
ทนายความยื่นฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เมื่อใด
ได้รับมอบอำนาจจากประธานวุฒิสภา
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้รับมอบอำนาจจากอัยการสูงสุด
ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย

คำถามข้อที่ 15.
ทนายความที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน จะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดตามมรรยาททนายความ หรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่เคยถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนททนายความ

คำถามข้อที่ 16.
การตายตามธรรมชาติ ถือเกณฑ์ใดที่ถือว่าบุคคลนั้นตายแล้ว
ปอดหยุดทำงาน
หัวใจหยุดเต้น
แกนสมองตาย
ทุกระบบในร่างกายหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง

คำถามข้อที่ 17.
การฟ้องคดีภาษีอากรต้องฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หากท่านเป็นทนายความเห็นว่าไม่สามารถยื่นคำฟ้องได้ทันภายในกำหนดเวลา ท่านมีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้างตามกฎหมาย
ไม่ต้องดำเนินการใด เพราะฟ้องเกิน 30 วัน
ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องต่ออธิบดีศาลภาษีอากรกลาง
ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 18.
คดีใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คดีผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ผู้ขายสินค้าฟ้องบริษัทที่รับจ้างบริหารโรงแรม เรียกค่าสินค้าจากการที่บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมสั่งสินค้าเข้ามาใช้ในกิจการของโรงแรม
ธนาคารผู้ให้กู้ ฟ้องเรียกเงินกู้จากลูกหนี้
ผู้รับเหมางานฟ้องผู้ว่าจ้าง เรียกค่าจ้างที่ค้างชำระ
เจ้าของอาคารผู้ว่าจ้าง ฟ้องผู้รับเหมา เีรียกค่าเสียหายจากงานที่ผู้รับเหมาทำไม่เสร็จ

คำถามข้อที่ 19.
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา ผู้ขอต้องยื่นคำร้องต่อศาลใด
ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา
แล้วแต่จะเลือก

คำถามข้อที่ 20.
การพิจารณาว่าคดีนั้น อยู่ในอำนาจศาลทหาร ให้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา
ทหารและพลเรือนที่กระทำผิดอาญาในเขตพื้นที่ทหาร
เป็นคดีอาญา ผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
เป็นคดีอาญา ขณะยื่นฟ้องจำเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
ขณะกระทำผิดอาญาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ขณะยื่นฟ้องจำเลยจะเป็นทหารหรือไม่ก็ได้


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml