LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ ข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 1


 
---------------------------------------------

ข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 1 | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ธุรกรรมใด สามารถนำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์มาใช้บังคับได้
การทำหนังสือสัญญาก่อนสมรส
การทำพินัยกรรม
การที่สามีทำหนังสือมอบอำนาจให้ภริยาไปขายที่ดินที่เป็นสินส่วนตัวของสามี
การทำข้อตกลงในการหย่าระหว่างสามีและภริยา

คำถามข้อที่ 2.
การพิจารณาว่าคดีนั้น อยู่ในอำนาจศาลทหาร ให้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา
ทหารและพลเรือนที่กระทำผิดอาญาในเขตพื้นที่ทหาร
เป็นคดีอาญา ผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
เป็นคดีอาญา ขณะยื่นฟ้องจำเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
ขณะกระทำผิดอาญาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ขณะยื่นฟ้องจำเลยจะเป็นทหารหรือไม่ก็ได้

คำถามข้อที่ 3.
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา ผู้ขอต้องยื่นคำร้องต่อศาลใด
ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา
แล้วแต่จะเลือก

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช้พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ พ.ศ.2544 บังคับ
สัญญาแต่งตั้งตัวแทน
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
สัญญาก่อนสมรส

คำถามข้อที่ 5.
สิ่งใดที่ไม่สามารถกระทำได้ในวันนัดพิจารณาคดีแพ่งในศาลแขวง
สืบพยาน
ยื่นคำให้การ
ชี้สองสถาน
ทำการไกล่เกลี่ย

คำถามข้อที่ 6.
การฟ้องคดีภาษีอากรต้องฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หากท่านเป็นทนายความเห็นว่าไม่สามารถยื่นคำฟ้องได้ทันภายในกำหนดเวลา ท่านมีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้างตามกฎหมาย
ไม่ต้องดำเนินการใด เพราะฟ้องเกิน 30 วัน
ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องต่ออธิบดีศาลภาษีอากรกลาง
ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง
ผิดทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
ข้อใดคือวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่มีลักษณะสำคัญ
ใช้ระบบกล่าวหา
ใช้เอกสารเป็นหลัก(Written System)
ไม่มีระบบตุลาการผู้แถลงคดี
มีลักษณะเหมือนวิธีพิจารณาความแพ่ง และนำ ป.วิ.แพ่ง มาใช้โดยอนุโลม

คำถามข้อที่ 8.
ผู้ใดไม่ต้องรับผิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
ผู้นำเข้าสินค้า
ผู้ผลิตสินค้า
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศ
ผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้า

คำถามข้อที่ 9.
เมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความได้รับสำนวนคดีมรรยาททนายความจากประธานกรรมการสอบสวน ส่งสำนวนที่สอบสวนเสร็จแล้ว คณะกรรมการมรรยาททนายความจะต้องวินิจฉัยสำนวนคดีมรรยาททนายความนั้นให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวน
90 วัน
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
60 วัน
180 วัน

คำถามข้อที่ 10.
ทนายความยื่นฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เมื่อใด
ได้รับมอบอำนาจจากประธานวุฒิสภา
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้รับมอบอำนาจจากอัยการสูงสุด
ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย

คำถามข้อที่ 11.
ทนายความที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน จะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดตามมรรยาททนายความ หรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
ไม่เคยถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนททนายความ

คำถามข้อที่ 12.
ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ในสัญญาทางปกครอง
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากได้รับอนุญาตจากศาลปกครองกลางก่อน
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากได้รับอนุญาตจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
คู่สัญญาไม่อาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท
คู่สัญญาอาจมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ หากเป็นความประสงค์คู่สัญญา

คำถามข้อที่ 13.
คดีใด อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดของพนักงานขับรถกรมป่าไม้ที่ขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บ
คดีฟ้องเพิกถอนการออกหมายเรียกของพนักงานสอบสวน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้กรมทางหลวงจ่ายค่าทดแทนที่ดินจากการเวนคืนเพิ่ม

คำถามข้อที่ 14.
คดีมรรยาททนายความเรื่องหนึ่ง ประธานกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งให้ผู้จัดการธนาคารให้จัดส่งสำเนาเอกสารบัญชีกระแสรายวันของทนายความผู้ถูกกล่าวหาที่มีอยู่ในธนาคารนั้นมายังประธานกรรมการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาคดีมรรยาททนายความภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกเอกสารบัญชีกระแสรายวัน ผู้จัดการธนาคารได้รับหนังสือแล้ว ครบกำหนดก็เพิกเฉยไม่จัดส่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้จัดการนั้นมีความผิดหรือไม่อย่างไร
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่มีความผิด เพราะกรรมการสอบสวนมรรยาทฯ ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามข้อที่ 15.
การตายตามธรรมชาติ ถือเกณฑ์ใดที่ถือว่าบุคคลนั้นตายแล้ว
ปอดหยุดทำงาน
หัวใจหยุดเต้น
แกนสมองตาย
ทุกระบบในร่างกายหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง

คำถามข้อที่ 16.
การฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายในเวลาใด
3 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน
5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน
3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

คำถามข้อที่ 17.
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่
อัยการสูงสุด หรือ ผู้เสียหาย หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อัยการสูงสุด หรือ ผู้เสียหาย
อัยการสูงสุด หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่คณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงานอัยการสูงสุดไม่อาจหาข้อยุติได้ภายในกำหนด
อัยการสูงสุด

คำถามข้อที่ 18.
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีการดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ
วาระเดียว
2 วาระ
ไม่เกิน 3 วาระติดกัน
ไม่จำกัดวาระ

คำถามข้อที่ 19.
คดีมรรยาทเรื่องหนึ่ง ศาลมีหนังสือแจ้งมายังสภาทนายความว่า ทนายความไม่ไปศาลตามวันนัดพิจารณาโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ทำให้คู่ความเสียหายและทำให้คดีต้องเลื่อนออกไป ทนายความที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา แก้ข้อกล่าวหาว่า ไม่ได้จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี เนื่องจากเสมียนทนายความลงวันนัดในสมุดนัดความของทนายความผิดไป ข้อแก้ตัวนี้รับฟังได้หรือไม่
รับฟังไม่ได้ เพราะทนายความต้องใช้ความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพ จึงถือว่าทนายความจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี
รับฟังได้ เพราะไม่ได้จงใจขาดนัด แต่เป็นความผิดของเสมียนทนายความ
รับฟังได้ เพราะผู้กระทำผิดคือเสมียนทนายความ
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 20.
คดีใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คดีผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ผู้ขายสินค้าฟ้องบริษัทที่รับจ้างบริหารโรงแรม เรียกค่าสินค้าจากการที่บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมสั่งสินค้าเข้ามาใช้ในกิจการของโรงแรม
ธนาคารผู้ให้กู้ ฟ้องเรียกเงินกู้จากลูกหนี้
ผู้รับเหมางานฟ้องผู้ว่าจ้าง เรียกค่าจ้างที่ค้างชำระ
เจ้าของอาคารผู้ว่าจ้าง ฟ้องผู้รับเหมา เีรียกค่าเสียหายจากงานที่ผู้รับเหมาทำไม่เสร็จ