LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 2


 
---------------------------------------------

ข้อสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 2 | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
คดีใดไม่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีผู้เยาว์ฟ้องขอให้รับรองบุตร
คดีผู้เยาว์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดก
คดีผู้เยาว์ร้องขออนุญาตทำการสมรส
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 2.
เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง กฎหมายห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคล ในกรณีใด
1.ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดง
2.ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก
3.นำพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

คำถามข้อที่ 3.
นายเอก นำเงินจำนวน 20,000 บาท มาฝากไว้กับนายโท เพื่อนสนิท เนื่องจากนายเอกจะไปต่างจังหวัด 2 เดือน กลัวว่าเก็บเงินสดไว้ที่บ้านแล้วจะไม่ปลอดภัย นายโทจึงรับฝากเงินไว้ โดยบอกว่าหากนายเอกจะเอาคืนเมื่อไรก็ให้บอก เมื่อนายเอก กลับมาจากต่างจังหวัดจึงได้ไปหานายโท และขอเงินที่ฝากไว้คืนทั้งหมด นายโท บอกว่าไม่มีเงิน เพราะได้นำเงินไปใช้จ่ายหมดแล้ว นายเอก จะฟ้องคดีอาญา ข้อหาใดได้บ้าง
ฟ้องอาญาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง
ฟ้องอาญา ข้อหาลักทรัพย์ได้
ฟ้องอาญา ข้อหาฉ้อโกงได้
ฟ้องอาญา ข้อหายักยอกทรัพย์ได้

คำถามข้อที่ 4.
ศาลนัดชี้สองสถาน หมายถึงข้อใด
กำหนดประเด็นข้อพิพาท และ กำหนดหน้าที่นำสืบ
ให้การพร้อมกับทำการสืบพยาน
กำหนดหน้าที่นำสืบว่าใครสืบก่อน ใครสืบหลัง
กำหนดประเด็นข้อพิพาท

คำถามข้อที่ 5.
เกี่ยวกับการถามค้าน ข้อใดไม่ถูกต้อง
การถามค้านพยานต้องถามเสียในเวลาที่พยานเบิกความ เพื่อให้พยานมีโอกาสอธิบายถึงข้อความนั้น
พยานหลักฐานที่ใช้ประกอบการถามค้านไม่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานล่วงหน้า
การถามค้านคือการทำลายน้ำหนักพยาน
พยานหลักฐานที่ใช้ถามค้านต้องสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายล่วงหน้าก่อนนำสืบพยาน

คำถามข้อที่ 6.
ลักษณะพิเศษของคดีปกครอง ซึ่งแตกต่างจากคดีอื่น คือข้อใด
เป็นวิธีพิจารณาระบบไต่สวน ตุลาการมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง
ไม่มีทนายความมีแต่ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ฟ้อง และผู้ถูกฟ้อง
การพิจารณาใช้เอกสารเป็นหลัก
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
นายเอก ขับรถโดยประมาทชน ด.ช.แดง ถึงแก่ความตาย ใครมีอำนาจฟ้องนายเอก เป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาล
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น
ผู้แทนโดยชอบธรรมของ ด.ช.แดง
ผู้แทนเฉพาะคดี ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้บุพการี ของ ด.ช.แดง

คำถามข้อที่ 8.
คดีใด ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270
คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด
คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ

คำถามข้อที่ 9.
ข้อใดเป็นตราสารที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามอัตราในบัญชีท้ายประมวลรัษฎากร
สัญญาค้ำประกัน
สัญญากู้
สัญญาเช่าที่ดิน
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 10.
ข้อใด ไม่ใช่หมายอาญา ตาม ป.วิ.อาญา
หมายค้น
หมายจับ
หมายปล่อย
หมายเรียก

คำถามข้อที่ 11.
หนี้ระงับไป ด้วยสาเหตุใดได้บ้าง
การโอนสิทธิืเรียกร้องในหนี้ให้บุคคลอื่น
การแปลงหนี้ใหม่ และ การรับช่วงสิทธิ
การชำระหนี้ และ การหักกลบลบหนี้
หนี้เกลื่อนกลืนกัน และ เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาชำระหนี้

คำถามข้อที่ 12.
ข้อใดเป็นเงื่อนไขในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ต้องเป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด
ต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 13.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฏากร
ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์นั้น หมายถึง ตราสารที่จะใช้อ้างเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งเพื่อบังคับให้เป็นไปตามตราสารนั้นโดยตรงเท่านั้น หากเป็นตราสารที่นำมาสืบประกอบเพื่อ สนับสนุนพยานหลักฐานอื่นไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์ก็สามารถรับฟังได้
เอกสารที่เป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้เงินไม่มีลักษณะเป็นตราสาร ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ ตามรัษฎากร รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
ตราสารที่ทำขึ้นโดยถูกต้องในต่างประเทศ ก็อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรด้วย
ตราสารที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์นั้น ประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐาน เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่นำไปใช้กับคดีอาญา

คำถามข้อที่ 14.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
คำกล่าวโทษ หมายความถึง การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
คำร้องทุกข์ หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นจะมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษหรือไม่ก็ได้
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
จำเลย หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด

คำถามข้อที่ 15.
การฟ้องคดีต่อศาลภาษี ผู้ถูกประเมินต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนภายในกี่วันนับแต่วันถูกประเมิน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน

คำถามข้อที่ 16.
ในคดีอาญา ศาลกำหนดนัดวันตรวจพยานหลักฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนถึงกำหนดวันตรวจพยานหลักฐาน
ศาลอาจกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้ โดยแจ้งให้คู่ความทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
คดีที่จำเลยไม่ไห้การหรือปฏิเสธ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือศาลเห็นสมควร จะกำหนดวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้
คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 7 วัน

คำถามข้อที่ 17.
คดีใดอยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร
คดีที่รัฐฟ้องเรียกหนี้ค่าภาษีอากร
คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
คดีที่ฟ้องขอคืนค่าภาษี
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 18.
หน้าที่นำสืบในคดีอาญา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบโดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง
ในคดีอาญา ต้องให้โอกาสจำเลยนำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ
ในคดีอาญา โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานเข้าสืบก่อนเสมอ
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 19.
เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อใดไม่ถูกต้อง
การทบทวนความจำของพยาน ใช้บันทึกช่วยจำได้
การอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือน
ขอย่นหรือขยายระยะเวลาได้โดยอาศัยอำนาจตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 23
การพิจารณาเป็นการลับและห้ามโฆษณา

คำถามข้อที่ 20.
ข้อใด คือ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์กรอัยการ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน