LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย


 
---------------------------------------------

แนวข้อสอบปรนัย # ศาลทหาร เตรียมสอบตั๋วทนาย | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ศาลทหารแบ่งได้เป็น 3 ชั้นได้แก่
ศาลทหารชั้นต้น มี 4 ประเภท คือ ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศาลประจำหน่วยทหาร
ศาลทหารกลาง หมายถึง ศาลทหารชั้นอุทธรณ์
ศาลทหารสูงสุด หมายถึง ศาลทหารชั้นฎีกา
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษา คือ ?
นายทหารผู้บังคับบัญชาจำเลยซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นนายพลขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ
มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงทษในกรณีที่จำเลยอยู่ต่งท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของทหาร
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลประจำหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
หลักที่ใช้ในการพพิจารณาว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารหรือศาลยุติธรรม คือ ขณะกระทำความผิดอาญาเป็นบุคคลที่อยู่อำนาจศาลทหาร ขณะฟ้องเป็นทหารหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ศาลทหารในเวลาปกติให้อัยการศาลทหารหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาแต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีดังต่อไปนี้
พิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิด
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เฉพาะที่ ผู้เสียหายเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและต้องมีการลงโทษในทางอาญาอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น
สั่งลงโทษบุคคลใดๆที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 6.
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารใช้หลักวิธีพิจารณาความดังนี้
ใช้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับทหาร บังคับก่อน หากไม่มีใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อน

คำถามข้อที่ 7.
ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา อาจกล่าวได้ว่ามีเพียง ศาลยุติธรรมและศาลทหาร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
กฎหมายหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาลทหาร คือ?
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามลำดับ
พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 และเรื่องของเขตอำนาจนั้นจะปรากฏใน พรฎ.กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร พ.ศ.2533

คำถามข้อที่ 9.
ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติให้จำเลยแต่งทนายได้(มีทนายขอแรง)แต่ศาลอาญาศึกห้ามแต่งทนาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน,ที่ปรึกษากฎหมาย,ตรวจร่างสัญญาต่างๆ,เสนอความเห็นกฎหมาย อัยการทหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวน , เสนอสั่งคดีนอกจากนี้ยังสอบสวนเองได้ด้วย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ เช่นมีการรบ มีสถานการณ์สงครามมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก คดีต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีดังนี้
ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
วินัยทหาร
คดีที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 13.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีอำนาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นายไปนั่งพิจารณาร่วมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีก 2 นายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจและหน้าที่ดั่งศาลมณฑลทหาร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ศาลทหารไม่มีอำนาจ ส่งประเด็นให้ศาลทหารแห่งอื่นหรือศาลพลเรือนสืบพยานและให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจหน้าที่ดังศาลเดิมและไม่มีอำนาจส่งประเด็นไปยังศาลอื่นอีกต่อหนึ่งได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอำนาจพิพากษาให้ศาลจังหวัดทหารทำความเห็นส่งสำนวนไปให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษาแล้วแต่กรณี
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ศาลมณฑลทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นนายพล(นายพลขึ้นศาลทหารกรุงเทพ)(ท่องจำ ประทวนจังหวัด สัญญาบัตรมณฑล นายพลกรุงเทพ)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
คดีที่อยู่ในอำนาจของ ปปช.หรือคดีพิเศษ (dsi)กรณีนี้ไม่มีอำนาจ ในเขตอำนาจศาลทหาร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร คือ
คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน(ทั้งกรณีกระทำโดยเจตนาและประมาท)
คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 19.
ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดทหารของตนเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร(ถ้าชั้นสัญญาบัตรต้องขึ้นศาลมณฑล)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารโดยไม่จำกัดชั้นยศและจำกัดพื้นที่เช่นกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร แต่ถ้ากระทำความผิดในท้องถิ่นซึ่งมีศาลทหารก็จะพิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่นนั้น
ถูก
ผิด