LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัยตั๋วทนาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ


 
---------------------------------------------

แนวข้อสอบปรนัยตั๋วทนาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การเสนอพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อใดถูก
ให้ระบุในบัญชีพยาน และยื่นคำแถลงต่อศาลว่าต้องการสืบพยานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
ให้ส่งคำรับรองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นแนบไปด้วย
ไม่สามารถส่งได้ เพราะต้องห้าม
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

คำถามข้อที่ 2.
ข้อใดถูก
การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลทรัพย์สินฯในการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีโจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลเมื่อใด
ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง ข้อใดถูก
ก่อนศาลจะสั่งให้มีการคุ้มครองศาลจะสั่งให้ผู้ขอวางเงินประกันค่าเสียหายก่อนและนอกจากนี้ผู้ขอต้องฟ้องคดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด มิเช่นนั้นการคุ้มครองชั่วคราวนั้นจะสิ้นผลไปทันทีที่ครบกำหนดดังกล่าว ข้อแตกต่างอย่างชัดเจนของกฎหมายวิธีพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กับ ศาลแพ่ง คือ การคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนี่เอง
ในกรณีที่เห็นว่าบุคคลใดจะกระทำการละเมิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร หรือ เครื่องหมายการค้า โดจทก์อาจยื่นคำขอโดยบรรยายข้อเท็จจริงแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทำให้เชื่อว่าศาลควรมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนอกจากนี้โจทก์ต้องทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุประกอบไปกับคำขอเพื่อสนับสนุนข้ออ้างด้วย
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

คำถามข้อที่ 4.
ก่อนมีการสืบพยาน ศาลอาจสั่งให้คู้ความทุกฝ่ายมาศาลเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีได้ แต่ถ้าฝ่ายใดไม่มา กฎหมายให้ถือว่าทราบวันนัดสืบพยานแล้ว(อาจเรียกว่าเป็นวันที่แทนวันชี้สองสถานก็ได้)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
.ศาลไอพี เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 ซึ่งไทยต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของ WTO และมีพันธะกรณีที่จะต้องมีระบบศาลที่คุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา+การค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงตั้งศาล พี ขึ้นเพราะถ้าจะเปลี่ยนระบบศาลทั้งหมดก็ยุ่งยากเกินไป
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าท่านรับว่าความให้ลูกความในคดีที่จะยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินฯสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไร
ตรวจดูว่าคดีอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่
หาวิธีไกล่เกลี่ย
คิดคำนวณ ค่าใช้จ่าย ให้มากที่สุด
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
การดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน ข้อใดถูก
คู่ความอาจตกลงกันยื่นคำร้องศาลขอให้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกันได้
ศาลจะสั่งอนุญาตถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วเว้นแต่กระบวนพิจารณาดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ถูกเฉพาะข้อ 2
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

คำถามข้อที่ 8.
การสืบพยาน ข้อใดถูก
การเสนอบันทึกถ้อยคำพยาน แทนการให้พยานบุคคลมาเบิกความในศาลจะทำได้ก็ต่อเมื่อยื่นคำร้องต่อศาลและศาลอนุญาต อย่างไรก็ตามบันทึกถ้อยคำพยานใช้แทนได้เฉพาะการซักถามเท่านั้น ผู้ให้ถ้อยคำจะต้องมาศาลเพื่อตอบคำถามค้านและถามติงด้วย แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ติดใจถามค้านก็ไม่ต้องมาก็ได้
การสืบพยานโดยใช้วิดีโอจอภาพ โดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่ฝ่ายแพ้คดีต้องจ่ายแต่อย่างใด
ในกรณีที่เอกสารที่ส่งต่อศาลนั้นทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คู่ความอาจทำความตกลงไม่ต้องแปลทั้งฉบับหรือแปลเพียงบางส่วนก็ได้นอกจากนี้แม้คู่ความมิได้ตกลงกันหากศาลเห็นว่าเอกสารนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานในประเด็นหลักของคดีศาลอาจอนุญาตให้ส่งเอกสารโดยม่ต้องแปลก็ได้
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 9.
การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ข้อใดถูก
ศาลอาจสั่งให้คู่ความที่ดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบหรือผิดหลง ทำการแก้ไขกระบวนพิจารณานั้นให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกำหนด เว้นแต่ข้อที่ผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นเกิดจากความจงใจหรือเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้นอันเป็นการเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
อนึ่งการแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่นำไปใช้ในคดีอาญา
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

คำถามข้อที่ 10.
ถ้าคดีมีปัญหาว่าเป็นคดีของศาล ไอพี หรือไม่
ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาด และคำสั่งให้เป็นที่สุด
ให้รองประธานศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาด และคำสั่งให้เป็นที่สุด
ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้ชี้ขาด และคำสั่งให้เป็นที่สุด
ให้หัวหน้าศาลชั้นต้นเป็นผู้ชี้ขาด และคำสั่งให้เป็นที่สุด

คำถามข้อที่ 11.
การขยายหรือย่นระยะเวลา หากศาลเห็นสมควรเองหรือคู่ความร้องขอศาลมีอำนาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
การนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง ม.27 พรบ.จัดตั้งฯบัญญัติให้ศาลนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทรัพย์สินฯ คือ? **ออกบ่อย
คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
มูลคดีละเมิดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ถูกเฉพาะข้อ 1

คำถามข้อที่ 14.
วันกำหนดแนวทางในการดำเนินคดี ข้อใดถูก
ไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความหรือนำวิธีทางอนุญาโตตุลาการมาใช้
กำหนดระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินคดีและขั้นตอนในการดำเนินคดี
กำหนดรายละเอียดและเวลาเกี่ยวกับการทดลองทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 15.
คดีที่อยู่ในอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศหรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ เช่น การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ(ศาลสามารถกักเรือได้โดยยังไม่ต้องมีการฟ้องคดีเพียงแต่ผู้เสียหายทำคำร้องฝ่ายเดียว และศาลไต่สวนฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าคดีมีมูลก็กักเรือได้ แต่ต้องวางเงินประกันค่าเสียหายเพราะถ้าจำเลยไม่ผิดจำเลยย่อมสูญเสียรายได้เนื่องจากเรือถูกกัก)
คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดภายในประเทศ(เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันกับสินค้าไทย)
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 16.
การสืบพยาน ข้อใดถูก (**น่าสนใจ)
เอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องทำคำแปลเสมอ
ขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้าก่อนฟ้องได้
คู่ความขอหรือศาลเห็นเองว่าไม่เคยเปิดเผยข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาเป็นการลับได้
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 17.
ข้อใดถูก องค์คณะมี 3 ท่านได้แก่ ?
ผู้พิพากษาอาชีพ 2 ท่าน
ผู้พิพากษาสมทบ 1 ท่าน ซึ่งคัดมาจากคนที่มีความรู้ที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลมีวาระคราวละ 5 ปี แต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และ 2

คำถามข้อที่ 18.
การขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน แม้จะยังไม่มีการฟ้องคดีคู่ความก็อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนก็ได้(แม้ได้ฟ้องคดีไว้แล้วจะลัดคิวสืบไว้ก่อนก็ได้)ถ้าเกรง่วาพยานหลักฐานนั้นจะสูญหายหรือยากแก่การนำสืบในภายหลัง นอกจากนี้ผู้ขอยังสามารถให้เอกชนเข้าไปในเคหะสถานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไปเอาหลักฐานมาได้แต่ต้องมีการวางเงินประกันความเสียหาย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
การพิจารณาลับ เมื่อคู่ความมีคำขอหรือศาลเห็นเองว่าไม่สมควรที่จะให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในคดี ศาลอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อใดถูก
ห้ามประชาชนเข้าฟังการพิจารณาและดำเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิดเผย
ห้ามมิให้โฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่างๆเช่นว่านั้น
ถูกเฉพาะข้อ 1
ถูกทั้ง ข้อ 1 และข้อ 2

คำถามข้อที่ 20.
การทบทวนความจำพยาน พยานสามารถจดบันทึกทบทวนความจำ(reflex memory)ประกอบคำเบิกความได้
ถูก
ผิด