หมวดหมู่  แนวข้อสอบ ที่น่าสนใจ อื่นๆ

แบบทดสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน


 
---------------------------------------------

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน | แนวข้อสอบ ที่น่าสนใจ อื่นๆ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ในกรณีงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างกฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
7 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

คำถามข้อที่ 2.
ข้อใด หมายถึงลูกจ้าง
ครูอัตราจ้างในโรงเรียน
อาชีพแม่บ้าน
พนักงานบริษัท
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
18 ปี
20 ปี
22 ปี
25 ปี

คำถามข้อที่ 4.
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะเทศมนตรี
ประธานกรรมการสุขาภิบาล
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 5.
กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเท่าใดเป็นลูกจ้าง
13 ปี
15 ปี
18 ปี
20 ปี

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น กฏกระทรวงกำหนดเวลาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
42 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
50 ชั่วโมง

คำถามข้อที่ 7.
กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ใด
โรงฆ่าสัตว์
สถานที่เล่นการพนัน
สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 8.
ข้อใดเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
งานเชื่อมโลหะ
งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
งานผลิตสารเคมีอันตราย
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 9.
คำว่า "เด็ก" ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึงข้อใด
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

คำถามข้อที่ 10.
กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
42 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
50 ชั่วโมง


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml