LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แนวข้อสอบ ที่น่าสนใจ อื่นๆ

แบบทดสอบ แนวข้อสอบนิติกร อัยการ


 
---------------------------------------------

แนวข้อสอบนิติกร อัยการ | แนวข้อสอบ ที่น่าสนใจ อื่นๆ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
“ก.อ.” หมายความว่า
คณะกรรมการอัยการ
คณะกรรมการอัยการสูงสุด
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายอัยการ
คณะกรรมการฝ่ายอัยการ

คำถามข้อที่ 2.
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

คำถามข้อที่ 3.
ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการสารบรรณ
ข้าราชการธุรการ
ไม่ใช่ทั้ง ข้อ ข และ ค

คำถามข้อที่ 4.
ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้1
อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
ก.อ.
อธิบดีอัยการ

คำถามข้อที่ 5.
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ฉบับที่ ๕
ฉบับที่ ๖
ฉบับที่ ๗
ฉบับที่ ๘

คำถามข้อที่ 6.
คณะกรรมการอัยการประกอบด้วย
อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 7.
ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

คำถามข้อที่ 8.
องค์กรอัยการประกอบด้วย
ก.อ.
พนักงานอัยการอื่น
อัยการสูงสุด
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 9.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

คำถามข้อที่ 10.
ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
ก.อ.
อธิบดีอัยการ