LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กฎหมายลักษณะพยาน

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมายพยาน (พยานบุคคล)


 
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมายพยาน (พยานบุคคล) | กฎหมายลักษณะพยาน ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
นายเอกเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่นายตรีใช้ปืนยิงผู้ตาย นายเอก ได้เล่าเหตุการณ์ให้นายโทฟัง เมื่อนายโทมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังตามที่นายเอกเล่า เช่นนี้ถือได้ว่านายโทเป็นประจักษ์พยาน ไม่ใช่พยานบอกเล่า.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
ในคดีแพ่ง ศาลต้องรับฟังพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานเท่านั้น จะใช้ดุลพินิจรับฟังพยานบอกเล่าไม่ได้.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
หากมีเหตุจำเป็น คือ มีเหตุจำเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุสมควรเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังพยานบอกเล่าก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ตำรวจผู้ทำแผนที่เกิดเหตุและตรวจสถานที่เกิดเหตุ เมื่อมาเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับแผนที่และสถานที่เกิดเหตุ ตำรวจย่อมเป็นประจักษ์พยานเกี่ยวกับแผนที่และสถานที่เกิดเหตุนั้น.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
พยานซึ่งเป็นใบ้ เข้าเบิกความและตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน กรณีเช่นนี้ถือว่าคำเบิกความซึ่งเป็นข้อความที่เขียนนั้นเป็นคำพยานบุคคลด้วย
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
พยานบุคคล ที่หูหนวก เป็นใบ ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟัง.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ถ้าพยานบอกเล่านั้นมีเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ คือ ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมนั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ ศาลรับฟังพยานบอกเล่าได้.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
กรณีเป็นคนวิกลจริต แต่หากเมื่อศาลถามแล้วสามารถเบิกความได้เรื่องได้ราว ก็รับฟังได้.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
พยานซึ่งเป็นใบ้ เข้าเบิกความและตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน กรณีเช่นนี้ถือว่าข้อความที่เขียนนั้นเป็นพยานเอกสาร.
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
การรับฟังหรือได้ยินเรื่องราวมาจากคนอื่น แล้วนำเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาเบิกความต่อศาลอีกทอดหนึ่ง ถือเป็นพยานบอกเล่า.
ถูก
ผิด