หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ 1 วิ.แพ่ง ภาค 1- ศาลที่จะยื่นฟ้อง หรือเสนอคำฟ้อง


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ (อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ 1 วิ.แพ่ง ภาค 1- ศาลที่จะยื่นฟ้อง หรือเสนอคำฟ้อง | กลุ่มกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๕ คำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่า นั้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อก็ดี ถ้ามูลความแห่งคดี เกี่ยวข้องกัน โจทก์หรือผู้ร้องจะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่น ว่านั้นก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
จะฟ้องรวมกันที่ศาลใดที่จำเลยมีภูมิลำเนาได้นั้นต้องมีการฟ้องคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลที่ยื่นฟ้องจำเลยคนอื่นรวมอยู่ด้วย ถ้าไม่ฟ้องจำเลยคนที่มีภูมิลำเนาในเขตศาลด้วยจะฟ้องจำเลยอื่นแต่ลำพังต่อศาลที่จำเลยคนนั้นมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ไม่ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ถ้าจำเลยเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรภายใน ๒ ปี ก่อนวันที่มีการเสนอคำฟ้อง ก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือภูมิลำเนาของจำเลยที่มีอยู่ ก่อน ๒ ปีนั้นได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดถูก
มูลคดี หมายถึง เหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้มีอำนาจฟ้อง หรือเหตุแห่งการฟ้องร้องนั่นเอง
เหตุแห่งการฟ้องร้องนี้บางกรณีอาจจะมิใช่เกิดในแห่งเดียวกัน อาจจะเกิดได้จากหลายสถานที่ที่ต่างกันไปก็ได้
จำเลยเป็นหุ้นส่วนกับ ส.ส. ทำคำเสนอซื้อยางจากโจทก์ ซึ่งอยู่กรุงเทพฯ โจทก์ส่งยางไปยังจำเลยที่จังหวัดนครปฐมตามคำเสนอ ถือว่ามูลคดีที่จำเลยไม่ชำระราคายางเกิดขึ้นที่ร้านรับมอบสินค้าที่จังหวัดนครปฐมด้วย
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 5.
ถ้ามีทรัพย์สินของจำเลยอยู่ในเขตศาลหลายแห่ง โจทก์จะยื่นฟ้องต่อศาลหนึ่งศาลใดที่ทรัพย์อันอาจจะบังคับคดีอยู่ในเขตก็ได้ไม่ว่าจะอยู่อย่างถาวรหรือชั่วคราว
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศาลที่มีอำนาจเหนือคดีนั้นหลายศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ก. มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครไปประกอบอาชีพชั่วคราวที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี แต่มีข้อเท็จจริงสำคัญที่ ก. รู้เรื่องเกี่ยวกับมรดก แต่ ก. เกิดป่วยเป็นมะเร็ง แพทย์บอกอยู่ได้ไม่เกิน ๗ วัน กรณีเช่นนี้ก็ยื่นคำร้องขอสืบ ก. พยานปากนี้ไว้ก่อนต่อ ศาลที่พยานอยู่ในเขตคือศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องภูมิลำเนาของ ก. เป็นสำคัญ เพราะมาตรา ๑๐๑ กฎหมายต้องการให้ศาลรวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนที่พยานหลักฐานนั้นจะหมดไป จึงไม่คำนึงถึงศาลภูมิลำเนาของพยานนั้นๆ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำนองแก่ที่ดินของจำเลยซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ์ อันอยู่ในเขตศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ คำฟ้อง บังคับจำนองที่ดินเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เพราะต้องมีการบังคับคดีแก่ตัวทรัพย์นั้น โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔ ทวิ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำฟ้อง หมายถึง คดีมีข้อพิพาทในชั้นที่มีการยื่นคำฟ้อง คือมีโจทก์จำเลย ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา หรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ในกรณีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหลายแห่งจะยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็ได้ หรือมูลคดีเกิดหลายสถานที่ต่างกันจะยื่นฟ้องต่อศาลใดที่สถานที่เกิดมูลคดีนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
การฟ้องคดีเมื่อเกิน ๒ ปี นับแต่จำเลยย้ายภูมิลำเนาออกไปนอกราชอาณาจักร นั้นก็ดี หรือภายหลังกว่า ๒ ปี นับแต่จำเลยเลิกประกอบกิจการก็ดี จะใช้หลักเกณฑ์ตาม มาตรา ๓ (๒) ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
มูลคดี หมายถึง มูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้อง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
โจทก์บรรยายฟ้องว่าสถานที่ที่จำเลยยื่นใบสมัครหรือทำสัญญาและสถานที่รับบัตรเครดิตจากโจทก์อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตไปใช้ได้ตามสัญญานั้น กระทำที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ ถือได้ว่าสำนักงานใหญ่ของโจทก์เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น เมื่อสำนักงานใหญ่ของโจทก์ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น โจทก์จึงชอบที่จะเสนอคำฟ้องของโจทก์ต่อศาลชั้นต้นได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔ (๑)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
โจทก์ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญา จะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน กับเรียกค่าเลียหายเพราะจำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว เป็นการฟ้องให้บังคับตัวจำเลยเป็นหนี้เหนือบุคคลไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับตัวทรัพย์ดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
โจทก์ฟ้องว่า จำเลย กระทำละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายต้องสูญที่ดินของโจทก์ไป จำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินที่พิพาทเป็นที่สาธารณะมิใช่ของโจทก์และจำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์แม้จำเลยจะมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ว่าที่ดินเป็นของจำเลย และตามคำฟ้องของโจทก์มิได้มีขอที่จะบังคับเกี่ยวกับที่ดินพิพาท แต่การที่จะพิจารณาว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ จะต้องพิจารณาด้วยว่าที่ดินที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่ อันเป็นการพิจารณาถึงความเป็นอยู่แห่งอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
โจทก์ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน กับเรียกค่าเสียหายเพราะจำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วเป็นการฟ้องขอให้บังคับตัวจำเลยเป็นหนี้เหนือบุคคล ไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับตัวทรัพย์โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ข้อใดถูก
มูลคดีหมายถึง มูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้อง
มูลความแห่งคดีนั้นหมายถึง เนื้อหาแห่งคดีที่จะให้รับผิด
ถูกทั้ง 2 ข้อ

คำถามข้อที่ 17.
ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นการยื่นคำร้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔ (๒) ต่อศาลจังหวัดอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามมาตรา ๑๘๘ (๑) แต่เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านเข้ามา คดีจึงเปลี่ยนเป็นคดีมีข้อพิพาท โดยมีราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๕ (๔)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อ ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๔ ฉ บัญญัติว่า คำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ดี คำร้องขอที่หากศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอนั้นจะเป็นผลให้ต้องจัดการหรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี ซึ่งมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร และผู้ร้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าว อยู่ในเขตศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
มาตรา ๔ จัตวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
ถูก
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml