LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กลุ่มกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ 1 วิ.แพ่ง ภาค 1- ศาลที่จะยื่นฟ้อง หรือเสนอคำฟ้อง


  หมายเหตุ สกัดหลักจาก หนังสือรวมคำบรรยายเนติ (อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง)
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ 1 วิ.แพ่ง ภาค 1- ศาลที่จะยื่นฟ้อง หรือเสนอคำฟ้อง | กลุ่มกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๕ คำฟ้องหรือคำร้องขอซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่า นั้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิลำเนาของบุคคลก็ดี เพราะที่ตั้งของทรัพย์สินก็ดี เพราะสถานที่ที่เกิดมูลคดีก็ดี หรือเพราะมีข้อหาหลายข้อก็ดี ถ้ามูลความแห่งคดี เกี่ยวข้องกัน โจทก์หรือผู้ร้องจะเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดศาลหนึ่งเช่น ว่านั้นก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๔ จัตวา คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
มาตรา ๗ บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔จัตวา มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ต้องอยู่ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดให้เสนอต่อศาลนั้น
(๒) คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาล ซึ่งคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นจำต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดี จะได้ดำเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี ตามมาตรา ๓๐๒
(๓) คำร้องตามมาตรา ๑๐๑ ถ้าได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใดแล้ว ให้เสนอต่อศาลนั้น ในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอต่อศาลใด ถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรียกมาสืบหรือบุคคล หรือทรัพย์หรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใด ให้เสนอต่อศาลนั้น
(๔) คำร้องที่เสนอให้ศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลได้ให้ไว้ก็ดี คำร้องที่เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลได้แต่งตั้งไว้ก็ดี คำร้องที่เสนอให้ศาลมีคำสั่งใดที่เกี่ยวกับการถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือการอนุญาตหรือที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งเช่นว่านั้นก็ดี คำร้องขอหรือคำร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแล้วก็ดี ให้เสนอต่อศาลในคดีที่ได้มีคำสั่งการอนุญาต การแต่งตั้ง หรือคำพิพากษานั้น
ถูกทุกข้อ
ถูกเฉพาะข้อ (๑)

คำถามข้อที่ 4.
คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลงเกี่ยวกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล หมายถึงคำฟ้องหรือคำร้องที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องเป็นคดีเดี่ยวกันหรือมีผลกระทบซึ่งกันและกัน คำฟ้องหรือคำร้องขอในลักษณะนี้ได้แก่ คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง คำร้องสอด ฟ้องแย้ง การร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา ก็ต้องเสนอต่อศาลที่ฟ้องคดีเดิมไว้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
จำเลยหลายคนมีภูมิลำเนาต่างกัน โจทก์ ฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลที่จำเลยคนหนึ่งคนใดมีภูมิลำเนาแล้ว แม้ต่อมาโจทก์จะถอนฟ้อง จำเลยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น ศาลนั้นก็ยังพิจารณาคดีจำเลยคนอื่นซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจต่อไป
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๔ จัตวา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การฟ้องคดีเมื่อเกิน ๒ ปี นับแต่จำเลยย้ายภูมิลำเนาออกไปนอกราชอาณาจักร นั้นก็ดี หรือภายหลังกว่า ๒ ปี นับแต่จำเลยเลิกประกอบกิจการก็ดี จะใช้หลักเกณฑ์ตาม มาตรา ๓ (๒) ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
เมื่อโจทก์ซึ่งจดทะเบียนหย่ากับจำเลยแล้วได้ฟ้องขอแบ่งสินสมรส หากมีสินสมรสอยู่ที่โจทก์ จำเลยก็ชอบที่จะฟ้องแย้งขอแบ่งสินสมรสกับโจทก์ได้เช่นเดียวกัน แม้สินสมรสที่จำเลยฟ้องแย้งจะเป็นสินสมรสที่อยู่นอกเขต ศาลชั้นต้นก็ตาม ทั้งนี้โจทก์เป็นฝ่ายเริ่มต้นคดีโดยฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นก่อน จึงเป็นกรณีที่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิฟ้องแย้งต่อศาลชั้นต้น เพื่อขอแบ่งสินสมรสกับโจทก์ได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๗ (๑)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
นายดีมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชัยนาท มีทรัพย์สินที่ดินอยู่ที่จังหวัด อุทัยธานีและนครสวรรค์ นายดีเกิดย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมา นายดีหายตัวไปจากภูมิลำเนาที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่รูว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร กรณีนี้ถ้ามีกรณีที่จะต้องจัดการทรัพย์สินของนายดี เช่น ทายาทของนายดีซึ่งอพยพไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกัน โดยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยจะร้องขอให้จัดการทรัพย์สินของนายดี ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ หรือศาลจังหวัดอุทัยธานีศาลหนึ่งศาลใดก็ได้ซึ่งเป็นกรณีการร้องขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ซึ่งทั้งผู้ร้องและผู้ไม่อยู่ต่างไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
วินิจฉัยว่าคำร้องขอให้ศาลสั่งงดการบังคับคดีเป็นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี ศาลที่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องขอดังกล่าวคือศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนี้ในชั้นต้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ง ศาลจังหวัดตราดซึ่งเป็นศาลที่ได้รับมอบหมายจากศาลแพ่งให้ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ และขายทอดตลาดแทน ไม่มีอำนาจสั่งงดการบังคับคดีตามคำร้องของผู้ร้อง
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
มาตรา ๓ (๒) สถานที่จำเลยประกอบกิจการหรือเคยประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคลเข้ามาประกอบกิจการ เช่น บริษัทต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่ได้จดทะเบียนว่าสถานที่นั้นเป็นที่ประกอบกิจการหรือถือเสมือนว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เคยประกอบกิจการ เช่นมาแสดงสินค้าที่แถวจังหวัดชลบุรี ก็ถือว่าที่นั้นเป็นที่ประกอบกิจการ
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๔ ทวิ คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คดีฟ้องให้ส่งมอบที่ดินตามสัญญาซื้อขาย ไม่เป็นคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ในคดีที่มีหลายศาลมีอำนาจเหนือคดีนั้น โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้ หรือฟ้องจำเลยแต่ละคนในแต่ละเขตศาลก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
โจทก์ฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญา จะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน กับเรียกค่าเลียหายเพราะจำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว เป็นการฟ้องให้บังคับตัวจำเลยเป็นหนี้เหนือบุคคลไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับตัวทรัพย์ดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
โจทก์บรรยายฟ้องว่าสถานที่ที่จำเลยยื่นใบสมัครหรือทำสัญญาและสถานที่รับบัตรเครดิตจากโจทก์อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเลยจะสามารถนำบัตรเครดิตไปใช้ได้ตามสัญญานั้น กระทำที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ ถือได้ว่าสำนักงานใหญ่ของโจทก์เป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น เมื่อสำนักงานใหญ่ของโจทก์ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น โจทก์จึงชอบที่จะเสนอคำฟ้องของโจทก์ต่อศาลชั้นต้นได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๔ (๑)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
คำฟ้อง หมายถึง คดีมีข้อพิพาทในชั้นที่มีการยื่นคำฟ้อง คือมีโจทก์จำเลย ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา หรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ในกรณีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหลายแห่งจะยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็ได้ หรือมูลคดีเกิดหลายสถานที่ต่างกันจะยื่นฟ้องต่อศาลใดที่สถานที่เกิดมูลคดีนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย และเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)
ถูก
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
คำร้องขอที่เกี่ยวกับนิติบุคคลตามมาตรา มาตรา ๔ เบญจ ได้แก่
ก. คำร้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคล
ข. คำร้องขอเลิกนิติบุคคล
ค. คำร้องขอตั้งหรือถอนผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคล
ง. คำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับนิติบุคคล
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 20.
จำเลยที่ ๓ ได้ตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความแก้ต่างคดีให้ที่บ้านของ ก. ที่จังหวัดเชียงใหม่ สัญญาจ้างว่าความซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือจึงสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ การที่โจทก์กับจำเลยที่ ๓ มีการโทรศัพท์พูดคุยปรึกษาคดีจัดหาและส่งเอกสารเป็นเพียงขั้นตอนปฏิบัติของโจทก์ที่กระทำภายหลังจากที่สัญญาเกิดขึ้นแล้ว มูลคดีนี้จึงเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมูลคดีมิได้เกิดในเขตอำนาจของศาล จังหวัดนครปฐมและภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสามล้วนอยู่นอกเขตอำนาจศาลจังหวัดนครปฐม โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดนครปฐมหาได้ไม่
ถูก
ผิด